Műfordítói műhely angol-magyar

 A képzés célja:

Angolul magas szinten olvasó, irodalmi szövegek fordítása iránt érdeklődők képzése, akik művészi igénnyel megírt angol prózai szövegeket képesek lesznek magyarra hasonló művészi igénnyel lefordítani. A képzés célja, hogy a résztvevők a fordítás szerteágazó problémakörét szisztematikusan feldolgozó elméleti munkákon keresztül megismerjék

  • a műfordítás, a műfordítói munka teoretikus hátterét,
  • majd elsajátítsák az irodalmi szövegek átültetéséhez szükséges legelemibb fordítástechnikai fogásokat;
  • hogy megismerkedjenek a leggyakoribb műfordítói dilemmákkal.

Képesek lesznek a fordított szövegek komplex értékelésére:

  • nyelvi, stilisztikai, formai, tartalmi szempontból egyaránt megtanulják a műfordítások elemzését,
  • az ehhez szükséges szakszókincset és elméleti ismereteket, valamint
  • képesek lesznek elhelyezni egy-egy fordítást a magyar műfordítói hagyomány kontextusában.

 

Kiket várunk a képzésre?

Angolul jól író-olvasó, az angol és a magyar irodalom, valamint a műfordítás iránt érdeklődőket, akik szeretnének a műfordítással hobbi szinten vagy később hivatásos szinten foglalkozni.

 

A képzés legfontosabb témakörei:

A műfordítás története, gyakorlata és elmélete.Ennek fontos elemei a magyar műfordítás és műfordításkritika hagyományának ismerete a XIX. századtól napjainkig, a műfordításkritikai irodalom megismerése, elolvasása, a megfelelő szókincs és szakmai jártaság elsajátítása, a jó és rossz műfordítói gyakorlatok megismerése, valamint a műfordításról alkotott elméletek vázlatos ismerete (a műfordítás elmélete kurzuson tanultak alapján). Történeti vonatkozások: lektorok, kontrollszerkesztők feladatai, a műfordítás kritikájának egyéb lehetőségei.

A fordításról való gondolkodás változásait a kezdetektől napjainkig, érintve Szent Jeromos, Étienne Dolet, Johannes Scheffer, John Dryden, Johann Christoph Gottsched, Friderich Schleiermacher, Walter Benjamin, Paul de Man, Lawrence Venuti, George Steiner, illetve Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Toldy Ferenc, Ignotus, Kosztolányi Dezső, Vas István, Szegedy-Maszák Mihály munkásságát.

 

A résztvevők a képzés elvégzésével képessé válnak:

Angol irodalmi prózaszövegeket magyarosan, megfelelő stílusban és a forrás-, valamint a célnyelvi szöveg pontos és mélyreható elemzésével magyar nyelvre lefordítani.

Megindokolni és szakmailag alátámasztani a műfordításokról alkotott véleményüket, megismerik a komparatív műelemzés technikáit, és példák alapján, önálló kutatómunka végzésével képessé válnak egy-egy műfordítás kritikai elemzésére.

 

Rendelkezni fognak:

Azokkal a képességekkel, melyek ahhoz szükségesek, hogy a megfelelő szöveget kiválasszák, elemezzék, megértsék, majd a megfelelő technikák alkalmazásával magyar nyelvre átültessék és szövegüket publikálásra előkészítsék. Azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik a műfordítások gyakorlati szempontú kritikai elemzését: ennek része az eredeti mű és a magyar fordítás összevetése, részletes elemzése, több műfordítás összehasonlítása, illetve már publikált kritikák elolvasása, értelmezése.

 

A képzés felépítése: 

Műfordító műhely képzése folyamatos így jellegénél fogva bármikor csatlakozni lehet illetve azt folytatni is, hiszen az elsajátított ismereteket folyamatában gyakoroltatja és mélyíti.


Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

Tervezett időpontok:

„Műfordító műhely”: egyeztetés után (Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.)

 

Oktatók:


Jelentkezési határidő: 2023. február 01, szerda éjfél

Tervezett indulás: 2023. február eleje


Képzés helyszíne:

  • Budapest: Kodolányi János Egyetem Budapesti Oktatási Központ, 


A kurzus indulásáról a jelentkezési határidő után fogunk tájékoztatást küldeni!

 

Minimális létszám: 3 fő

Maximális létszám: 15 fő

A képzés ára:

59.000 Ft/modul

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által a jelentkezést követő 14 napon túl gyakorolt egyoldalú elállása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről