06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Mesterképzések


Mesterképzésben meghirdetett szakjaink:

 

Alkalmassági vizsga tudnivalói


Jelentkezési tudnivalók:

 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyv másolatát (A KJE-en oklevelet szerzett hallgatóknak nem kell hitelesített leckekönyv másolatot csatolni).

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felvételi eljárásban 2021. február 15-ig, a pótfelvételi eljárában 2021. augusztus 15-ig lehet, a nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Nemzetközi tanulmányok MA szak végzésével.


A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, 
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, 
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, 
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Pontszámítás Nemzetközi tanulmányok MA szakra:
100 pontos felvételi rendszer, mely az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont;
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, jövőbeni terveiről, jelentkezés indokairól stb. – max. 80 pont

Pályaalkalmassági beszélgetés időpontja a februárban induló képzésre: 2021. december 15. délután 17:00 óra online formában

Többletpontok legfeljebb 10 többletpont szerezhető:

Előnyben részesítésért legfeljebb 1 többletpont adható, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 1 többletpontra jogosult.
   
 • TDK 1-3. helyezés - 1 pont
 • Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga - 1 pont, egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga -  3 pont
 • Szakmai gyakorlat címén: 2 pont
 • Szakmai publikáció címén: 2 pont

 

Turizmus menedzsment mesterszak esetében

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.
 • A felvételhez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
 • Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyv másolatát (A KJE-en oklevelet szerzett hallgatóknak nem kell hitelesített leckekönyv másolatot csatolni).

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felvételi eljárásban 2021. február 15-ig, a pótfelvételi eljárában 2021. augusztus 15-ig lehet, a nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Turizmus menedzsment MA szak végzésével.

 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai és nem teljes értékű oklevéllel érkezők esetében az előzetes kreditelismertetési eljárás lefolytatásáról szóló igazolás.


Felvételi pontok számítása:

A 100 pontos felvételi rendszer az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont,
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés  - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, szakra történő jelentkezés indokairól, jövőbeli terveiről stb. - max 70 pont 

Pályaalkalmassági beszélgetés időpontja a februárban induló képzésre: 2021. december 13. délután 14:00 óra online formában.


Többletpontok - max 20 pont az alábbiak szerint:

Előnyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. 
 • A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. 
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult.
 • TDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • OTDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • középfokú (B2) komplex, a képzési területnek megfelelő, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga – 2 pont, egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga – 4 pont

 

Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevelek: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás
 • Egyéb alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató szakok.
 • Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok: azok az alap- és MA fokozatot adó alapképzési szakok, ill. a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyv másolatát (A KJE-en oklevelet szerzett hallgatóknak nem kell hitelesített leckekönyv másolatot csatolni).

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felvételi eljárásban 2021. február 15-ig, a pótfelvételi eljárában 2021. augusztus 15-ig  lehet, a nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Vállalkozásfejlesztés MA szak végzésével.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai és nem teljes értékű oklevéllel érkezők esetében az előzetes kreditelismertetési eljárás lefolytatásáról szóló igazolás.

Felvételi pontok számítása:

A 100 pontos felvételi rendszer az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont,
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés  - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, szakra történő jelentkezés indokairól, jövőbeli terveiről stb. - max 70 pont

Pályaalkalmassági beszélgetés időpontja a februárban induló képzésre: 2021. december 15. reggel 9:00 óra 


Többletpontok - max 20 pont az alábbiak szerint:

Előnyben részesítésért legfeljebb 1 többletpont adható az alábbi jogcímeken, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező, 
 • A fogyatékossággal élő jelentkező,
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül.
 • Szakmai gyakorlat címén: 2 pont
 • TDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • OTDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • Egy idegen nyelvből államilag elismert, általános vagy szakmai középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga – 3 pont; egy másik idegen nyelvből államilag elismert, általános vagy szakmai középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 4 pont.

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza