Alkalmazott infokommunikáció

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

Nyilvántartásba vételi szám: FNYF/1029-2/2016.


A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Társadalomtudomány

 

A képzési idő, félévekben meghatározva:

Négy félév/ 120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • A szakot elvégző hallgató képes társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására.
 • Ismeri a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit.
 • Jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben.
 • Képes tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre.
 • Jártas vezetékes és vezetéknélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében.
 • Ismeri a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre.
 • Rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.
 • Képes társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett.
 • Ismeri az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Ismeri az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a csoportvezetés sikeres stratégiáit.

 

Személyes adottságok, készségek

 • Képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni.
 • Megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat.
 • Infokommunikációs ismereteit konkrét projektek megvalósítása során adaptív és kreatív módon használja.
 • Csoportvezetési feladatokat sikeresen lát el.
 • Képviseli, betartja és betartatja az infokommunikációra vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat.
 • Feladatait képes legalább egy idegen nyelven is ellátni.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A szakon végzettek jellemzően társadalomtudományhoz kapcsolódó környezetben kerülnek alkalmazásra.
 • Fejlesztő- és elemző munkafolyamatokat, projekteket terveznek, szerveznek, és valósítanak meg infokommunikációs szempontból önállóan, társadalomtudományi szempontból irányítás mellett.

 

A képzés célja

Alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

 • Infokommunikációs eszközök 8-12 kredit
 • Operációs rendszerek (asztali, mobil, szerver) 8-12 kredit
 • Programozási ismeretek 8-12 kredit
 • Vezetékes és vezetéknélküli hálózatok 8-12 kredit
 • Társadalomtudományi adatelemzés (Big Data) 8-12 kredit
 • Webfejlesztés 8-12 kredit
 • Mobil-alkalmazás fejlesztés 16-24 kredit
 • Multimédia-esztétika és fejlesztés (kép- hang- 3D) 8-12 kredit
 • Infokommunikációs jog és biztonság 8-12 kredit
 • Informatikai angol 4-6 kredit
 • Informatikai menedzsment ismeretek 4-6 kredit

 

Elmélet –gyakorlat aránya: 30-70%

Részletes képzési és kimeneteli követelmények

Mikor vannak a konzultációk?
A konzultációk levelező rendszerű képzésben, pénteki napokon vannak, összesen 90 tanóra/félév.
 
 
Kik oktatnak a képzésen?
A KJF az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és a PC-Trade szakmai támogatásával kizárólag informatikai, infokommunikációs szakértőket kér fel az oktatásra.
 
 
Részvétel feltétele:

A képzésben legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzés helyszíne: Orosháza, Székesfehérvár

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kozma Edit

cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.,

tel/fax: (22) 543-451

email: felnottkepzes@kodolanyi.hu,

honlap: http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes

 Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
Jelentkezési határidő:

2018/19. tanév II. félévben induló képzésre: 2019. február 03.

 

Jelentkezés módja:
Honlapon található, on-line jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat

regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat

 

Képzés kezdete:
2018/19. tanév II. félév: 2019. február

 

Egyéb információk:

A képzésre azok jelentkezését is várják, akik a "Részvétel feltétele" c. részben megjelölt feltételeknek megfelelnek, az ott felsorolt szakok egyikén sikeres záróvizsgát tettek, oklevelük kiállítása folyamatban van, s ezt igazolni tudják. Valamint 19.000.- Ft térítési díj befizetése, amely az első féléves költségtérítési díjban jóváírásra kerül.

 

Minimális létszám: 12 fő

A képzés ára:

190.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 19.000,- Ft


A regisztrációs díj (képzési előleg) utalásához információk:
 • kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
 • számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-33437190
 • összeg: 19.000,-Ft

A "Közlemény" rovatba kérjük, írják be a saját nevüket.

 

Várható kezdési időpont: