Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Szabó Imre, Golubeva Irina
Események, tájékoztatók

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2004. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Hegedűs Judit: Pedagógiatörténeti tanszék az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen

2003. szeptember 1-jétől nemcsak új kar, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara kezdte el működését, hanem a Neveléstudományi Intézeten belül új tanszékek is létrejöttek. A Neveléselméleti és Oktatáselméleti Tanszék mellett a hazai felsőoktatás történetében elsőként szervezték meg a Pedagógiatörténeti Tanszéket, ezzel is elismerve a neveléstörténet diszciplína szerepét és jelentőségét a tanárképzésben, illetve a pedagógia szakos hallgatók oktatásában.

Tanszékünk, mely korábban szakcsoportként működött, újult erővel folytatja oktatói és kutatói munkáját. Oktatói tevékenységünk négy területen emelhető ki:
1. A nevelés történeti és elméleti alapjai címmel tanárszakos hallgatóknak tartunk előadást, melynek során arra törekedünk, hogy korszerű szemlélet kialakításával felkészítsük hallgatóinkat a nevelés elméletének és gyakorlatának történeti szempontú értelmezésére, elemzésére, problématörténeti áttekintésére.  Egységes tematikánkat közösen dolgoztuk ki, melyben a sokforrású tanulás szempontjait vettük figyelembe: a kötelező irodalom felsorolása mellett viszonylag nagyszámú elsődleges és másodlagos forrást közöltünk, ezek közül szabadon választott két munkának az ismeretét várjuk el a – hallgató által megválasztható szóbeli vagy írásbeli - vizsga során.
2. Oktatói tevékenységünk második területe a pedagógia szakos hallgatók neveléstörténeti kurzusainak vezetése. A tanszék oktatói nagyon fontosnak tartják, hogy a hallgatók ne csupán könyvekből és előadásokból ismerjék meg a pedagógia történetét, így látogatásokat szervezünk az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumba, levéltárba, ezzel is biztatva a hallgatókat önálló, elsődleges forrásokat felhasználó kutatói tevékenységre.
3. A tanszék főállású oktatói mellett meghívott előadók (Kelemen Elemér, Németh András) is tartanak szabadon választható speciális kurzusokat. A 2004/2005. év őszi félév kurzusai között is számos neveléstörténethez kapcsolódó szemináriumot hirdettünk meg: például Pedagógiai magántörténelem, Gyermek és iskola a múzeumokban, Iskolarendszerünk történeti alapjai, Iskola és oktatáspolitika, Fiatalkorú bűnelkövetők a régmúlt és napjaink társadalmában.
4. Oktatóink (Horváth Márton, Mann Miklós, Mikonya György és Szabolcs Éva) a doktori képzésben is szerepet vállalnak egyrészt konzulensként, másrészt oktatóként is.
Tanszékünk tagjai (Baska Gabriella tanársegéd, Hegedűs Judit tanársegéd, Horváth Márton egyetemi tanár,  Mann Miklós egyetemi magántanár, Mikonya György docens, Szabolcs Éva docens) bekapcsolódnak a Neveléstudományi Intézeten belül folyó tananyag-fejlesztési munkálatokba. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a neveléstörténethez kapcsolódó új hazai és nemzetközi szakirodalmat, erről tájékoztatjuk mind az alap, mind a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkat.
Az oktatás mellett kutatásainkkal szeretnénk a neveléstörténet sokszínűségéhez hozzájárulni. Szabolcs Éva, a tanszék vezetője gyermekkortörténettel, a magyar pedagógiai sajtó történetével és az 1950-es évek pedagógiájával foglalkozik. Mann Miklós a XIX-XX. század oktatáspolitikájának vizsgálata mellett az utóbbi időben Budapest oktatásügyének fejlődéséről publikált érdekes írásokat. Horváth Márton nyugalmazott egyetemi tanár a nevelés és oktatás történetének átfogó elemzésével járul hozzá a neveléstörténeti kutatásokhoz. Mikonya György kutatói tevékenysége is igen sokrétű: az ókor nevelésügyének vizsgálata mellett foglalkozik az életreform mozgalommal -, az anarchizmus pedagógiai törekvéseivel, a pietizmus pedagógiájával. Baska Gabriella kutatómunkáját egy viszonylag új irányzat, a történeti szociológia jegyében végzi: elsősorban a magyar tanítói szakma 19-20. századi kultúrtörténetének többszempontú vizsgálatával tűnt fel az utóbbi évek szakmai fórumain. Hegedűs Judit egyrészt a nőnevelés, a dualizmus korabeli iskolai igazgatónők karriertörténeteinek és szociológiai hátterük elemzésével foglalkozik, másrészt a gyermekvédelem történetén, ezen belül is a gyermekbántalmazás és a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők megítélését kutatja a különböző történeti korokban.
A tanszék oktatói számos kutatásban vesznek részt, ezek közül is kiemelkednek az OTKA által támogatott kutatások: Nagy Mária, Szabolcs Éva és Baska Gabriella készített átfogó elemzést a magyar tanítói szakma fejlődéséről (Ennek eredményeképpen született meg a Magyar tanító, 2001. c. könyv), illetve jelenleg Mann Miklós és Szabolcs Éva által vezetett kutatócsoport vizsgálja a pedagógia és politika szerepét a 20. századi Magyarországon. Mikonya György vezetésével együttműködve  a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem kutatóival, valamint az Institut für Allgemeine Pädagogik und Erwachsenenbildung/Weiterbildung, valamint az Institut für Schulpädagogik an der Univers          ensburg társintézményekkel széleskörű kutatás folyik Reformpedagógia és életreform Közép-Európában címmel. Ebben a félévben indult el Németh András vezetésével a pedagógiai doktori dolgozatok tartalomelemzése, melynek célja feltárni a pedagógiai diszciplína megjelenési formáit.
A Pedagógiatörténeti Tanszék valamennyi oktatójára konferenciákon, szakmai megbeszéléseken szervezőként, előadóként egyaránt számítanak, igyekszünk mi is szerepet vállalni e tudományterület képviselőinek összefogásában. Ennek érdekében 2003 tavaszán - még szakcsoportként - szerveztünk Beszélgetőkör néven egy kötetlen szakmai találkozót, melynek eredményeképpen elindítottunk egy levelezőlistát. E levelezőlista azt a célt szolgálja, hogy a neveléstörténet iránt érdeklődők, kutatók, egyetemi és főiskolai oktatók közösen gondolkodjanak a neveléstörténet helyzetéről, kutatásokról és hírt adjanak a neveléstörténettel, neveléstudománnyal kapcsolatos konferenciákról. (A levelezőlistára várjuk jelentkezésüket: a beszelgetokor-feliratkozas@primlista.hu címre küldjön egy e-mailt.)
Természetesen számos feladat és kihívás vár még a tanszékünkre: szeretnénk ismét elindítani a kötetlen szakmai beszélgetéseket, a neveléstörténetet oktató, kutató kollégákkal szorosabb szakmai kapcsolatot kiépíteni; felkelteni a hallgatók érdeklődését a neveléstörténet iránt, a kutatásokban való aktívabb részvételre ösztönözni őket; a hallgatók és kollégák számára is informatív tanszéki honlapot kialakítani.
Készítette