Sportmenedzsment és sportkommunikáció

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Sokkal többet kaptam ezen a protokoll képzésen, mint álmodhattam.

2017/18, B. K.
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FF/1560-2/2014.
Indítási engedély száma:

FF/1561-4/2014. Székesfehérvár;

FF/1561-3/2014. Budapest;

FF/1561-5/2014. Orosháza


A szakirányú továbbképzés megnevezése: Sportmenedzsment és sportkommunikáció


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakképzettség: sportmenedzser és sportkommunikációs szakember

a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Expert in Sport Management and Communication

 

A képzési idő:
 • 2 félév, 60 kredit

 

A szakirányú továbbképzési szak célja:

Olyan szakemberek képzése, akik sportszakmai és menedzsment ismereteikre alapozva képesek lesznek a hazai és nemzetközi sportszervezetek és a hivatásos sportágazat különböző szervezeteinek létesítmény-fenntartását, vezetését, valamint menedzselését végezni.

Tevékenységükkel járuljanak hozzá a sport szervezetrendszerének modernizálásához, hatékonyabb és önállóbb működéséhez, valamint a magyar sport nemzetközi képviseletének fejlesztéséhez.

Kommunikációs ismereteik birtokában képessé válnak az adott intézmény, szervezet különböző szintű belső és külső kommunikációs kapcsolatainak alakítására, valamint az intézmény egységes arculatának kialakításra.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

Ismerik:

 • a testkultúrát és nemzetközi sporttörténetet,
 • a sportegészségügyet,
 • a sportpszichológiát és sportpedagógiát,
 • a sportelméletet, a sportágakat,
 • a sportintézmények szerkezetét és működtetését,
 • a sportmarketinget és sportesemények szervezését,
 • a sportszervezést és vezetéselméletet,
 • a sportdiplomáciát és protokollt,
 • a sportkommunikáció tartalmát, technikáit, színtereit;

Képesek:

 • szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;
 • a szakmai munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, - interperszonális és a felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek elsajátítására, fejlesztésére;
 • információk rendszerezésére és feldolgozására;
 • az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;

Alkalmasak:

 • a sportszervezetek menedzsment szemléletű vezetési feladatainak elősegítésére,
 • a marketing-kommunikáció és reklámozási ismeretanyagának eredményes alkalmazására a sportszponzorálás területén,
 • a pszichológiai, pedagógiai és szakmai ismeretek eredményes alkalmazására a sportágak sajátosságainak kezelésében;

Rendelkeznek:

A szakképzettségének megfelelő munkakör ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök
 • Alapozó tárgyak:
  • Menedzsment alapismeretek,
  • Média és politika, médiaismeret,
  • Testkultúra és nemzetközi sporttörténet
 • Szakmai törzsanyag:
  • Sportegészségügy,
  • Sportpszichológia, sportpedagógia,
  • Sportintézmények szerkezete és működtetése,
  • Sportmarketing, sportesemények szervezése,
  • A sport hazai és nemzetközi intézményrendszere,
  • Sportszervezési és vezetéselméleti ismeretek,
  • Sport és médiajog,
  • Sportdiplomácia, protokoll,
  • A sportkommunikáció színterei.
Részletes képzési és kimeneteli követelmények


Mikor vannak a konzultációk?

oktatási napok szombatokon

 

Részvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. 

A 22.000.- Ft regisztrációs díj befizetése az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella 

tel.: +36-30-5495-886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

 

A képzés helyszíne: Székesfehérvár, Orosháza


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. szeptember 17.JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
 • oklevélmásolat 
 • angol nyelvű betétlap (2005. januártól kiadott oklevelek esetében)
 • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, az oklevél igazolására az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 1.Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása
 2.Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)
 3.Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

 

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

220.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 22.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 22.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.