Gestalt coach-konzulens és teamcoach

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Az oktatás messze felülmúlta a várakozásaimat.

2017/18, E. D.
még több vélemény
szakirányú továbbképzések

Nyilvántartásba vételi és indítási engedély szám: FNYF/1394-3/2022.

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gestalt coach-konzulens és teamcoach

A szakirányú továbbképzés angol nyelvű megnevezése: Gestalt coach counsellor and team coach

 

A képzési idő:
 • 3 félév, 90 kredit
 

A képzés célja:

olyan Gestalt szemléletű coach-konzulens és teamcoach szakemberek képzése, akik ismerik a Gestalt módszertan elméleti és gyakorlati alapjait, és ennek az eszköztárnak az alkalmazásával felismerik a szervezetekben megjelenő munkahelyi és egyéni probléma-szituációkat, és professzionális módon segítik a szervezetet és az egyént, mint a szervezet vagy csoport tagját abban, hogy céljai elérését lehetővé tevő erőforrásait és az önmagában rejlő személyes és szakmai lehetőségeket eredményesen kiaknázza. A Gestalt szemléletű coach-konzulens és teamcoach támogatja a különböző szervezeti és életesemények során felmerülő döntési helyzetekkel való megküzdést, fejleszti a reziliencia és kiégés megelőzési képességet. Tevékenységével hozzájárul az egyének, szervezetek és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, jól-létéhez és társadalmi integrációjához.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:

 • képes segítséget nyújtani egyének, csoportok és szervezetek számára a saját belső erőforrás-értékeik feltárásához, használatához, tudatosításához és mobilizálásához, az egyén és a szervezet jól-létének megőrzése érdekében,
 • képes coach-konzulensi és team coach folyamat megtervezésére, kereteinek kialakítására, levezetésére egyénekkel, csoportokkal és teamekkel,
 • képes a klienssel folytatott dialógus létrehozására, verbális, non-verbális kommunikációra,
 • képes a munkahelyi és egyéni társas interakciókból fakadó jelenségek és problémaszituációk azonosítására, és a környezettel való összefüggések felismerésére,
 • képes a felmerülő helyzet Gestalt elméleti háttér alapján történő elemzésére, és a megfelelő szituatív intervenciók tervezésére és alkalmazására,
 • képes a változással szembeni ellenállás felismerésére és támogatására,
 • képes a coach-konzulensi munka és a team coach kompetencia és felelősségi határainak a felismerésére, és társkonzulenssel és/vagy egyéb szakemberekkel való együttműködésre.

 

A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

A képzés szerkezete:

    • Alapozó ismeretkörök - 15-20 kredit

    • Törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök - 65-70 kredit

    • Szakdolgozat/portfólió - 5 kredit

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, szombati napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév. 


Részvétel feltétele:

Bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség, vagy a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél.

Egyéb követelmények: Önéletrajz, és egy min. 1 oldalas motivációs levél megírása.

 

Kapcsolattartó/szakfeleős: Lőrinczné Dr. Bencze Edit

email: humantanszek@kodolanyi.hu

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről

A képzés helyszíne:  Budapest


Képzés kezdete: 2023/24. tanév I. félév: 2023. szeptember


Jelentkezési határidő: 2023/24. tanév I. félévben induló képzésre: 2023. augusztus 31.

 

Tervezett első oktatási nap: 2023. szeptember 30.


Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:
    • oklevélmásolat (angol nyelvű betétlap is, ha van)

Külföldön szerzett oklevéllel történő jelentkezés esetén, a fentieken kívül az alábbi dokumentumok csatolása is szükséges:

1. Külföldön szerzett oklevelének magyar nyelvű fordítása

2. Végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

3. Szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat (Oktatási Hivatal)

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal oldalán talál.

    • regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s azt igazolni tudják.

A 38.000- Ft regisztrációs díj az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

380.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 38.000,- Ft, mely összeg az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 38.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

A képzés a teljes képzési idő alatt on-line formában történik, ezért oktatásszervezési szempontból minden jelentkezőnket budapesti képzési helyszínnel vesszük fel.

Várható kezdési időpont: