Szépírói kurzus (kreatív írás)

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nekem mégis abban segített a legtöbbet, hogy önbizalmat kaptam, és megismerhettem olyan technikákat, melyek előtte nem voltak birtokomban.

2014. december - Zsengellérné Nagy Izabella
még több vélemény

Petőcz András, József Attila-, Márai-, UNESCO-, és Magyarország Babérkoszorúja-díjas író, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára szépírói kurzust hirdet minden érdeklődőnek, azoknak, akik közelebbről akarnak megismerkedni a próza-, a dráma-, vagy éppen a versírás szabályaival, titkaival. Mindazok számára, akik a tanfolyamon sikerrel vesznek részt, és műveik elérik az elvárt színvonalat, publikálási lehetőséget biztosítunk országos irodalmi folyóiratokban vagy antológiákban.

 
A tanfolyam irányítója, Petőcz András, mintegy 45 önálló könyv szerzője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának elnöke, a Magyar PEN Club korábbi alelnöke, akinek műveit számos nyelvre lefordították már, így például angolra, franciára, németre, bolgárra, grúzra, lengyelre, románra. Művei közül az Idegenek, vagy a Másnap című regényeket újabb és újabb kiadásokban olvashatjuk, ezek jelenleg is kaphatóak, számos verskötete szintén hozzáférhető, közülük a Palatinus kiadó gondozásában megjelent Az idegen arc születése című gyűjteményt ajánljuk az érdeklődőknek, illetve a 2016-ban megjelent A megvénhedt Isten című új verseket tartalmazó kötetet.

 

A képzés alkotókör jellegű, amelynek keretében a hallgató elsajátítja azokat az alapvető mesterfogásokat, amelyek segítségével kialakíthatja saját stílusát, és képes lehet igényes szépírodalmi mű, vers, novella, vagy akár regény megírására. Cél, hogy a kurzuson résztvevő megértse a különböző szépírói műnemek sajátosságait, érezze és értse, hogyan, milyen módon alkothat olyan szöveget, amellyel nem csupán az érzelmeit, gondolatait fejezheti ki meggyőzően, de képes lehet hatni is az olvasóra, vagyis olyan mű létrehozására tehet kísérletet, amely aztán megtalálhatja helyét napjaink irodalmi életében. A kurzus célja az is, hogy új tehetségek megszületését segítse elő, így publikálási lehetőséget és felolvasásokat biztosít a hallgatók számára. Fontos tudni, hogy ezek a szépírói műhelyek alkotókörként is működnek, ami azt jelenti, hogy a résztvevők házi feladatok keretében saját műveket hoznak létre, ezeket az órákon felolvassák, ezáltal mintegy maguk alakítják az órák menetét, tematikáját, a kurzus vezetőjének irányításával. A publikálási lehetőség – többek között - az a rendszeresen megjelenő antológia, amely a kurzus legjobbjainak írásait tartalmazza. Ilyen volt a 2014-ben megjelent Csak egy mozdulat című antológia is, illetve a 2018-ban megjelent Repülés című gyűjtemény.

 

A képzés moduljai:


„Szépírói műhely III. Líra”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a költészet, a vers különböző megnyilvánulási formáit, a versírás alapvető szabályait, készségszinten elsajátítsák azt, valamint a műveikben alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók verseket. A kurzus vezetőjének irányításával a félév során szó esik általában is a versről, de tanulmányozzák a klasszikus versformát éppúgy, ahogy a szabad verset is, valamint a hagyományosnak tekinthető, magyaros verselést. Megismerkednek a képvers sajátosságaival, a modernizmus, az avantgárd sajátos eszközeivel. Szó esik líra és epika kapcsolatáról, valamint arról, hogy a „költői én” hogyan is nyilvánul meg magában a versben. Foglalkoznak a „költői magatartással”, a „váteszi” szereppel, valamint azzal, hogy mindennek milyen szerepe van egy-egy költői életmű megítélésében. Klasszikus és kortárs szerzőkkel egyaránt foglalkoznak az órákon, elemzik a kanonizált szerzők munkáit. Mindemelllett azonban az alkotóköri jelleg abban nyilvánul meg, hogy a hallgatók egymás műveivel is foglalkoznak, a házi feladatok megoldását együtt értékelik, természetesen a kurzus vezetőjének irányításával.

 

„Szépírói műhely II. Próza és Dramaturgia

 A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a prózaírás alapvető szabályait, valamint a próza és a dramaturgia, a dialóguskészítés közötti összefüggéseket, készségszinten elsajátítsák mindezt, valamint a műveikben alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók szépprózát, illetve színpadi művet, de foglalkoznak általában a prózaírás mesterségével, az elbeszélő és a dramaturg viszonyával is. Megismerkednek azzal, hogyan is jelenik meg a párbeszéd az elbeszélésben, valamint a színpadi műben, és ezek között mi a különbség. A félév során a kurzus vezetőjének irányításával a hallgatók készítenek dialógusokat, foglalkoznak azzal, hogy a szépprózában hogyan követik egymást a jelenetek, és hogyan jelentkezik mindez a színpadi művekben. Megismerkednek azzal is, hogy mi a különbség az elbeszélői magatartás és a dramaturg megközelítési módja között. Lehetőséget kapnak filmforgatókönyvek írására, ezen belül pedig megismerkednek a film és az elbeszélés közötti szerkezeti különbségekkel. Klasszikus és kortárs prózaírókkal és drámai művek szerzőivel egyaránt foglalkoznak az órákon, elemzik a már kanonizált szerzők munkáit. Mindemelllett a hallgatók elsősorban a saját műveiket mutatják meg, azokat – az alkotóköri jellegnek megfelelően – közösen értékelik, a kurzus vezetőjének segítségével. 


„Szépírói műhely I. Próza”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a széppróza, az elbeszélés különböző megnyilvánulási formáit, a prózaírás alapvető szabályait, készségszinten elsajátítsák azt, valamint a munkáikban alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók prózai műveket, de foglalkoznak általában a prózaírás mesterségével, az elbeszélő és az általa létrehozott szöveg viszonyával. Megismerkednek azzal, hogyan is jelenik meg a párbeszéd az elbeszélésben, milyen az „én-elbeszélői” attitűd, mi a narráció szerepe, milyen a leírás, valamint jelenet a szépprózában. Foglalkoznak „egyperces” novellákkal, de lehetőséget kapnak arra is, hogy a saját regényvázlatukat is ismertessék. Mindezek mellett a karakterformálás mikéntje is szóba kerül a félév során, hogyan is lehet felépíteni egy-egy szépprózai „hőst”, ennek mik az eszközei. Klasszikus és kortárs prózaírókkal és műveikkel is foglalkoznak az órákon, elemzik a már klasszikussá vált szerzők munkáit. Mindemelllett a hallgatók elsősorban a saját elbeszéléseiket mutatják meg, amelyeket házi feladatokként készítenek, és azokat – az alkotóköri jellegnek megfelelően – közösen értékelik, a kurzus vezetőjének segítségével. Cél, hogy a kurzus végére országos lapokban publikálható elbeszélések szülessenek.

 

„Szépírói műhely I. (próza)”: hétfőnként 17:45-19:15 -BETELT!

„Szépírói műhely II. (próza és dráma)”: hétfőnként 16:00-17:30

„Szépírói műhely III. (líra)”: keddenként 17:45-19:15 -BETELT!


Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 23.

Tervezett indulás: 2023. szeptember eleje


A kurzusok távoktatás (Skype-os oktatás) formájában is elérhetők.


Képzés helyszíne:

  • Budapest: Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


A kurzus indulásáról a jelentkezési határidő után fogunk tájékoztatást küldeni! 


Kapcsolattartó: Kovácsai Gabriella

tel: +36 30 549 5886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Maximális létszám: 10 fő

A képzés ára:

59.000 Ft/modul

 

A képzési díjat a következő bankszámlára kérjük utalni:

ERSTE Bank 11600006-00000000-38225444

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük a SZÉPÍRÓ szót és vesszővel elválasztva a JELENTKEZŐ NEVÉT beírni. (Minta: SZÉPÍRÓ, Kiss Dóra)

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről