A KJE Továbbképzési Központ Minőségpolitikája

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Amikor az Erkölcstan- Etika szakos pedagógus- szakirányú továbbképzésre jelentkeztem a Kodolányi János Főiskolára, már tudtam, hogy nem veszek zsákbamacskát, hiszen 2012-ben ugyanitt végeztem el az Inkluzív nevelés tanára mesterszakot. Az oktatók felkészültek, széles látókörűek az iskolában és a változó igényeknek megfelelően rugalmasan, de következetesen tanítanak, gyakorlatorientált, életszerű, a mindennapokban jól hasznosítható tudást adtak. Az erkölcstan tantárgy bevezetésével nekünk, pedagógusoknak meg kell újulnunk, hiszen ezen a téren a szakemberek képzése hiányos volt. Számomra nagyon kedvező, hogy itt a Kodolányin teremtődött erre lehetőség. A sokat reklámozott 30-60 órás tanfolyamok nem lesznek elegendők a tárgy tanítására, a közeljövőben csak szaktanár taníthatja majd azt. Itt újabb diplomaként, kiegészítő képzésben, tanári szakot végezhettünk el egy tanév alatt. A képzés során erkölcsi, etikai és filozófiai bevezetés után az erkölcstan tantárgy oktatásának módszertani alapjait sajátíthattuk el. A megszerzett ismereteket azonban nem csak az erkölcstan tantárgy oktatása során tudjuk hasznosítani, hanem az iskolai nevelés kérdéseiben, az osztályfőnöki órán, és egyéb iskolai programok szervezése során is. Feltétlenül említésre méltó, hogy a továbbképzésre az ország több tájáról jártak kollégák, így kovácsolódtunk össze mindannyian. A kapcsolatot azóta is tartjuk és így nagyobb az áttekintésünk az oktatásügy helyzetéről.

Bándoliné Laczi Lívia Erkölcstan-etika szakos tanár IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
még több vélemény

Kodolányi János Egyetem 

Továbbképzési Központ

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000037

 

Minőségpolitika


Küldetésnyilatkozatunk, intézményünk képzési céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti engedély alapján megvalósítandó képzések folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez, támogatási lehetőségekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk folyamatosan alakítani képzési kínálatunkat a szigorú jogszabályi és minőségbiztosítási keretek között folytatandó, engedély alapján megvalósuló képzések területén.

A szakmai munkánkat minden esetben színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzés célcsoportjának leginkább megfelelő képzési módszereket, munkaformákat és teljesítményértékelő rendszereket alkalmazunk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Munkáltatói megrendelések esetén bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a képzési igények és azok megfelelő teljesítésének kontrollálása érdekében.


A minőségre vonatkozó intézményi stratégiánk

Célkitűzésünk, hogy a nálunk tanuló felnőttek elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, színvonalas képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra, támogassuk önmegvalósítási törekvéseiket.

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségirányítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek mind színvonalasabb szolgáltatásban részesüljenek. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk, cselekvési programot dolgozunk ki.

Intézményünk és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel.

Oktatóink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Oktatóinknak azonosulniuk kell a minőség iránti elkötelezettségünkkel, ezért megismertetjük velük minőségirányítási rendszerünket, az abban foglaltak betartását tőlük elvárjuk. Oktatóink minősítése során a minőségirányítással kapcsolatos tudatosságukat is vizsgáljuk.

A képzésben részt vevő személyek bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének nyomon követesére. Az eredményeknek a fejlesztésekbe történő visszacsatolásáról gondoskodunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat és az abban foglaltak megvalósulását minden önértékelés alkalmával felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.

Hatályba léptetés dátuma: 2022.01.03.