Gestalt coach-konzulens és teamcoach

Nyilvántartásba vételi és indítási engedély szám: FNYF/1394-3/2022.

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gestalt coach-konzulens és teamcoach

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit
 

A képzés célja:

olyan Gestalt szemléletű coach-konzulens és teamcoach szakemberek képzése, akik ismerik a Gestalt módszertan elméleti és gyakorlati alapjait, és ennek az eszköztárnak az alkalmazásával felismerik a szervezetekben megjelenő munkahelyi és egyéni probléma-szituációkat, és professzionális módon segítik a szervezetet és az egyént, mint a szervezet vagy csoport tagját abban, hogy céljai elérését lehetővé tevő erőforrásait és az önmagában rejlő személyes és szakmai lehetőségeket eredményesen kiaknázza. A Gestalt szemléletű coach-konzulens és teamcoach támogatja a különböző szervezeti és életesemények során felmerülő döntési helyzetekkel való megküzdést, fejleszti a reziliencia és kiégés megelőzési képességet. Tevékenységével hozzájárul az egyének, szervezetek és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, jól-létéhez és társadalmi integrációjához.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:

 • képes segítséget nyújtani egyének, csoportok és szervezetek számára a saját belső erőforrás-értékeik feltárásához, használatához, tudatosításához és mobilizálásához, az egyén és a szervezet jól-létének megőrzése érdekében,
 • képes coach-konzulensi és team coach folyamat megtervezésére, kereteinek kialakítására, levezetésére egyénekkel, csoportokkal és teamekkel,
 • képes a klienssel folytatott dialógus létrehozására, verbális, non-verbális kommunikációra,
 • képes a munkahelyi és egyéni társas interakciókból fakadó jelenségek és probléma-szituációk azonosítására, és a környezettel való összefüggések felismerésére,
 • képes a felmerülő helyzet Gestalt elméleti háttér alapján történő elemzésére, és a megfelelő szituatív intervenciók tervezésére és alkalmazására,
 • képes a változással szembeni ellenállás felismerésére és támogatására,
 • képes a coach-konzulensi munka és a team coach kompetencia és felelősségi határainak a felismerésére, és társkonzulenssel és/vagy egyéb szakemberekkel való együttműködésre.

 

Legfontosabb tantárgyak, ismeretkörök

Alapozó ismeretek

 • Pszichológiai alapok
 • Coaching szemlélet és alkalmazási területek
 • Gestalt szemlélet a coachingban
 • Csoportdinamika

Szakmai törzsanyag

 • Coach kompetenciák
 • Coaching folyamat és eszközök
 • Gestalt elméleti alapok
 • Gestalt módszertan és intervenciók
 • Etika és szakmai határok
 • Online coaching eszközök
 • Coaching-konzulens gyakorlat
 • Esetfeldolgozás szupervízióval I-II
 • Vezetés és szervezeti magatartás
 • Gestalt szervezetfejlesztési alapok
 • Csoport- és team coaching
 • Online csoport és team coaching eszközök

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév. 


Részvétel feltétele:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 
Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

 

Érdeklődés:

név: Kovácsai Gabriella 

tel.: +36305495886

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

A képzés helyszíne:  Budapest


Képzés kezdete: 2024/25. tanév I. : 2024. szeptember

 

Jelentkezési határidő: 2024/25. tanév I. félévben induló képzésre: 2024. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2024. szeptember 28.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
    • Oklevélmásolat (angol nyelvű betétlap is, ha van)

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

    • Önéletrajz
    • Motivációs levél (min. 1. oldal)
    • Befizetést igazoló bizonylat a regisztrációs díjról

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

420.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj (képzési előleg): 42.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 42.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: