Műfordító műhely magyar-angol

Végzett hallgatóink mondták a képzésről

Nagyon jó volt egy olyan közösség részévé válni, amely az ország egészéből verbuválódott. A közösségbe a tanárainkat is beleértem, akik a tanítás során hihetetlen empátiával hangolódtak ránk. Valóban érdekelte őket a mi tapasztalati anyagunk, s erre megpróbáltak építeni is. Közösségformálás szempontjából Folmeg Márta óráit emelném ki. Segítő tanácsaival, módszertani ajánlásaival felvértezve maximális önállóságot adott számunkra, s hihetetlenül érdekes órákat dobtunk össze. Órán alkalmazott játékaival a csoportszintű kapcsolatteremtést indította el. Nagyon jó volt az, hogy prezentációs kiselőadásokat várt el tőlünk. Ez sokunknak az első ilyen szereplésünk volt. Darai tanár úr volt kezdeményezője annak, hogy közös e-mail felületünk legyen. Ezen keresztül aztán minden tanártól megkaptuk az óravázlatokat, ami nagyban segítette az anyag és a kötelező irodalom feldolgozását. A tananyaghoz inkább iránymutatásokat kaptunk, feldolgoznunk egyedül kellett. Az iránymutatások viszont jók voltak; a szemléletmódot, a vizsgálódás szempontjait jelölték ki. A pszichológiai és pedagógiai tárgyaknál nagyon jónak tartottam, hogy az erkölcsi fejlődésre koncentráló megközelítéseket gondoltuk újra végig tanáraink segítségével. A módszertani órákból többre lenne szükség. Ennek hogyanját viszont elképzelni sem tudom.(A módszertan a tanítási órákra is vonatkozik, meg a szakdolgozat módszertanára is.) Jó volt viszont, hogy mindegyik vizsgánk a továbbképzési napra, vagyis szombatra volt szervezve. Tetszett, hogy sokféle / változatos írásbeli feladatot/vizsgalehetőséget kaptunk. A záróvizsga szóbelije pedig formájával (és tételsorával tartalmilag is) méltó összegzője volt tanulmányainknak. Összegezve azt mondanám: jó tartalmú képzést állítottak össze. A tananyag és a tanári gárda oktatása szemléletformáló. Ezzel a képzéssel ,úgy érzem, gazdagodtam. Tanári pályám során hasznosítani fogom tudásom újabb elemeit.

Cseri Bogáta
még több vélemény

 A képzés célja:

Magyar irodalmi szövegek fordítása iránt érdeklődők képzése, akik művészi igénnyel megírt magyar prózai szövegeket képesek lesznek angolra hasonló művészi igénnyel lefordítani. A képzés célja, hogy a résztvevők a fordítás szerteágazó problémakörét szisztematikusan feldolgozó elméleti munkákon keresztül megismerjék

  • a műfordítás, a műfordítói munka teoretikus hátterét,
  • elsajátítsák az irodalmi szövegek átültetéséhez szükséges legelemibb fordítástechnikai fogásokat és
  • megismerkedjenek a leggyakoribb műfordítói dilemmákkal.
 

Képesek lesznek a fordított szövegek komplex értékelésére:

  • nyelvi, stilisztikai, formai, tartalmi szempontból egyaránt megtanulják a műfordítások elemzését,
  • az ehhez szükséges szakszókincset és elméleti ismereteket, valamint
  • képesek lesznek elhelyezni egy-egy fordítást a magyar műfordítói hagyomány kontextusában.
 

Kiket várunk a képzésre?

Angolul és magyarul jól író-olvasó, az angol és a magyar irodalom, valamint a műfordítás iránt érdeklődőket, akik szeretnének a műfordítással hobbi szinten vagy később hivatásos szinten foglalkozni. Csupán a magyar irodalom szeretete és egy magas szintű angol tudás szükséges a részvételhez.


A képzés legfontosabb témakörei:

Egy kurzus három felvonásban: bevezetés a próza, líra és dráma magyar-angol fordításába

A kurzus egyaránt foglalkozik klasszikus és kortárs írók műveivel, jól ismert szerzőktől egészen a pályakezdőkig, többek között Weöres Sándor, Parti Nagy Lajos, Gimesi Dóra, Tamási Áron, Hutvágner Éva, Simon Márton, Puskás Panni, és Tóth Kinga. Közülük néhányan vendégként is részt vesznek az órákon , így a résztvevőknek lehetőségük nyílik a . Az olvasások és fordítási gyakorlatokon keresztül olyan kérdésekre igyekszünk majd találni válaszokat, amelyek többek közt műfajra, formára, szöveg értelmezésre, hűségre, művészi szabadságra, és lokalizációra vonatkoznak. A kurzus során a résztvevők folyamatosan önálló fordítási feladatokat is végeznek (vers , próza vagy dráma). Így a kurzus végére egy fordítási portfólióval fognak rendelkezni. Lehetőség nyílik megismerni az angolszász folyóiratokban történő publikálás lehetőseit.

 

A résztvevők a képzés elvégzésével képessé válnak:

Magyar irodalmi prózaszövegeket angolul, megfelelő stílusban és a forrás-, valamint a célnyelvi szöveg pontos és mélyreható elemzésével angol nyelvre lefordítani.

 

Megindokolni és szakmailag alátámasztani a műfordításokról alkotott véleményüket, megismerik a komparatív műelemzés technikáit, és példák alapján, önálló kutatómunka végzésével képessé válnak egy-egy műfordítás kritikai elemzésére.

 

Rendelkezni fognak:

Azokkal a képességekkel, melyek ahhoz szükségesek, hogy a megfelelő szöveget kiválasszák, elemezzék, megértsék, majd a megfelelő technikák alkalmazásával angol nyelvre átültessék és szövegüket publikálásra előkészítsék. Azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik a műfordítások gyakorlati szempontú kritikai elemzését: ennek része az eredeti mű és az angol fordítás összevetése, részletes elemzése, több műfordítás összehasonlítása, illetve már publikált kritikák elolvasása, értelmezése.

 

A képzés felépítése:

Műfordító műhely képzése folyamatos így jellegénél fogva bármikor csatlakozni lehet illetve azt folytatni is, hiszen az elsajátított ismereteket folyamatában gyakoroltatja és mélyíti.

 

Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

 

Tervezett időpontok: szerdánként 17:30-19:00 (Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.)

 

Oktató:

  • Sipos Tímea


Jelentkezési határidő:

Tervezett indulás:


Képzés helyszíne:

  • Budapest: Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.


A kurzus indulásáról a jelentkezési határidő után fogunk tájékoztatást küldeni!

 

Minimális létszám: 12 fő

Maximális létszám: 20 fő

A képzés ára:

45.000 Ft/modul

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről