Rechnitzer János varázsköpenye

2023. június. 26. Kitekintő
Rechnitzer János varázsköpenye

Amikor meghallottam a szomorú hírt, azon kezdtem gondolkodni, kit is vesztettem el, vesztettünk el személyében korai távozásával. Először is egy kedves, nagyra becsült barátot, akivel a barátság  a VEAB 1994-es komáromi konferenciáin indult, azon töprengve hogy van-e esélye a vidéknek, a megyéknek, a vidéki régióknak a felemelkedésre, vagy Magyarország is kettészakad, és az elmaradott megyék egyre csak távolódnak Európától, mint Dél-Olaszország, a spanyol vagy görög, portugál elmaradott térségek. 1994 volt, messze még az uniós csatlakozás, ám azt láttuk, hogy ahol jól csinálták, azok a térségek Európa fejlett régióivá váltak. Az, hogy mi a regionális politika, arról hallottunk, az hogy ennek tudományossága is van, abban csak hinni tudtunk. A rendszerváltás és az önkormányzatiság kialakulása mély optimizmussal töltött el bennünket. Rechnitzer János Fejér megyében a kilencvenes években, mint fejlesztő és tanácsadó szakértő volt jelen, és erőteljesen bekapcsolódott a megyei fejlesztési stratégiák alakításába. Akkoriban bontakozott ki az új regionalizmus, a térségfejlesztés tudománya, a regionalizmus, amelynek formálói és alakítói nemcsak közgazdászok és földrajzosok lettek, hanem a megyék, városok, régiók gyakorló politikusai és fejlesztői, az egyetemek, főiskolák tanárai is.

A barátság aztán olyan közös projektekben és programokban formálódott, mint az Intelligens Fejér Megye projekt, amelynek legfőbb téziseit a politikusok a fantasztikum világába valónak tekintették, ám a jövőbelátás merészségét felülmúlta az információs társadalom fejlődési üteme. A közös munka megalapozódott, azonban hiányzott mögüle a szisztematikus kutatás. A Kodolányi János Egyetemen ekkor már működött a Posztmodernológia Kutatóközpont, amely a globális társadalmi, gazdasági és civilizációs trendek változásait kutatta, és Rechnitzer János kezdeményezésére és közreműködésével létrejött az MTA RKK NYUTI Székesfehérvári Kutatócsoportja és egyben Város és Regionális Tanulmányok Tanszéke, Szirmai Viktória professzor vezetésével. A KJE – MTA RKK  együttműködés húsz éven át működött, és vált erős forrásává a helyi fejlesztésnek: A csoportban dolgozó Molnár Balázs, Szépvölgyi Ákos, Baráth Gabriella, Baranyi Nóra, Schuchmann Júlia Rechnitzer János fejlesztési kapcsolatait élvezve válhattak a helyi fejlesztés tudományos végzettségű szakembereivé. A kutatócsoport, a regionalizmus, mint interdiszciplináris terület kutatásával komoly hátteret adott a KJE társadalomtudományi szakjainak.

Rechnitzer János tudományos tevékenysége a rendszerváltást követő társadalomtudományi trendekbe kevéssé illeszkedett, hiszen szemben az MTA kilencvenes évek elején elfogadott irányvonalával – miszerint a rendszerváltás okozta társadalmi változások hatásait kell a tudománynak vizsgálnia és elemeznie, a regionalizmussal a globalizáció várható trendjeit és fejlesztési irányait, a gazdaság és társadalom új pályára állítását kutattuk. Ez a szocializmus államközpontúságával szemben, a centralizált gazdaság és klasszikus közgazdaságtan, társadalom és gazdaságföldrajzával, a szociológia és politológia liberális eszméinek az elvont „társadalom és az absztrakt politikai kutatási modelljei” helyett a városi és megyei, regionális valóság, a tapasztalati tudomány művelését jelentette. Nem is sikerült könnyedén elismertetni a magyar tudományosságban, és meg kell jegyezni, a szakma nagyjai is inkább közgazdászként és földrajztudósként ismertették el magukat.

Rechnitzer János doktori iskolája úttörő volt a hazai doktori iskolák között: ám különlegességét nem ez adja, hanem az, hogy ott végezni tudtak a hallgatók, messze a magyar átlag felettiek voltak a sikeres védések. A Doktori Iskola vezetőjeként, János személyes kapcsolatot is épített hallgatóival, tisztelte hallgatóinak elért eredményeit, beszámította korábbi teljesítményüket, és tudományos pályára állította őket. Rechnitzer köpönyege nemcsak doktori végzettséghez vezetett, hanem tudományos közösséget adott, közös szakmai tudományos élményeket. Magyarországon mintegy harminc felsőoktatásban dolgozó oktató habilitált regionális tudományokból. Ebből 11 fő Rechnitzer János Doktori Iskolájában. A listát átnézve meglepődtem, mert Magyarországon elsőként habilitáltam regionális tudományokból 2006-ban, majd 20008-ban követett Széman Zsuzsa kollégánk, és legutóbb Lőrinczné Bencze Edit tanárunk. A doktori iskola témakiírói és konzulensei közül 6-7 fő a KJE korábbi tanára is volt. A KJE oktatói közül Lőrinczné Bencze Edit, Kundi Viktória, Czeglédy Csilla, Schuchmann Júlia PhD fokozatukat is az általa vezetett doktori iskolában szerezték.

A doktori iskoláról nyilatkozva János 2022. december 22-én adott interjújában így fogalmazott: a doktori iskola hallgatói nagyon tehetséges emberek voltak, az én köpönyegem csak arra kellett, hogy meglebbentsem nekik a lehetőséget….

Nos, Rechnitzer köpönyege ennél messze több volt: kiváló vezető volt, egy jól vezetett iskola szereplőinek nemzetközi szinten is elismert karmestere volt, köpönyege a civil szakmai tudományosság és az elit akadémiai szálak felé kapcsolatot teremtett. Külön hálával tartozom neki, hogy A Doktori Iskola Tanácsának 6 éven át tagja lehettem, Rátz Tamara és Lőrinczné Bencze Edit pedig témavezetőként dolgozhatott vele.

Rechnitzer János oktatóként is kötődik a KJE-hez, mintegy 5 éven oktatott művészetgazdaságtant, műgyűjtés menedzsment és kapcsolódó tárgyakat. Szabó Péter tanszékvezetővel való együttműködése unikális volt, hisz e terület, hobbijához, a műgyűjtéshez kapcsolta.

Rechnitzer János tudományos attitűdje páratlan kapcsolati eleganciára épült. És az eleganciát szó szerint is értem. Amikor megjelent csokornyakkendőjében, legyen az polgármesteri hivatali projektegyeztetés, fejlesztési konferencia, tudományos szimpózium, VEAB közgyűlés, elhozta magával a magas középosztályos kultúra emelkedettségét, mintegy kontrasztot képezve a rendszerváltás lilazakós újvállalkozói és az akadémiai környezet gyűrött öltönyös és tornacipős rendszerváltós lehangoló világában. A programjainak és projektjeinek eleganciája megelőzte a Horizont kutatások minőségi célrendszerét. A stílusa, a tudása, az ismeretközvetítése a tudás eleganciáját adta: mindenkit magával tudott emelni.

A KJE közössége és a Fejér megyei regionális fejlesztés szereplői nevében búcsúzunk Rechnitzer Jánostól, aki a regionális tudományosságot azzá tette, ami a funkciója: transzformatív tudománnyá, amely lehetővé tette a főiskolák egyetemmé válása segítését, Győr, Székesfehérvár egyetemi várossá fejlesztését, képes volt a tudomány, a felsőoktatás és modern helyi társadalomfejlesztés innovatív, összekapcsolt útjára terelgetni e térségeket, meglebbentve előttünk is a fejlesztés és tudomány kapcsolatából adódó új perspektívákat. Ebben János géniusza erőteljesen kibontakozott, a helyi fejlesztés tudományból jövő, nem elvont és nem rideg technikai szakértője volt, hanem a „jövő megteremtésének akadémikusa”.

Hervainé Szabó Gyöngyvér

2023. június 22.

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat