Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda
Tel.: 30/938-6554
E-mail: karrieriroda@kodolanyi.hu
   

Bejelentkezés munkavállalóknak

Súgólya

Köszöntő

 

Kedves Hallgatónk!

 

Örömmel köszöntünk egyetemünkön! Gratulálunk a sikeres felvételedhez. Ezzel az oldallal szeretnénk segítségedre lenni abban, hogy az első időkben könnyebben eligazodj az intézmény rendszerében. De nem csak kezdetben, hanem később is hasznosak lesznek ezek az információk, tehát érdemes folyamatosan vissza-visszatérni. Életed egyik legszebb, és legszabadabb időszaka kezdődik most el, tele munkával és szórakozással. Kívánjuk, hogy jól érezd magad nálunk, és minél inkább megtaláld itt a helyed. Sikerekben gazdag éveket kívánunk!

Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda

 

 

Fogalomtár

 

Akkreditáció

Minőséghitelesítés; egy képzési vagy oktatási intézmény, program akkreditációja annak a külső garantálását jelenti, hogy az intézmény, program megfelelő minőségű és a különféle előírásoknak, akkreditációs szempontoknak megfelelő képzést nyújt. Magyarországon külön szervezetek végzik a felsőoktatási, illetve a felnőttképzési intézmények és programok akkreditációját: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Felnőttképzési Akkreditáló Testület.

A Kodolányi János Egyetemet legutóbb a MAB 2014/7/X. SZ. MAB határozatban akkreditálta.

  

Államvizsga=Záróvizsga

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során arról is tanúságot kell tenned, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudod. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből - szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből - állhat.

A tanulmányaidat az alapképzésben, mesterképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezed be.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány, azaz az abszolutórium megszerzése. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban , az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.

A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenned, amelynek elnöke és legalább még két tagja van.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

Bursa Hungarica ösztöndíj

Nappali tagozatos hallgatóként a lakhelyed szerinti önkormányzatnál kell pályáznod a juttatásra (szociális alapú), a főiskolán keresztül utalják az elnyert juttatást számodra, havonta.

Bővebben: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu

 

Demonstrátor

Olyan hallgató, aki a tehetséggondozási program keretében pályázat útján, a tanszék/szervezeti egység által meghirdetett pozícióra jelentkezett. A tanszéken foglalkoztatott demonstrátor részt vesz a tanszéki programok szervezésében, a tanszéki kutatásban, és oktatásban. Részére a tanszék biztosítja, hogy érdeklődési körének megfelelően elmélyülhessen szakterületén. A szervezeti egységnél foglalkoztatott demonstrátor részt vesz a napi tevékenységben, elmélyülhet a szervezeti egységhez tartozó szakterület munkájában.

 

Diákhitel

Tanulmányaid finanszírozásához (akár „tandíjadhoz", akár megélhetéshez van rá szükséged) diákhitelt igényelhetsz. Nagyon fontos, hogy a határidőkről és a feltételekről is időben tájékozódj. Ügyfélszolgálati központjainkban és ügyfélszolgálati honlapunkon is részletes tájékoztatót találsz a diákhitelről. Nem kell félni tőle, mert komoly állami támogatás teszi könnyen teljesíthetővé a visszafizetést. Bővebb információt olvashatsz a diákhitelről: http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/diakhitel

 

Diákigazolvány

A diákigazolvány egy, a diákok azonosítására használt rendszer, amely elősegíti a diákok azonosítását, illetve kedvezményeket is igénybe lehet vele venni. Ennek érvényessége megszűnik a tanulmányok lejártával, ezáltal elősegítve a kedvezmény valós alapját.  A diákigazolványt az Oktatási Hivatal postázza a hallgatók címére, az érvényesítő matricákat az Ügyfélszolgálaton veheted át.

 

Diplomamunka=Szakdolgozat

A szakdolgozat (diplomamunka) a tanulmányaidat lezáró, önállóan elkészített dolgozat, amelynek kreditértékét az adott szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg. A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része.

 

Doktorandusz

A doktorandusz (doktoranda) olyan egyetemi végzettségű szakember, aki doktori (PhD vagy DLA) fokozat megszerzésére készül.

 

Előadás

Olyan tanóra, ahol többnyire az egész évfolyam együtt van. Az előadásokat egy, esetenként két előadó tartja, a 90 perces intervallumokat 15 perc szünet követi, ami alatt lehetőség van a feltöltődésre.

 

ERASMUS+ Program

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, amely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve.

Erasmusos hallgatóként kétféle programon vehetsz részt:

 • Tanulmányi mobilitás: a program keretében a hallgatónak lehetősége van az Európai Unió országaiban lévő partnerintézményeink egyikében legalább egy félévet külföldön tanulni, amihez támogatást nyújt az intézmény.
 • Szakmai gyakorlati mobilitás: a hallgatók a tanulmányi mobilitáson kívül részt vehetnek külföldi szakmai gyakorlaton is. Ehhez minimum 2 hónapot kell a fogadó cégnél/intézménynél/szervezetnél eltölteni, amelyhez a tanulmányi mobilitáshoz hasonlóan ösztöndíjat biztosítunk.

Fontos kiemelni, hogy egy hallgatónak 12 hónap áll a rendelkezésére, amelyet úgy oszt be, ahogy ő szeretné, tehát részt vehet tanulmányi mobilitáson is és szakmai gyakorlaton is.

Erasmusos hallgatóként azon kívül, hogy fejleszti a nyelvtudásod, örökre szóló barátságok, illetve kiváló kapcsolatok köttethetnek, nem utolsó sorban pedig a munkaerőpiacon is fontosnak tartják a külföldi tanulmányokat/munkatapasztalatot.

Bővebb információt a http://www.kodolanyi.hu/hallgatoknak/erasmus/erasmusrol_altalaban weboldalon találsz, valamint a Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ munkatársaitól kérhetsz.

 

Gólyabál

Az első évfolyamosok első főiskolás bulija, érdemes eljönnöd.

 

GazdálKODÓ

A Kodolányi János Egyetem saját szaknyelvi nyelvvizsga rendszere, gazdaságtudományi területen. Részleteket az alábbi linken olvashatsz:

http://gazdalkodo.kodolanyi.hu/

 

Gyakorlat

Alacsony létszámú (5-25 fős) csoportokban, általában heti több órában tartott tanegység, amelynek célja az előadáson hallottak begyakorlása, feladatok, problémák megoldása. A gyakorlaton a részvétel kötelező, akinek meghaladja az igazolatlan hiányzása a 3 alkalmat, nem kap gyakorlati jegyet, leckekönyvébe az aláírás megtagadva bejegyzés kerül. Amennyiben a gyakorlathoz vizsgával záruló előadás is tartozik, ebben az esetben a gyakorlat előfeltétele a vizsgára bocsátásnak. Így a gyakorlat teljesítésének hiánya esetében a vizsgára sem mehetsz el.

 

Gyakorlati jegy

A szorgalmi időszak során nyújtott teljesítményedet mutatja, alapjául leginkább a zárthelyi dolgozatok, illetve a projekt és portfolió feladatok szolgálnak.

 

Halasztás

Ha bejelented, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségeidnek nem kívánsz eleget tenni, a hallgatói jogviszonyod szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Több alkalommal is élhetsz a hallgatói jogviszonyod szüneteltetésével. Indokolt esetben kérheted első félévednek szünetelését is. Amennyiben a tanulmányaidat szünetelteted, az adott félév passzív félévnek minősül.

Az első szüneteltetésre csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor, kivéve, ha az első évfolyamra felvett hallgató körülményeiben számottevő változás állt be, s azt hitelt érdemlő módon igazolni is tudja.

Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgatói jogviszonyodból eredő kötelezettségeidnek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibádon kívül nem tudsz eleget tenni.

Szünetel a hallgatói jogviszonyod, ha fegyelmi büntetésként eltiltanak a tanulmányok folytatásától.

A tanulmányok időtartama alatt – méltánylást érdemlő okból – írásban tanulmányaid szüneteltetését kérheted. Méltánylást érdemlő okként kell értékelni – az egészségügyi problémákon túl – a szakmai fejlődésedet, érdeklődésedet, tapasztalatszerzési igényeidet szolgáló külföldi tartózkodás nem intézményes lehetőségét. A tanulmányai szüneteltetése után az adott képzési időszakra bejelentkezett hallgató az adott évfolyamon, a visszatérésekor érvényes tanterv szerint folytathatja tanulmányait.

A szüneteltetést kérő hallgató a könyvtári, valamint egyéb tartozását köteles rendezni. A tanulmányok szüneteltetését a Tanulmányi Bizottság engedélyezi.

 

Hallgatói jogviszony

Különleges értékű jogviszony, mert ezáltal vagy jogosult a különleges egyetemi, főiskolai hallgatói életformára.

A felsőoktatási intézmény és a hallgató között felsőfokú, illetve egyéb ( szakképzés , szakirányú továbbképzés ) tanulmányok folytatása céljából létrejött, a felsőoktatási intézménybe való beiratkozással létrejövő jogviszony.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a sikeres felvétel vagy átvétel illetve - részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés esetén - a felsőoktatási intézmény erre vonatkozó döntése.

A hallgatói jogviszony tartalmát a felsőoktatási intézmény és a hallgató jogai és kötelezettségei alkotják, melyek jogszabályon illetve az intézmény szabályzatán alapulhatnak.

A hallgatói jogviszony szünetelésének és megszűnésének lehetséges módjait lásd a Tanulmányi Kommunikációs Csoport oldalán https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/

 

Hallgatói jogviszony megszűnése

A hallgatói jogviszony kizárólag a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott esetekben illetve időpontban szűnhet meg. Részleteket az alábbi linken olvashatsz:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95552.134521

 

Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda

Egyetemünk Hallgatói Karrier és Vállalkozási Irodája azzal a szándékkal jött létre, hogy segítse hallgatóink zökkenőmentes beilleszkedését az egyetemi életbe. Az iroda szolgáltatásainak célja, hogy bővítse a hallgatók munkaerő-piaci ismereteit, és segítsük a tudatos karriertervezést. Ennek érdekében szakemberek bevonásával tréningeket és előadásokat szervezünk, interjústratégiák, álláskeresési módszerek, kommunikációs és helyzetgyakorlatok, kiválasztási módszerek témakörökben, honlapunkon és hírleveleinkben állás és gyakornoki munkahelyekről tájékoztatunk. Az irodáról bővebb információt találsz itt: http://karrier.kodolanyi.hu Kapcsolat: karrieriroda@kodolanyi.hu

  

HÖK

avagy Hallgatói Önkormányzat

Hasonló a középiskolai DÖK-höz (már ha nálatok volt olyan), csak kicsit több joggal és egyben kötelezettséggel rendelkezik. Feladata a hallgatói élet megszervezése, az ösztöndíjak, szociális és lakhatási támogatások kiosztásának koordinálása, de elsősorban a hallgatói érdekképviselet: bármilyen egyetemmel kapcsolatos problémával nyugodtan fordulj hozzájuk. Tagja minden egyetemi hallgató, de a fenti dolgokkal alapvetően a vezetőség foglalkozik. Helyes és szabályos működéséért az Ellenőrző Bizottság felel. A hallgatói önkormányzattal kapcsolatba léphetsz az alábbi e-mail címen: hok@kodolanyi.hu

 

Index

Egyetemi tanulmányaid nélkülözhetetlen tartozéka: olyan, mint középiskolában a bizonyítvány, csak sokkal több adat van benne. Megtalálható az érdemjegyek mellett a tárgy neve, oktatója, az elvégzéséért járó kreditek száma, és hogy milyen elosztásban fogod tanulni (előadás - gyakorlat - labor). Az indexbe, a Neptun rendszerben rögzített adatok alapján a TH (Tanulmányi Hivatal) elektronikusan írja be a jegyet.

 

Késedelmi díjak

Tanulmányaid alatt folyamatosan figyelned kell az egyetem által küldött (elsősorban elektronikus: neptun és e-mail) tájékoztatókat, ezekben mindig minden határidőről értesülhetsz, de ügyfélszolgálati honlapunkon is megtalálod őket. Nagyon fontos, hogy tartsd magad a megadott határidőkhöz, hiszen a mulasztás és későbbi pótlás késedelmi díj befizetését igényli. A késedelmi díjak összegét és eseteit a fizetendő díjak Szabályzata tartalmazza: http://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/index.php

A Kodo késedelmi díjai sok más intézménnyel összehasonlítva barátságosak, de ezzel együtt érdemes odafigyeléssel ezeket a felesleges költségeket elkerülni.

 

Kétszakos BA képzés

A 2015/2016-os tanévtől újra bevezettük a kétszakos képzést, ami azt jelenti, hogy négy év alatt két diplomát szerezhet a hallgató. Ez költséghatékonyság szempontjából bravúros, hiszen két alapképzéses diplomát kaphatsz nyolc félév tanulással - ez egyébként tizenkét félév lenne. Így jóval piacképesebb szakembernek is számítasz majd.

  

Kodolányi díj

Kodolányi díjban teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú és felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató olyan hallgató részesülhet, aki aktív hallgató, legalább egy lezárt érvényes félévvel rendelkezik és olyan kiemelkedő közéleti, tudományos, művészeti, sporteredményt, vagy kimagasló tanulmányi eredményt ért el, amely öregbíti az egyetem hírnevét, és amelyért juttatásban nem részesül.

 

Kollokvium

Az előadássorozatot lezáró, féléves anyagot átölelő szóbeli vizsga, amit írásbeli nem helyettesíthet. A kollokvium latin eredetű szó, jelentése beszélgetés, elbeszélgetés. A felsőoktatásban a vizsga, számonkérés egyik típusát értik alatta, jelenleg azonban nincs jogszabályi definíciója, azaz a felsőoktatási intézmények határozzák meg, mit értenek alatta. Általában valamely - leggyakrabban egy félévben , oktatási időszakban tanult, sok esetben előadáshoz kapcsolódó - tantárgya(ka)t lezáró szóbeli számonkérést jelent.

 

Konzulens

Konzulenst a szakdolgozatodhoz, TDK dolgozatodhoz vagy bármilyen, az egyetemhez kapcsolódó munkád szakmai menedzseléséhez kereshetsz magadnak. Hogy kit választasz, az a témán, a személyes vonzódáson és azon múlik, hogy ő elvállal-e téged. Érdemes figyelned arra, hogy a téma is vonzó legyen és a szakirodalom is elérhető legyen számodra.

 

Kodolányisok Világa = KÁVÉ

A Kodolányisok Világa a KJE online magazinja. Főszerkesztője, Virágh Ildikó irányításával a hallgatók szerkesztik, a legújabb számot az alábbi linken olvashatod: http://www.kodolanyi.hu/kv/

Itt tényleg mindent megtudhatsz az egyetem életéről!

 

KJE KSE

A Kodolányi János Egyetem Kulturális Sport Egyesülete (KJE KSE). Számodra fontos szervezet, amellyel már az első héten megismerkedhetsz. Ők szervezik azokat a sport- és kulturális programokat, amelyekre hallgatóként jelentkezhetsz. Ne hagyd ki a lehetőséget, csatlakozz sportegyesületeinkhez, kulturális csoportjainkhoz, hiszen ez minden félévben kötelező lesz, és teljesítményedet a 6. félévben fogják kredit formájában elismerni. A KJE KSE kínálatáról és működéséről az alábbi linken olvashatsz: http://www.kodolanyi.hu/foiskolarol/szervezeti_egysegek/kulturalis_sport_egyesulet

 

Könyvtár

A tanulmányaidhoz szükséges nyomtatott és elektronikus irodalmat a könyvtárban találod meg, itt kaphatsz segítséget beadandó dolgozataid, szakdolgozatod irodalomjegyzékének összeállításához is. Ezen kívül a KJE könyvtára számos szolgáltatással segíti tanulmányaidat, ezekről az alábbi linket megnyitva tudhatsz meg bővebb információt: http://www.kodolanyi.hu/lib/

 

Kötelezően választandó tantárgy (Köt. vál.)

A tanterv kötelező , kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakból épül fel. Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott törzsanyaghoz (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) tartozó, de a felsőoktatási intézmény által saját tantervében rögzített körből választhatnak tantárgyat (különösen szakon belüli szakirányok , illetve a differenciált szakmai ismeretek tantárgyai). Az általad választott szak mintatantervében előírt Köt. vál. tantárgycsoportokból (2-4 tantárgy) mindig egyet-egyet kell választanod. Az oklevél kiadásához szükséges kötelezően választható tárgyak számának/ kredit értékének meghatározása a felsőoktatási intézmények MAB által jóváhagyott tantervében és intézményi szabályozásában kerül rögzítésre.

 

Krízis Alap

Azon költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak erre a juttatásra félév közben, akiknek a szociális helyzete valamilyen hirtelen esemény miatt megváltozott - lehet ez haláleset, baleset, munkahely elvesztése, tehát alapvetően olyan események, amik a család egy főre eső jövedelmét jelentősen csökkentik. A pályázati kiírás tartalmazza a csatolandó dokumentumokat.

 

Mentor

Olyan tanár, aki segíti a hallgatók tanulmányi előmenetelét, karriertervezését, továbbá segít eligazodni az egyetemi életben, ügyintézésben. Mentoroddal már az első héten megismerkedsz, és záróvizsgáig közösen dolgoztok majd.

 

Mintatanterv

A kreditrendszerben önállóan állítod össze órarended a tárgyak felvételével. Ebben a mentorod segítségedre lesz, kérdéseiddel fordulj hozzá. Az órarended összeállításában mintatanterv van segítségedre, ez alapján készül majd a portfoliód, amelynek tervezetét mentorod is aláírja. A mintatanterv a tárgyak elosztása félévekre, amit – ha átlagos ütemben szeretnél haladni – úgy követhetsz, hogy minden tantárgy felvételénél eleget teszel az előfeltétel-rendszernek, minden félévben 30 (+-3) kreditet teljesítesz, és tanulmányi követelményeidet a képesítési követelményekben meghatározott idő alatt teljesíted.

A mintatanterved a Tanulmányi Kommunikációs Csoport oldalán https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/ találod. 

 

Moodle

Olyan elektronikus felület, amely az egyes tárgyakhoz kapcsolódó valamennyi információt tartalmazza. Itt találod meg a tantárgyak tematikáját, az órai prezentációkat, és segédanyagokat, ide kell feltöltened beadandó dolgozataidat, elkészült projektfeladataidat, portfoliódat. Fontos, hogy használd a rendszert, hiszen tanáraidtól, mentorodtól ezen keresztül kapsz tájékoztatást. Részleteket az alábbi linken olvashatsz: http://moodle.kodolanyi.hu/

 

Neptun

avagy a Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer

A hazai felsőoktatásban kötelező elektronikus hallgatói információs rendszert működtetni. Az intézmények többsége 2000-ben csatlakozott a Neptun nevű rendszerhez, amelyet a Műszaki Egyetemen fejlesztettek ki. Mint a neve is mutatja, arra hivatott, hogy téged segítsen, oda belépve a egyetemi tanulmányaiddal kapcsolatos lehető legtöbb információ birtokába juthass. Mindenki kap majd a képzés kezdetekor egy egyedi azonosítót , ami egyetemi tanulmányai során végig kíséri majd, valamint egy sablon alapján készített jelszót, amivel be tud lépni - ezt persze érdemes minél hamarabb egyedire váltani. A Neptunon keresztül rengeteg dolgot elintézhetsz. A Neptunban kell majd felvenni a tárgyaidat, a vizsgáidat , figyelemmel kísérheted a jegyeid folyamatos alakulását, az ösztöndíjak, szociális támogatások, és minden az egyetemtől kapott juttatás kifizetését. Ezen keresztül kell kifizetned - bár erre inkább ne kerüljön sor - az ismétlő javító vizsga díját, a késedelmi díjakat, szolgáltatási díjakat, de a „tandíjadat” is, szóval rengeteg mindenre jó. Gondoskodj róla, hogyha eddig nem lett volna, akkor az egyetem kezdetére rendelkezz bankszámlaszámmal , mert enélkül semmilyen juttatást nem tud majd az intézmény utalni. A tanszéki, egyetemi híreket, információkat is a Neptun rendszeren keresztül rendszeresen kapod majd.

 

Neptun kód

Hallgatóként ez a legfontosabb azonosítód!

Ezt a rendszer generálja majd neked automatikusan, egy 6 karakteres betűkből és számokból összeálló értelmetlen kombináció. Ne aggódj, annyiszor kell majd leírnod, hogy 1-2 hónap, és simán berögzül, de eleinte legyen felírva, hogy mindig kéznél legyen, mert gyakran zárthelyi dolgozatkor is szükség van rá, nemcsak Neptunra való belépéskor.

 

Origó napok

Az első évfolyamosok számára szervezett nyitó napok, amely bentlakásos, tehát intenzív. Megismerkedhetsz a többiekkel, mentoroddal és az egyetemi lét alapvető fogalmaival. Ezen a héten mellesleg beiratkozol, megkapod a Neptun-kódodat is stb. Ezen a héten alakulsz át középiskolásból egyetemi polgárrá. Az Origo napok az oktatási program része, tehát kötelező.

 

Órarend

Az egyetemen a középiskolával ellentétben nem fix órarendet kapsz, és automatikusan jársz azokra, hanem csoportokba (olyasmi, mint az osztály) osztanak aszerint, hogy mit tanulsz. Az órarendedet neked kell „összehoznod”, de ebben számíthatsz mentorod és a mintatanterv segítségére. Ne ijedj meg, ha első ránézésre semmit sem értesz belőle, ugyanis minden kódolva látható benne. Megfejtésükhöz az egyetem honlapján (http://www.kodolanyi.hu/) találsz segítséget. Az ajánlott tárgyakból állíthatod össze a saját órarended alternatív részét, a Neptunban aztán felveszed (jelentkezel) azokat a tárgyakat, amiket szeretnél. Ha sikerül feljelentkezned, akkor áll össze a végleges órarended.

Érdemes követni a Tanulmányi Kommunikációs Csoport oldalán https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/ elérhető mintatanterv ajánlott tantárgysorát.

 

Ösztöndíjak, támogatások

 • Tanulmányi ösztöndíj

  Alanyi jogon jár minden államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatónak, akinek már van legalább egy lezárt féléve, a korrigált kreditindexe meghaladja a 4,51-et. Itt érdemes megjegyezni, hogy megéri jól tanulni, mert elég jó ösztöndíjakat lehet kapni.
 • Köztársasági ösztöndíj

  Kiemelkedő tanulmányi erdményt elért, szakmai területen kimagasló munkát végzett hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban. Az értékeléskor figyelembe vehető a közéleti, sport- és egyéb tevékenység is. A Köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, egy teljes tanévre. Legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkeznie a pályázónak és legalább 55 kreditet el kell érni. Költségtérítéses hallgatók is pályázhatnak.
 • Szociális támogatás államilag támogatott képzésben részt vevő, nappali tagozatos hallgatók részére

  Ha tanulmányaid közben megváltoznak szüleid, vagy a te szociális körülményeid, nehézségeid keletkeznek, akkor fordulhatsz támogatásért. Az elbírálás során a benyújtott igazolások alapján a bíráló bizottság állítja fel a rangsort. A támogatásban részesülhet fogyatékossággal élő, halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúság miatt megszűnt, családfenntartó, nagycsaládos, árva vagy félárva hallgató. Elbírálásánál a legnagyobb súllyal a szülők egy főre eső jövedelme rendelkezik, ezen kívül számít még a testvérek száma, különböző családi paraméterek és még nagyon sok minden, ami a szociális helyzetet befolyásolja. Fontos még, hogy ha majd pályázni szeretnél, szükséged lesz pl. kereseti igazolásokra az eltartóktól, válási papírra, halotti anyakönyvi kivonat másolatára, óvodás korú, vagy annál fiatalabb testvér esetén születési anyakönyvi kivonatra, iskolás korú testvérnél pedig iskolalátogatási igazolásra, családi pótlék összegéről papírra, esetleg nyugdíjszelvény másolatára valamint majd a személyid és a lakcímkártyád fénymásolatára is, de ezeket mind időben megtudod. Többféle szociális támogatás létezik a főiskolán.

  A Szabályzatot, amely a pályázati feltételeket leírja, a  Tanulmányi Kommunikációs Csoport oldalán https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/ találhatod meg.

 •  

Portfolió

A portfolió egy gyűjtemény, amelyben az összegyűjtött dokumentumok bizonyítják valakinek az adott területen való jártasságát, gyakorlati tudását. Az oktatásban a portfolió a hallgató munkáiból készült gyűjtemény (dolgozatok, írások, interjúk, kérdőívek, power point bemutatók, fotók, és minden olyan munka, ami a tanulmányokhoz kapcsolódik). Végzősként a portfolóidnak köszönhetően majd valamennyi gyakorlati ismereted igazolni tudod leendő munkahelyed felé, vagyis pályakezdőként sem leszel pályakezdő.

 

Projekt

Tanulmányaid során találkozni fogsz olyan feladatokkal, amelyeket a gyakorlatban egy összetett feladat formájában oldasz meg. Figyelem, ezt is osztályozzák! Az ilyen típusú gyakorlatok többségét nem egyedül végzed.

 

Referátum

Kiselőadás, egy adott téma mélyreható, részletes feldolgozása egyéni vagy csoportos szinten, a csoporttársak számára is befogadható módon, általában a prezentáció segítségével. Gyakorlatot szerzel a megszólalásban, előadás tartásában, megtanulhatsz úrrá lenni zavarodon, gátlásaidon társaid előtt.

 

Szabadon választandó tantárgy (Szab. vál.)

Szabadon választható tantárgy esetében az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig a felsőoktatási intézmény nem korlátozza a hallgató választását a felsőoktatási intézmény által meghirdetett tantárgyak körében. Vagyis a szabadon választható tárgyakra való jelentkezéseddel olyan ismereteket is tanulhatsz, amelyeket szakod tantárgysora nem tartalmaz.

 

Szakdolgozat/Diplomamunka

Tanulmányaid lezárása előtt, az utolsó félévben szakdolgozatot írsz, amelynek témája a szakodhoz kapcsolódik. Az értekezés vázlatával 7-8 hónappal az államvizsga előtt el kell készülnöd. A védés során bizonyítanod kell, hogy elmélyülten beleástad magad a témába. A szakdolgozati jegy a diploma minősítésének része. A szakdolgozatíráshoz konzulensed nemcsak témajavaslatot, de sokféle útmutatót, konzultációs segítséget is nyújt.

 

Szakmai gyakorlat

Nappali és levelező tagozaton is találkoztok a képzés során szakmai gyakorlattal. Időtartama szakonként változó. A gyakorlati feladatok elvégzése során ízelítőt kapsz választott szakmád gyakorlati oldaláról. Egyetemünkön a gyakorlati képzés nagyon hangsúlyos, a gyakorlatok célja: az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati kompetenciák megszerzése.

A szakmai gyakorlat négy alapvető elemre épül:

 1. Hallgatói portfolió: első évfolyamos korodban elkészíted tanulmányi tervedet, amelynek megvalósítását évente ellenőrzi a mentor, és a többnyire 6. félévben értékeli - megfelelt, jól megfelelt, kiváló teljesítménnyel.
 2. Csoportos és egyéni gyakorlat: Az 1-2. félévben csoportos, majd az ezt követő félévekben egyéni feladatokat kapsz. A 4. félévben az Erasmus csereprogramot teljesítőket kivéve minden tagozaton nemzetközi gyakorlatot szervezünk, amelyet az egyetemen teljesíthetsz, vagy kiválthatsz más igazolt szakmai nemzetközi tanulmányi programmal.
 3. Egyéni összefüggő gyakorlat: itt próbálhatod ki élesben a gyakorlathoz kapcsolódó elméletek alapvető ismeretét. Ezt a gyakorlatot a projektfeladatot meghirdető szakmai szervezetekben végezheted az egyetemen belül és a stratégiai partnereinél. .
 4. Közvetlen gyakorlat: egyéni gyakorlat valamely szervezetben, ahol gyakorlati feladatokat kapsz. Az egyéni gyakorlaton a hallgatók közreműködését, és a tanulók tevékenységét mentorok segítik.

Gyakorlattal az elméleti órák kiegészítéseként is találkozhatsz: a képzés folyamatában. Ezek is lehetnek egyéni, vagy csoportos feladatok.

 • Egyéni gyakorlatok: gyakorlati modellek, módszerek, technikák megismerése - előadások, szemináriumok, kutatási projektszeminárium, labormunka, konferencia, műhelyszeminárium, sajtómunka, szociofotó, videofilm, online blogok, hallgatói szakmai honlap, hallgatói díj pályázat.
 • Kiscsoportos gyakorlat: tanácsadás, tutorálás, online-instrukció, kutatás, adatbázis fejlesztés, információmenedzsment, tréningek, szakkollégium, biblioterápiás gyakorlat, szaknyelvi gyakorlat, szakmai hét, szakestély, jótékonysági bál, közéleti rendezvények (szakmai napok, adománygyűjtés, pályázati munka, stb.) team-vetélkedő.

Léteznek olyan szakok, amelyekben gyakorlati félév vagy összefüggő szakmai gyakorlat szerepel, ehhez kapcsolódnak gyakornoki lehetőségeink, amelyekről információt és folyamatos frissítést találsz a Hallgatói Karrier és Vállalkozási Iroda honlapján, és havonta hírleveleinkben: http://www.karrier.kodolanyi.hu/index.php?id=38

 

Szeminárium

A szeminárium a felsőoktatásban alkalmazott olyan oktatási forma, oktatásszervezeti megoldás, amelynek a lényegét elsősorban egy másik oktatási formával, az előadással összevetve lehet megérteni. Míg az előadáson az egyetem tanára nagyobb számú diákközösség számára „leadja” az anyagot, vagyis a tanár előad, a diákok pedig hallgatnak (és jegyzetelnek), addig a szeminárium keretén belül az oktató (a szemináriumvezető) egy kisebb létszámú hallgatói csoportot vezet, amelyben a hallgatók aktív részvételével történik a szeminárium anyagának az elsajátítása. A diákok a tanár által kijelölt vagy maguk által választott témákról előadást (referátumot) tartanak, vagy projekt feladatot oldanak meg, vagy portfoliót készítenek, vagy dolgozatot írnak, amit a szeminárium résztvevői általában megvitatnak. Az előadásokon a részvétel ajánlott, a szemináriumokon viszont rendszerint kötelező. A vizsgára bocsátás feltétele a szemináriumi követelmények teljesítése.

 

Szenátus

Egyetemünkön a döntések demokratikus formában születnek. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdéseket különböző érdekképviseleti fórumok megvitatják, és javaslataikat az egyetem legfőbb döntéshozó fóruma elé terjesztik. A szenátus az egyetem legfőbb döntéshozó szerve, olyan, mint a Parlament. A Szenátusban részt vesz a HÖK is, szavazati joggal van jelen.

 

SZMSZ

Szervezeti és Működési Szabályzat; az oktatók és a hallgatók jogait, kötelezettségeit rögzíti. A Minisztérium hagyja jóvá. Ha problémád támadna, nézd meg a honlapon, mielőtt cselekvésbe kezdesz: http://www.kodolanyi.hu/urlapok/SZMSZ_szenatus_ofka.pdf

 

Szorgalmi időszak

A félév kezdetétől számolt első 15 hét, amikor be kell járnod az egyetemre, zárthelyiket (röviden zh-kat), házi feladatokat írsz, és igyekszel a maximumot nyújtani.

 

Tanszék

A tanszék egy-egy szakterület szakjainak gondozója. A tanszékek tudományágak szerint intézetekhez tartoznak. A tanszéket a tanszékvezető vezeti, és szakmailag irányítja. A tanszékvezető engedélyezi a szakmai kérelmed, vagy a szakdolgozati választásodat. Pályázataidhoz szakmai ajánlásokat ad. A tanszéki adminisztráció az ügyintézésben van a segítségedre.

 

TársalKODÓ

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003-ban akkreditálta a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2014. januárban a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett angol egynyelvű társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert akkreditálta. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. A vizsgarendszer általános, egynyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol nyelvből. Részleteket az alábbi linken olvashatsz:

http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/gyik

 

TDK

A TDK egy betűszó, amelynek jelentése Tudományos Diákkör . Ha nagyon jól sikerül egy félévi dolgozatod, a szakdolgozatod, vagy kidolgozol egy neked kedves témát és kedved van megosztani társaiddal, a tanáraid szívesen segítenek ebben. Sikered esetén az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is benevezhetsz. Az OTDK kétévente megrendezett verseny, amelyen kb. 6000 diák vesz részt 16 szekcióban.

 

TH

Vagyis a Tanulmányi Hivatal dolgozóival a

Tanulmányi Kommunikációs Csoport oldalán https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/

keresztül találkozhatsz.

A Tanulmányi Hivatal feladata az egyetem teljes körű oktatásszervezési és tanulmányi jellegű feladatainak ellátása, így részt vesz az oktatással, oktatásszervezéssel kapcsolatos egyetemi szabályzatok, valamint az óra- és vizsgarend kidolgozásában. Ellátja az egyetem szabályzatai által meghatározott hallgatói ügyeket a felvételi eljárástól a tanulmányok befejezéséig. Itt őrzik a jogszabályban meghatározott ideig a tanulmányokhoz tartozó legfontosabb dokumentumokat. (Ha valami véletlenül elveszik, így itt lehet pótolni.) A hivatal a székesfehérvári oktatási központban működik.

 

TVSZ

Azaz a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, amely a hallgatók jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Bár nem a legizgalmasabb olvasmány, de érdemes egyszer átnézni egyetemi tanulmányaid elején, mert sok félreértést előzhetsz meg azzal, ha tájékozódsz egy kicsit. Sok kellemetlenség elkerülhető, ha a TVSZ-t akkor is megnézed, amikor valamit sérelmesnek érzel és esetleg panasszal szeretnél élni. A TVSZ eligazít abban, hogy Neked van-e igazad, vagy sem. Az egyik legfontosabb szabályozó, amíg egyetemi polgár vagy.

A TVSZ hiányos ismerete nem mentesít a kötelezettség alól. Felnőtt vagy!

A szabályzat itt olvasható: https://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/szenatus/tvsz_20180328_elfogadott2.pdf

 

TVSZ, Alapfogalmak:

2.§ Alapfogalmak

 • ECTS (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot.
 • Egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató átlagosan a tanórán (kontaktórán) kívül önállóan végez a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében (beleértve a vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt).
 • Ekvivalencia: kölcsönös megfeleltetés, az egymást helyettesíteni képes tantárgyak, kurzusok kölcsönös elszámolhatóságát biztosító egyenértékűség, mely akkor áll fenn, ha a tantárgyak, kurzusok tartalmi azonossága, azaz a mögöttük levő ismeretek minimum 75 %-ban fedik egymást. Az ekvivalencia a más intézményben teljesítendő, illetve korábban befejezett tantárgy(ak), kurzus(ok) saját képzésbe történő beszámításának az alapja. Megállapítása a Kreditátviteli Bizottság joga. Az ekvivalencia a kreditátvitel (kredittranszfer) megvalósításával biztosítja a kreditrendszer alapvető céljának – a hallgatói mobilitásnak – a megvalósulását. A beszámított tantárgy az adott szakon oktatott tantárgy kreditértékét kapja.
 • Előtanulmányi rend: a szak tantervében szereplő tantárgyak, kurzusok előzetes követelményeinek összessége.
 • Előzetes követelmény: egy tantárgy, kurzus ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik tantárgyban, kurzusban, szereplő ismeretanyag igazolt teljesítése. A tantárgy, kurzus csak akkor vehető fel, ha a hallgató annak előzetes követelményeit a tantárgy felvételét megelőzően teljesítette. Egy adott tantárgyhoz legfeljebb 3 másik tantárgy rendelhető előtanulmányi kötelezettségként.
 • Felmenő rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új, vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, akik a bevezetést követően kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények alapján készülnek fel.
 • Félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak.
 • Felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói, valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad.
 • Felsőoktatási szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít.
 • Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spekrtum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
 • Kedvezményes tanulmányi rend: méltánylást érdemlő okból, valamint tudományos, közéleti és sport stb. tevékenység hitelt érdemlő igazolása esetén a hallgató írásbeli kérelmére engedélyezett tanulmányi rend, melynek keretében a hallgató a kedvezményes tanulmányi tervben rögzítettek alapján teljesíti tanulmányi kötelezettségét az adott félévben.
 • Kedvezményes tanulmányi terv: az a terv, amely előírja, hogy a kedvezményes tanulmányi rend szerint tanuló hallgató az adott félévi tantárgyakat milyen rendben köteles elvégezni, az óralátogatási kötelezettségének hogyan kell eleget tennie, a tantárgyi és számonkérési kötelezettségeknek mikor, milyen módon stb. kell megfelelnie.
 • Képzési ág: a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a képzés kezdeti szakaszában azonos.
 • Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
 • Képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra.
 • Képzési terület: azoknak a szakoknak és a képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek.
 • Képzési és kimeneti követelmények (felsőfokú szakképzésben Szakmai és vizsgakövetelmények): azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek és képességeknek (kompetencia) az összessége, illetve az a tudás, amelynek a megszerzése esetén az adott szakon oklevél (felsőfokú szakképzésben OKJ bizonyítvány) kiadható.
 • Kredit (tanulmányi pont): a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantárgyi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent. Kreditet a hallgató egy-egy kurzus, tantárgy, szakmai gyakorlat, szakdolgozat és egyéb feladatok teljesítésével szerez, ha azok értékelése legalább elégséges, illetve megfelelt, és ez a leckekönyvben az oktató aláírásával hitelesíti. A kurzusok, tantárgyak, tantárgycsoportok, szakmai gyakorlatok és szakdolgozat(ok) kreditértékét a tanterv tartalmazza. Kreditet szerezhet a hallgató a más szakon vagy intézményben teljesített kurzusainak, tantárgyainak, szakmai gyakorlatainak elismerésével is.
 • Kreditakkumuláció: kreditek (tanulmányi pontok) gyűjtése a tanulmányok végzése során. Minden egyes tanulmányi időszakban a megszerzettkreditek hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez előírt kreditet el nem éri.
 • Kritériumkövetelmény: kreditérték nélküli tantárgy, melynek teljesítése (aláírás megszerzése) az abszolutórium kiadásának feltétele.
 • Kurzus: a félévekben az oktatóhoz, oktatási időhöz, teremhez rendelt tantárgy, mely tartalmazza még a tárgy jellegét, a számonkérés módját és a kreditet. Egy kurzust képezhet az egy féléves tantárgy egésze, vagy a nagyobb tantárgyak meghatározott (a több féléves tantárgy egy-egy félévben előadásként és/vagy szemináriumként, illetve az egy féléves tantárgy előadásként és szemináriumként is oktatott) része.
 • Levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon az intézményben, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül sor.
 • Modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal magában, amelyek tematikailag, a szak képesítési célját illetően, vagy valamilyen specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalják össze.
 • Összes hallgatói tanulmányi munkaidő: az átlagos tehetségű és felkészültségű, átlagosan elvárható teljesítménnyel tanuló hallgató számára a tanulmányi munka sikeres elvégzéséhez (átlagos körülmények között) szükséges idő munkaórákban kifejezve, vagyis a tanóra (kontaktóra) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra összege.
 • Párhuzamos tantárgyfelvétel: adott tantárgy másik, annak előfeltételeként megjelölt tantárggyal együtt, egyazon félévben történő felvétele.
 • Pótkurzus: olyan kurzus, amely szemináriumi tárgyhoz, konzultációs gyakorlathoz kapcsolódik, beleértve a tréninget és iskolai gyakorlatot is. A pótkurzus felvétele díjköteles, melynek összegét a KJE hallgatói által Fizetendő Díjak és Térítések szabályzata tartalmazza.
 • Specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés.
 • Szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés.
 • Szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés.
 • Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg, valamint szakirányú továbbképzésben illetve felsőoktatási szakképzésben megszerezhető, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése.
 • Szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység.
 • Szemeszter: félévenként teljesítendő kb. 30 (30±3) kreditnek megfelelő munkamennyiség. A hallgató egy félév alatt 1 szemeszternek megfelelő kb. 30 kreditnél több és kevesebb munkát is végezhet.
 • Tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak
 • Tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt perc, legfeljebb hatvan perc.
 • Tantárgyfelvétel: egy tantárgy meghirdetett előadási és/vagy gyakorlati óráira (kurzusára), vizsgakurzusára, pótkurzusára való jelentkezés. Feltétele az aktuális félév önköltség díjának (költségtérítési díjának) befizetése.
 • Tantárgyi dokumentáció:tartalmazza a tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb információkat, a tantárgy nevét, kódját, típusát, jellegét, kreditértékét, a számonkérés módját, a tantárgy céljait és leírását, minden tagozat esetében a tantárgy tematikáját és teljesítésének feltételeit, a kötelező és ajánlott irodalmat, valamint a tantárgy felelősét és oktatóját.
 • Tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított képzési terve, amelynek elemei: képzési szakonként bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra-és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja.
 • Távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.
 • Tutor: távoktatás tagozaton a hallgatók munkáját támogató tanár, aki mind a személyes konzultációk, mind pedig az online konzultációk tartására jogosult. Fő feladataik: a tananyagok szakmai aktualitásának figyelemmel kísérése, frissítése, azonnali válaszadás a hallgatók kérdéseire, beküldött feladataik javítása, értékelése, a hallgatók szakmai-pedagógiai irányítása, motiválása, segítségnyújtás tanulási nehézségeik leküzdésében.
 • Végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és a szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
 • Vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája.
 • Vizsgakurzus: a tantervtől eltérő időben meghirdetett, tanóra nélküli speciális kurzus, melynek konkrét követelményeit az intézeti tanszék a tantárgyi dokumentációban rögzíti. Teljesítésére a hallgatónak önállóan kell felkészülni. A vizsgakurzushoz, amennyiben nem teljesített tantárgyhoz kapcsolódik, az egyetem külön eljárási díjat ír elő azok számára, akik a képesítési követelményekben meghatározott időn túl is tanulmányokat folytatnak. A vizsgakurzus felvétele díjköteles, melynek összegét a KJE hallgatói által Fizetendő Díjak és Térítések szabályzata tartalmazza.

 

UV

Utóvizsga, a középiskolához képest a legnagyobb találmány a vizsgarendszerben. Még ha csak a második UV-d sikerül is, de az mondjuk 4-esre, az átlagodba csak ez számít bele. Csak akkor szerepelhetsz a vizsgalapon, ha a vizsgadíjat a Neptun rendszeren keresztül befizetted.

 

Vizsgaidőszak

A szorgalmi időszak végétől számított 6 hét. Ebben a 6 hétben kell letenni a vizsgáidat, ezalatt csak a vizsgák miatt jössz be az egyetemre, óráid nincsenek. A szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak együttesen alkotja a félévet.

 

ZH

Zárthelyi dolgozat; a félév során a tematikában (moodle-ból letölthető) rögzített időpontban és alkalommal, számonkérés gyanánt íratott dolgozat.