Időskor, mint demográfiai tényező

2018. május. 03. Kitekintő
Időskor, mint demográfiai tényező

 

Wittmann Edina, PhD hallgató


Az időskori áldozattá válás esélyének csökkentését befolyásoló tényezők Németországban

 

Elemzésem során bemutatom azokat a Németországban alkalmazott modelleket, amelyek az időskorú emberek szubjektív biztonságérzetének növelésén keresztül hozzájárulhatnak a bűnözés csökkenéséhez.

A releváns német szakirodalom mellett a Szövetségi Statisztikai Hivatal (StatistischesBundesamt) adatai illetve a 2017. márciusi németországi látogatásom során 12 német nyugdíjassal elvégzett fókuszcsoportos interjúm szolgál az elemzés forrásanyagául.


Időskor, mint demográfiai tényező

 

Németországban az 1970-es évek második felétől kezdődően a születések száma folyamatosan csökkent, 1980-ban volt először megfigyelhető az a máig is tartó trend, hogy a halálozások száma magasabb volt a születések számánál.[1] Ezen tendencia okaira jelen tanulmány nem tér ki, csupán tényszerűen ismerteti ennek következményeit.

Az idősödő német lakosság az egész társadalmat komoly kihívások elé állítja. A szociális ellátórendszer a szakértők szerint jelenlegi formájában nem fenntartható, mivel a trendelőreláthatólag tovább fokozódik. Mindezt az elmúlt évtizedek 1,4 körüli (1990-2015 között az érték 1,24-1,5 között mozog) termékenységi rátája is alátámasztja.[2]Az idősödő társadalom mára Németország munkaerőpiacát is jelentősen átformálta. Az idősgondozásban, és a betegápolásban jelentkező munkaerőhiányt Németország már több évtizede csak külföldi munkavállalókkal tudja pótolni. Az ágazat a külföldi, főként európai uniós tagállamokból érkező munkavállalók szerepvállalása mellett is jelentős hiánnyal küzd.[3]A német jóléti társadalom életszínvonal növekedése a várható élettartam növekedését eredményezte, amely 1950 és 2010 között átlagosan 14 évvel hosszabbodott meg, és ez a tendencia a prognózisok szerint tovább erősödik.[4]

A kérdés, hogy kit tekintünk idősnek koránt sem magától értetődő. Míg az 1980-as évekig az időskor alsó határa a 60 év volt, addig napjainkra ez a szám kitolódott. Mivel az öregségi nyugdíjkorhatár 60 év fölött van, így nem lenne helytálló egy aktív munkaképes embert idősnek nevezni. Ezen túlmenően a várható élettartam kitolódásával szintén időszerűvé vált az időskor meghatározásának a felülbírálása. Ma a legelterjedtebb a WHO definíciója, amely szerint a 60–74 év közöttiek az idősödők,a 75–89 évesek az idősek, és a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek.[5]


Németországban 2015-ben a 65 év felettiek aránya az össznépesség 21,1%-át tette ki,[6] míg Magyarországon ez a szám 17,9%.Ebből is jól következtethető, hogy Németországban a demográfiai átalakulás erőteljesebben jelentkezik, mint Magyarországon. Európában az idősek arányának tekintetében Olaszország áll az első helyen, ahol a 65 felettiek aránya a lakosság 21,7%-át jelenti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Németország számára kisebb mértékben jelentene kihívást a demográfiai átalakulásra adott megfelelő válasz, mint Olaszországban. Az idősödő társadalom jelensége egész Európában megfigyelhető, Magyarország csupán a 20-ik helyet foglalja el a listán, és ezzel a 18,9%-os EU átlag alatt helyezkedik el, azonban Magyarország így is csupán 1%-al alacsonyabb értékkel rendelkezik. A minimális eltérésekből érzékelhető, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama számára a demográfiai átalakulás kezelése égetően aktuális kérdés.[7]

 

Idős ember, mint áldozat?

 

Jelen elemzés az idős embereket, mint sérülékeny csoportot vizsgálja, a demográfiai adatok és az időskorú emberek egyre nagyobb arányszáma csupán érzékeltetni kívánja a téma aktualitását, és jelentőségét.

A szövetségi rendőrségi statisztikai adatokat alapul véve megállapítható, hogy Németországban a bűncselekmények száma évről évre nő. Míg 1991-ben Németországban 4,752,175 bűncselekmény történt, addig 25 évvel később, 2016-ban, ugyanakkora területen (mivel az 1991-es már az egyesített Németország adatait tartalmazta) és hasonló lakosságszám[8]mellett ez a szám 6,372,526.[9] Ez több mint 34%-os növekedést jelent és arra mutathatna, hogy a németországi bűnmegelőzés nem tudta a bűncselekmények számát visszaszorítani, és a lakosság szubjektív biztonságérzete alacsony. A helyzet azonban ennél sokkal árnyaltabb. Ennek okaira azonban részletesen nem térnék ki, sokkal inkább a lakosság szubjektív biztonságérzetének az összehasonlítására fókuszálnék korcsoportok szerint.

Prof. Dr. Blinkert, a Freiburgi Egyetem oktatója az Európai Szociális Kérdőív[10] adatait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a szubjektív biztonságérzet mértékét két tényező határozza meg: az állami erőszak monopólium stabilitása, és a kiterjedt szociális állam megléte. A fenti kérdőív adatai alapján a nyugat-európai országokban a polgárok szubjektív biztonságérzete 80, míg a kelet-európaiaké 65 százalék körül mozog.[11]

Németországban a felmérések alapján mindkettő magas, az idős emberek szubjektív biztonságérzete azonban ennek ellenére alacsony.

Az Európai Szociális Kérdőív eredményeinek ellentmondani látszik a Chemnitzi Egyetem 2010-es 3000 polgárral elvégzett reprezentatív felmérése, amely szerint a 65 felettiek szubjektív biztonságérzete nagyon alacsony.A statisztika eredménye alapján Chemnitz még a kelet-európai országok által elért átlag százalékot sem érte el.

A 65 feletti korosztály általános biztonságérzete pedig a 36-65 év közöttiek által megadott értéknek csupán a felét érte el. A kerékpárlopás és a becsületsértés bűncselekményeken kívül minden bűncselekmény lehetséges áldozatává válásának valószínűségét, a 65 felettiek nagyobb része tartotta lehetségesnek mint a fiatalabb korosztály.[12]

A bűnelkövetési statisztikákban ez a félelem számokkal nem támasztható alá, ugyanis a bűncselekmények áldozatai nem kiemelten az idősek, hanem a 60 év alatti felnőtt férfiak.

Tény hogy a bűnözők egy része egy egész palettáját dolgozta ki a csalás és vagyon elleni bűncselekményeknek, ezzel idős áldozatokat megcélozva. Ezek közül néhány sajnos a magyar rendőrség számára is ismert, ilyenek az „unokázás”, amely során az idős emberek megtévesztésével csalják ki azok pénzét, vagy a „termékbemutatók” amelyeken hasztalan, túldrágított értéktelen termékeket értékesítenek az időseknek, a „szerelő” vagy „hatósági személy” trükk is gyakran alkalmazott még idősekkel szemben.[13]

Ennek ellenére a bűnügyi statisztikák az idős embereket nem emelik ki „tipikus áldozatként”.

A német rendőrség 2017 áprilisában nyilvánossá hozott, 2016-os évi adataiból egyértelműen látható, hogy a 60 év felettiek egyik bűncselekménynél sem reprezentálják az áldozatokat kimagaslóan. A leggyakoribb bűncselekmények közül az idősödők és idősek együttesen a testi sértések 5,5 százalékának áldozatai, míg a 21-60 közötti korosztály közel 70%-a esik testi sértés áldozatául. Avagyon elleni bűncselekményekesetében ez az arányszám az idősek számára már nem ennyire kedvező, mivel rablások 10,2 százalékának sértettei 60 felettiek, de arányaiban még így sem jelenthetjük ki, hogy az idősekkel szemben a társadalom többi korosztályához viszonyítva kimagasló a bűnelkövetések száma.[14]

 

Szubjektív biztonságérzet jelentősége

 

A bűncselekményektől való félelemre a német nyelv egy a szubjektív biztonságérzeten túlhaladó kifejezést is használ, (Kriminalitätsfurcht) amelyet bűnözéstől, a konkrét bűncselekmények bekövetkeztétől való rettegésre lehetne fordítani, és a polgárok személyes érintettségén alapszik.[15]Az idősek szubjektív biztonságérzetének alacsony szintjét alakító tényezők vizsgálata során inkább e fenti kifejezés használatos, ezzel is érzékeltetve a helyzet komolyságát.

A szubjektív biztonságérzet alacsony szintje ténylegesen a bűnözést is ösztönzi, mivel a polgárok félelmeiktől vezérelve kerülik a maguk által veszélyesnek ítélt parkokat, tereket, nem jól megvilágított helyeket, és ezzel önként lemondanak azok használatáról, és átadják őket a bűnözői háttérrel rendelkező csoportoknak, amelyek szubjektív biztonságérzete magasabb.

A bűnmegelőzés szemszögéből mindenképpen fontos a szubjektív biztonságérzet növelése, mivel ha az emberek félnek, bezárkóznak a lakásaikba és leszűkítik a mozgásterüket. Ezzel a bűnözőknek teremtenek egy alacsonyabb kockázattal járó környéket, mivel számukra a lebukás veszélye annál alacsonyabb, minél kevesebb a mozgás, az esetleges tanú az adott helyszínen.

Ezen túlmentően a civilkurzázsira hajlandóságot mutatók száma is lecsökkenthet, ha a szubjektív biztonságérzet alacsony. Mindez nem csak az áldozatra lehet végzetes kihatással, hanem a tettest is felbátoríthatja, ha tudja, nem kell tartania attól, hogy a kiszemelt áldozata védelmére kel egy járókelő. Németországban pontosan ez a helyzet állt elő 2010-ben, Dominik Brunner tragikus halálát követően. A fiatal férfi miután egy müncheni villamosmegállóban az áldozat védelmére kelt, belehalt az agresszortól szerzett sérüléseibe. Ezt követően a német rendőrség felvilágosító tréningeket tartott, amelyekben a tömegközlekedéssel utazókat, és járókelőket arról tájékoztatnak, hogy hogyan tudnak úgy közbeavatkozni, hogy magukat ne sodorják veszélybe. A tréning mindvégig hangsúlyozza a segítés, és a közbelépés fontosságát.[16]

 

Fókuszcsoportos interjú nyugdíjasokkal és következtetések

 

Mint már említettem az idős emberek szubjektív biztonságérzete minden korcsoport közül a legalacsonyabb. Mindez magyarázható a korukból adódó esetleges érzékszervi, mozgásszervi problémáikkal. Az előző fejezetben megemlített csalásfajták is az idősek érzékszervi deficiteire alapozzák a megtévesztést. Németországban a súlyosan sérült emberek háromnegyede 55 év feletti, feltételezhető, hogy a sérülés és a szubjektív biztonságérzet között szoros az összefüggés.[17]

2017. márciusában a németországi Prümben fókuszcsoportos interjút végeztem nyugdíjasokkal. Az interjú célja, az idősek alacsony szubjektív biztonságérzete okainak a feltárása volt. Az interjún tizenkettő 74-91 közötti ember vett részt, kilenc nő és három férfi. Az interjút egy bemutatkozó körrel kezdtük, amelyben még egyszer elmondtam a résztvevőknek hogy mi az interjú célja, és kértem őket is hogy pár mondatban mutatkozzanak be. Anélkül hogy kértem volna, a családi állapotát és a gyermekei, unokái számát, illetve annak hiányát mindenki belevette a bemutatkozásába. Nagyon érdekes volt, hogy bár minden résztvevő már legalább egy évtizede nyugállományban volt, de mégis sokan megemlítették a szakmájukat, volt munkahelyüket.

A közös pont a 12 résztvevő között nem a lakóhely volt, hanem vagy a korábbi munkakapcsolat, vagy a gyermekeik (egy osztályba jártak) és jelenleg a nyugdíjas klubtagság.

Az interjú megkezdése előtt azzal a feltételezéssel kezdtem az interjút, hogy a családi állapot és a szubjektív biztonságérzet között összefüggés van. Mivel mindegyik résztvevő egyedülálló volt (özvegy, elvált, hajadon), és nem élt társas kapcsolatban sem, így ezt a feltételezést nem tudtam sem bizonyítani sem cáfolni.

Ennek ellenére valamilyen szintű összefüggést mégis sikerült találni a szubjektív biztonságérzet és a lakókörnyezet között.

Megfigyeltem, hogy a lakókörnyezet nagyban befolyásolja az idős emberek aktív életvitelét. Az aktív életvitel pedig egy magasabb szubjektív biztonságérzetet feltételez.

Azok az emberek voltak a legaktívabbak, akik Neuerburgban[18] (Prümtől 15 km) egyfajta idősek számára fenntartott „lakóparkban” laktak. Németországban ezt a fajta „idősek számára fenntartott napi 24 órában elérhetőséget biztosító” lakhatást azon idősek számára teszik elérhetővé, akik magukról önállóan gondoskodni képesek, azonban nem szeretnének egyedül élni, és nagyobb biztonságban érzik magukat, ha tudják bármikor egy gombnyomásra elérhető számukra a segítség.

Ezen lakóházak lakásait megvásárolni nem, csupán bérelni lehet, azonban a bérlőknek nem kell szembesülniük azon kötelezettségekkel, amelyekkel egy átlagos lakóház bérlőinek, mivel ha bármi a lakásukban meghibásodik, ezt csupán jelezniük kell, és azonnal megjavítja a házmester. Fontos megemlíteni, hogy ez a fajta intézmény nem egy idősek otthona, ahol 24 órás felügyeletet, és ápolást biztosítanak a pácienseknek. Itt idős, de még magukat ellátni képes emberek élnek, akiknek megvan a privát szférájuk, és ez a fenntartók számára maximálisan tiszteletet élvez. A lakók lakrészébe senki nem lép be hívás nélkül. Ennek ellenére vannak közös használatú termek, azok használata azonban önkéntes, nem kötelező.

Az lakók számára közös ebédlő, és egyéb közösségi termek is rendelkezésre állnak, amelyekbe az igénytől függően a Caritas (amellyel a fenntartó szerződésben áll) tanfolyamokat szervez.

A fenti megoldást az interjúalanyok harmada választotta, érdekes hogy a három férfi közül mindannyian, ezen kívül még egy 81 éves hölgy.

Az említett négy személyen kívül egy hölgy nagycsaládban élt, a fiával, a menyével, az unokájával és annak a barátnőjével. Ez a lakhatási forma Németországban már szinte teljesen megszűnt, többgenerációs háztartások száma évről évre csökken, azonban a migrációs háttérrel rendelkezők, és a külföldről visszatelepült németek esetében gyakoribb.[19] Ez utóbbi csoporthoz tartozott az interjúalany, aki nagycsaládban élt.

A gyermekek, unokák száma és a szubjektív biztonságérzet között szintén találtam összefüggést. Két személynek nem volt gyermeke, az egyiknek meghalt, a másiknak soha nem született. Előbbinek volt egy unokája, utóbbinak csupán egy unokaöccse, de nem a közvetlen közelében, hanem Berlinben. Az összes résztvevő közül az ő szubjektív biztonságérzetét ítéltem a legalacsonyabbnak. Azt mondta fél attól, hogy a bűnözők őt fogják kiszemelni, mert mögötte nincs család, aki egyből keresné. Annak ellenére, hogy többi résztvevő is támogatásáról biztosította, és a jó közbiztonsági helyzetet, a rendőrség hatékonyságát említette úgy tűnt, hogy az interjúalany félelmét ez a tény valóban erősen befolyásolja. Természetesen nem akarok téves következtetéseket leszűrni, hiszen nem tudjuk milyen lett volna a reakciója ha gyermekei lettek volna, lehetséges hogy félelmei ugyanúgy jelen lennének legfeljebb az indoklás különbözne.

Az azonban tény, hogy a családban, illetve nem egyedül élők voltak a legkevésbé a félelem által átszőve. Ez pedig azt jelenti, hogy az elkövetkező években a szubjektív biztonságérzet növelése fontos szempont kell hogy legyen minden bűnmegelőzési stratégiában, mivel a gyermektelen emberek száma évről évre nő, jelenleg Németországban átlagosan 22%, a diplomások körében 30%.[20]

Fontos tudni, hogy Németországban azon területén, ahol az interjút készítettem a tömegközlekedés az óránkénti autóbuszjáratban merül ki. Egyéb közlekedési eszközök nem állnak rendelkezésre, az iskolások számára iskolabusz működik, ez azonban csupán iskolások számára elérhető, és a tanítás kezdetéhez és végéhez van igazítva.

Ez az időseket arra ösztönzi, hogy mobilisek maradjanak, és amíg az egészségük engedi, önállóan autót vezessenek. Az idős autóvezetőkkel Németországban a lakosság elfogadó, toleráns.Kérdésemre, hogy mennyire jelent stresszt számukra a közlekedés, vannak-e zavaró tényezők, ha például rájuk dudálnak mert nem indulnak el elég gyorsan amint a közlekedési lámpa zöldre vált, elmondták hogy már előfordult, de ekkor hálásak voltak, mert elkalandozott a figyelmük. Az autóvezetéssel a legnagyobb problémát számukra a megfelelő közelségű parkolóhelyek hiánya jelenti. Ezt az információt a napi rutinra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kaptam meg, ugyanis ketten is említették, hogy gyalog nem szeretnek vásárolni, mert nem bírnak cipekedni, ugyanakkor azért létesítik a diszkont áruházláncot a helyi hentessel szemben előnyben, mert a hentes előtt nem lehet parkolni.

A 2011 óta helyi szinten több német városban is bevezetésre került „idősek részére fenntartott parkolóhelyek”[21] a mozgássérült, a nők számára fenntartott helyek, a gyermek és szülő parkolóhelyek közül csupán a mozgássérült helyek esetében szükséges a jogosultságot igénylő kártyát az autóban jól látható helyen elhelyezni. Azonban a többi parkolóhely esetében is büntetnek az illetékes hatóságok (Ordnungsamt-Közterület Felügyelő funkcióját tölti be), ha tetten érik az autóst amint ki-, beszáll az autójába és szemmel láthatóan nem jogosult a kijelölt helyen parkolni. Bűnmegelőzési szempontból a kiemelt parkolóhelyeknek nagyon nagy jelentőségük van, mivel az idős ember biztonságérzetét növeli, ha tudja, lehetősége van a bejárathoz közel, jól látható helyen parkolni. Az idős emberek körében gyakoribb mozgásszervi panaszok szintén megnehezítik a nagyobb távolságok megtételét, ezért a kiemelt parkolóhelyeket minden városban, ahol bevezetésre került örömmel fogadták. Az interjún adott válaszokból szintén arra a következtetésre jutottam, hogy amennyiben az idősek számára az egyszerűbb parkolás megoldott lenne, úgy nagyobb hajlandóságot mutatnának egy-egy helyszín felkeresésére. Mindez pedig a mobilitásukatnövelné, és a kiszolgáltatottságukat csökkentené, valamint a helyszínek látogatottságát növelné, és ezzel a bűnözők számára a lebukás kockázatát növelné.

Az idősek szellemi frissességének megőrzése szintén nagyon fontos szempont amely az áldozattá válás esélyét csökkenti. Németországban kedvezményes idősek számára szervezett IT, nyelvi kurzusok segítik ebben az idős embereket.Ezekre a helyi Népfőiskolánál lehet jelentkezni, a délelőtti kurzusokat bár Senior-nak hívják, de bárki csatlakozhat, ezeken a tanfolyamokon a tempó az idős emberek szükségleteire van szabva.[22]

A kurzus előnye az egészségügyi pozitívumokon túlmenően, hogy a heti rendszerességgel megtartott órák során a résztvevők hasonló korú emberekkel találkoznak, magabiztosabbá válnak, nem zárkóznak be, és ez is hozzájárulhat a szubjektív biztonságérzetük növekedéséhez. Nem csupán azért mert az utcák mozgalmasabbak, ha az idősek nem zárkóznak a lakásaikba, hanem azért, mert a megszerzett tudás alkalmassá teszi őket arra, hogy modern technológia eszközeit használhassák, így az okostelefonokon működő alkalmazás, amely eltárolja az autó helyzetét a parkolóházban, vagy az internet, amelynek helyes használata rengeteg információval látja el a felhasználókat.

Az internetnek köszönhetően talált rá a nyugdíjasklub arra a lehetőségre, hogy a rendőrség felvilágosító tanfolyamokat szervez kifejezetten idős korosztálynak arról, hogy milyen trükkös lopásokat, csalásokat követtek el az idősek kárára, és hogy ezeket miként tudják kivédeni.[23]

További érdekesség, hogy a Népfőiskola szervezésében a helyi uszodával történő együttműködés alapján aquafitness és jóga tanfolyamok is elérhetők az idősek számára, amelyekről a résztvevők részvételi elismervényt kapnak, és ezáltal érvényesíthetik a kedvezményt a betegbiztosítási díjtételeiknél. Németországban a nyugdíjasok is fizetnek betegbiztosítási járulékot, és biztosítótól függően amennyiben egészségesen élnek, bónuszban részesülhetnek.[24]

 

Összegzés

 

Összességében elmondható, hogy az időskor és kihívásai egyre aktuálisabb, és egyre jelentősebb kérdés lesz egész Európában. Agerontológia, mint önállótársadalomtudományi szak, alap-, és mesterképzésen is több német egyetem is megjelent.[25]

Bűnmegelőzési szempontból nagyon fontos a felvilágosítás, az idősek nem szabad hogy kiszolgáltatottak legyenek, fontos hogy tudják hogyan tudnak magukon is segíteni, és a társadalomnak minden segítséget meg kell adni nekik, hiszen az idős emberek egyre nagyobb részét teszik ki a nyugat-európai társadalmaknak, így amennyiben a feltevés helyes és a szubjektív biztonságérzet és a ténylegesen elkövetett bűncselekmények között van összefüggés, úgy mindez még inkább mindannyiunk elemi érdeke.

Ezen túlmenően az idősek, mint minden sérülékeny csoportok védelme össztársadalmi érdek, mivel egy társadalmat az minősít leginkább, hogy a legkiszolgáltatottabbakkal miként bánik.

 

[1]StatistischesBundesamt: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-geburten-und-todesfaellen-in-deutschlandletöltés: 2017. április 1.(3. számúmelléklet)

[2]Bernhard Frevel: HerausforderungdemografischerWandel, in: BertholdDietz: SozialeSicherungssysteme, VS VerlagfürSozialwissenschaften, Wiesbaden 2004. 199. oldal

[3] Pflegefachkräftemangel: http://www.bundesgesundheitsministerium.de/index.php?id=646letöltés: 2017. április 2.

[4] Statistisches Bundesamt: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt-in-deutschland-nach-geschlechtletöltés: 2017. április 2. (4. melléklet)

[5]B. Seeberger: Langlebigkeit - eine neue »Soziale Frage«, Bayerische Sozialnachrichten5/2004

[6]Statistisches Bundesamthttp://de.statista.com/statistik/daten/studie/548267/umfrage/anteil-der-bevoelkerung-ab-65-jahren-und-aelter-in-deutschland letöltés: 2017. április 4.

[7]Eurostat: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/243939/umfrage/anteil-der-bevoelkerung-ab-65-in-laendern-europas

[8]StatistischesBundesamt ID 2851 (5. számú melléklet)

[9]Bundeskriminalamt ID 197http://de.statista.com/statistik/daten/studie/197/umfrage/straftaten-in-deutschland-seit-1997 letöltés: 2017. május 2.

[10]http://www.europeansocialsurvey.org/letöltés: 2017. május 8.

[11]Prof. Dr. Blinkert, Baldo., Sozialer Tatbestand, LIT Verlag, 2013, 106-125.oldal

[12]http://lpr.sachsen.de/download/landespraeventionsrat/Kopp_Subjektives_Sicherheitsgefuehl_bei_Senioren_und_Seniorinnen(1).pdfletöltés: 2017. május 4.

[13]Die meisten Tricks der Betrüger: http://www.swr.de/swr4/bw/tipps/enkeltrick-co-die-miesen-tricks-der-betrueger/-/id=258208/did=16790730/nid=258208/1hfgh6w/letöltés: 2017. május 7.

[14]Poliz. Kriminalstatistik 2016-Kurzbericht 33-34. Oldal: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152713/umfrage/verteilung-der-opfer-von-koerperverletzung-nach-altersgruppenletöltés: 2017. május 5.

[15]Gabriel, U./Greve, W., The Psychology of Fear of Crime, 2003. 600-614. oldalhttps://www.researchgate.net/publication/232709201_The_Psychology_of_Fear_of_Crime_Conceptual_and_Methodological_Perspectivesletöltés: 2017. május7

[16]SinanSat: Zivilcourageisteinfach: https://www.waz.de/staedte/duisburg/zivilcourage-ist-einfach-id3934704.html letöltés: 2017. május 11.

[17]HerausforderungAlter und Behinderung:https://www.myhandicap.de/gesundheit/alter-behinderung-senioren/ letöltés: 2017. május 12.

[18]http://www.senioren-wohnhaus.de/index.htm letöltés: 2017. május 12.

[19]Mehrgenerationshaushaltewerdenimmerweniger: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/mehrgenerationenhaushalte-werden-immer-seltener-14361473.html letöltés: 2017. május 2.

[20] Immer mehr Frauen bleiben kinderlos: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-immer-mehr-frauen-bleiben-kinderlos-a-932324.htmlletöltés: 2017. május 1.

[21]Erste Parkplätze speziell für Senioren: http://www.pnp.de/lokales/landkreis_rottal_inn/pfarrkirchen/1472683_Erste-Parkplaetze-speziell-fuer-Senioren.htmlletöltés: 2017. május 2.

[22]Volkshochschule Prüm: http://www.pruem.de/vhs/anzeigeliste.php?kategorie=4letöltés: 2017. május 2.

[23]Die meisten Tricks der Betrüger: http://www.swr.de/swr4/bw/tipps/enkeltrick-co-die-miesen-tricks-der-betrueger/-/id=258208/did=16790730/nid=258208/1hfgh6w/ letöltés: 2017. március 2.

[24]KurzübersichtBonuszahlung: https://www.gesetzlichekrankenkassen.de/bonuszahlung/bonuszahlung.html letöltés: 2017. május 3.

[25]Gerontologie: https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/gerontologie.htmlletöltés: 2017. május 14. e:DE'>

 

Felhasznált irodalom

 

· StatistischesBundesamt: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161831/umfrage/gegenueberstellung-von-geburten-und-todesfaellen-in-deutschlandletöltés: 2017. április 1.(3. számúmelléklet)

· Bernhard Frevel: HerausforderungdemografischerWandel, in: BertholdDietz: SozialeSicherungssysteme, VS VerlagfürSozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.

· Pflegefachkräftemangel: http://www.bundesgesundheitsministerium.de/index.php?id=646letöltés: 2017. április 2.

· Statistisches Bundesamt: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt-in-deutschland-nach-geschlechtletöltés: 2017. április 2. (4. melléklet)

· B. Seeberger: Langlebigkeit - eine neue »Soziale Frage«, Bayerische Sozialnachrichten 5/2004

. StatistischesBundesamthttp://de.statista.com/statistik/daten/studie/548267/umfrage/anteil-der-bevoelkerung-ab-65-jahren-und-aelter-in-deutschland letöltés: 2017. április 4.

· Eurostat: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/243939/umfrage/anteil-der-bevoelkerung-ab-65-in-laendern-europas

· StatistischesBundesamt ID 2851 (5. számú melléklet)

· Bundeskriminalamt ID 197http://de.statista.com/statistik/daten/studie/197/umfrage/straftaten-in-deutschland-seit-1997 letöltés: 2017. május 2.

· http://lpr.sachsen.de/download/landespraeventionsrat/Kopp_Subjektives_Sicherheitsgefuehl_bei_Senioren_und_Seniorinnen(1).pdf letöltés: 2017. május 4.

· Die meisten Tricks der Betrüger: http://www.swr.de/swr4/bw/tipps/enkeltrick-co-die-miesen-tricks-der-betrueger/-/id=258208/did=16790730/nid=258208/1hfgh6w/letöltés: 2017. május 7.

· Poliz. Kriminalstatistik 2016-Kurzbericht 33-34. oldal: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152713/umfrage/verteilung-der-opfer-von-koerperverletzung-nach-altersgruppenletöltés: 2017. május 5.

· http://www.europeansocialsurvey.org/letöltés: 2017. május 8.

· Prof. Dr. Blinkert, Baldo., Sozialer Tatbestand, LIT Verlag, 2013

· Gabriel, U./Greve, W., The Psychology of Fear of Crime, 2003. 600-614. https://www.researchgate.net/publication/232709201_The_Psychology_of_Fear_of_Crime_Conceptual_and_Methodological_Perspectivesletöltés: 2017. május 7.

· SinanSat: Zivilcourageisteinfach: https://www.waz.de/staedte/duisburg/zivilcourage-ist-einfach-id3934704.html letöltés: 2017. május 11.

· HerausforderungAlter und Behinderung:https://www.myhandicap.de/gesundheit/alter-behinderung-senioren/ letöltés: 2017. május 12.

· http://www.senioren-wohnhaus.de/index.htm letöltés: 2017. május 12.

· Mehrgenerationshaushaltewerdenimmerweniger: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/mehrgenerationenhaushalte-werden-immer-seltener-14361473.html letöltés: 2017. május 2.

· Erste Parkplätze speziell für Senioren: http://www.pnp.de/lokales/landkreis_rottal_inn/pfarrkirchen/1472683_Erste-Parkplaetze-speziell-fuer-Senioren.htmlletöltés: 2017. május 2.

·  [1] Immer mehr Frauen bleiben kinderlos: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-immer-mehr-frauen-bleiben-kinderlos-a-932324.htmlletöltés: 2017. május 1.

· Volkshochschule Prüm: http://www.pruem.de/vhs/anzeigeliste.php?kategorie=4letöltés: 2017. május 2.

· KurzübersichtBonuszahlung: https://www.gesetzlichekrankenkassen.de/bonuszahlung/bonuszahlung.html letöltés: 2017. május 3.

· Die meisten Tricks der Betrüger: http://www.swr.de/swr4/bw/tipps/enkeltrick-co-die-miesen-tricks-der-betrueger/-/id=258208/did=16790730/nid=258208/1hfgh6w/ letöltés: 2017. március 2.

· Gerontologie: https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/gerontologie.html letöltés: 2017. május 14.

 

 

 

 

Kodolányi János Egyetem

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Kodolányi János Egyetem
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 3/f.

Impresszum | Szerzői jogok | Etikai kódex | Médiaajánlat