Mérési- értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon sok új, izgalmas dolgot tanultam

2014. ősz - Gazsó Viktória
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1381-2/2021.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen


A képzési idő:
 • 4 félév, 120 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

A képzés célja: A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges jogi, közigazgatási és közoktatási, vezetési-szervezési, minőségfejlesztési elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása, mely segíti a helyi nevelési programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési, minőségbiztosítási és önmeghatározói feladatainak ellátását. A képzés célja továbbá a nevelés és oktatás folyamatában és annak különböző szintjein az ellenőrzési, mérési-értékelési és reflektív feladatok ellátására való felkészítés, a különböző értékelési modellek, formák, eszközök, módszerek és technikák használatának elsajátítása, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazását, a reflektivitást és az önértékelés fejlesztését elősegíteni.


Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Szakmai alapozó kötelező ismeretek:

 • EU-s ismeretek:
  Az EU alapintézményei (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a Számvevőszék), funkciójuk, működésük rendje; Az uniós alapjogok (a személyek szabad mozgása, a tőke szabad mozgása, a munkavállalás szabadsága).

 • Közigazgatási, minőségbiztosítási és szervezetelméleti ismeretek:
  Az Alkotmány; az Országgyűlés; a Köztársasági elnök; a Kormány; az állampolgári jogok országgyűlési biztosai; az Alkotmánybíróság; az Állami Számvevőszék; a helyi önkormányzatok; a közigazgatás rendszere; az államháztartás fogalma, jellemzői, funkciói, bevételei; a költségvetés, mint pénzügyi terv; a helyi önkormányzat pénzügyi alapjai; a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása.

 • Az iskola, mint szervezet:
  Az iskola hatékonysága: szervezetelemzési, minőségbiztosítási ismeretek; fenntartói jogok és kötelezettségek, partneri elégedettség, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az intézmény természeti és épített környezete.

 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága:
  A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.

 • Az integráció és szegregáció kérdései:
  Hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés.

 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében:
  A pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

 • Differenciáló pedagógia:
  Kompetencia alapú oktatás; kooperatív tanulás; pedagógiai diagnosztizálás, fejlesztés; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre; a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

Választható ismeretkörök:

 • A pedagógiai kutatás módszertana:
  Statisztikai alapok, tesztelmélet, statisztikai adatfeldolgozó programok; dokumentumelemzés; csoportos kutatási gyakorlat; műhelymunka; egyéni kutatási gyakorlat.

 • Az ellenőrzés és értékelés problematikája:
  Pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; diagnosztikus pedagógiai értékelés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.

 • A pedagógus a szervezetben:
  Iskolai klíma; tanácsadás; esélyegyenlősítés; reflexiók; a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, intézményi önértékelés, fejlesztési, intézkedési terv készítése, mérésiértékelési rendszer kialakítása, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk? ONLINE formában

 • személyes konzultációk: félévente 4 alkalommal (szombatokon)
 • on-line konzultációk: hétköznap esténként

 

A képzés formája:

e-learning alapú, Blended típusú távoktatásban zajlik, online és személyes konzultációs alkalmakkal, valamint online tananyag támogatással. A képzés portfólió típusú szakdolgozattal zárul, melynek tartalmi követelményei átfedésben vannak a pedagógus életpálya portfólió elemeivel, így mind a szakszolgálatoknál dolgozó, mind pedig az egyéb oktatási intézményekben dolgozó kollégák hasznosítani tudják az elkészített portfóliós dokumentumokat.

 

E-learning alapú (Blended) képzés előnyei:
 • Rugalmas képzési forma, ami azt jelenti, hogy bárhonnan, itthon vagy külföldön folyamatosan hozzáférhet a teljes tanulmányi rendszerhez, a tantárgyi tartalmakhoz.
 • Személyes konzultációs alkalmak a konzultációs központban.
 • A tanulás ideje és az intenzitása testre szabható, akár éjszaka, napközben, hétvégén vagy hétköznap is tanulhat.
 • Komplex, magas színvonalú oktatási program, amely magába foglalja a tantárgyi tartalmakat, beküldendő feladatokat, a vizsgafeladatsorokat és a folyamatos tanári segítséget.
 • A képzés elején felkészítjük Önt az önálló tanulásra és a képzéshez szükséges számítógépes eszközök használatára.
 • Személyre szabott, hatékony tanári segítséget nyújtunk: szakmailag és módszertanilag magasan képzett tutor-tanárok, gyakorló oktatási szakemberek (KLIK tankerület igazgató, iskolaigazgató, szakszolgálat igazgató) a félév során közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatóikkal és segítik tanulásukat.
 • Portfóliós értékelési rendszer segítségével tanáraink a teljes képzési folyamatot értékeli

Beszámítás, a képzési idő lerövidítése:

Más szakirányú továbbképzési szakon végzett tantárgyak (min.70%-os) tartalmi egyezés alapján a képzésbe beszámíthatók, megfelelő számú tantárgyi beszámítással esetlegesen a képzési idő lerövidíthető.

 

Részvétel feltétele:

a) Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
b) Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella

tel.: +36 30 549 58 86

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Orosháza

Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. félév: 2024. szeptember
 
Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.
 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.

 

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevélmásolat, angol nyelvű betétlap is, ha van, 
  • 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat igazolása (a lentebbi, letölthető nyomatványon)
  • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

 

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

 2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

195.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 19.500,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.500,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

Nyomtatvány: Pedagógus munkaviszony igazolásához

Várható kezdési időpont: