Felvételi ügyekben alap- és mesterképzések, felsőoktatási szakképzések esetén:
felveteli@kodolanyi.hu
Felvételi ügyekben szakirányú továbbképzések esetén: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes
   

  

Mesterképzések


Mesterképzésben meghirdetett szakjaink:

 

Alkalmassági vizsga tudnivalói


Jelentkezési tudnivalók:


Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak esetében

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást csak annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a már megszerzett oklevél másolatát és leckekönyve, vagy diploma supplementje (oklevélmelléklete) másolatát. E dokumentumok csatolása akkor is kötelező, ha a jelentkező korábban a Kodolányi János Egyetemen (korábbi néven: Kodolányi János Főiskolán) végezte tanulmányait. A kreditelismertetési nyomtatványt a jelentkező tölti ki. Üresen beküldött, vagy csatolmányok nélküli nyomtatványt nem fogadunk el.

 

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidőben lehet.

A nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatala számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan az Emberi erőforrás tanácsadó MA szak végzésével.


A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

 • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
 • felnőttképzési ismeretek,
 • kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
 • informatika, könyvtárismeret;
 • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. 

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai. Amennyiben oklevele nem tartalmaz oklevél minősítést, csak abban az esetben kérjük csatolni diploma supplementje (oklevélmelléklete) vagy leckekönyve másolatát, vagy az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolását az oklevél minősítéséről.

 Pontszámítás Emberi erőforrás tanácsadó MA szakra:
100 pontos felvételi rendszer, mely az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont;
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, jövőbeni terveiről, jelentkezés indokairól stb. - max. 80 pont

Felvételi időpont: 2024. január 5. – online 

Többletpontok legfeljebb 10 többletpont szerezhető:

Előnyben részesítésért legfeljebb 1 többletpont adható, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 1 többletpontra jogosult.
   
 • TDK 1-3. helyezés - 1 pont
 • Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga - 1 pont, egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga -  3 pont
 • Szakmai gyakorlat címén: 2 pont
 • Szakmai publikáció címén: 2 pont


 

Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást csak annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a már megszerzett oklevél másolatát és leckekönyve, vagy diploma supplementje (oklevélmelléklete) másolatát. E dokumentumok csatolása akkor is kötelező, ha a jelentkező korábban a Kodolányi János Egyetemen (korábbi néven: Kodolányi János Főiskolán) végezte tanulmányait. A kreditelismertetési nyomtatványt a jelentkező tölti ki. Üresen beküldött, vagy csatolmányok nélküli nyomtatványt nem fogadunk el. Magyar nyelvű képzés esetén a magyar nyelvű dokumentumot, angol nyelvű képzés esetén az angol nyelvű dokumentumot szükséges kitölteni és csatolni.

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidőben lehet.

A nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Nemzetközi tanulmányok MA szak végzésével.


A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog, 
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, 
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, 
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai. Amennyiben oklevele nem tartalmaz oklevél minősítést, csak abban az esetben kérjük csatolni diploma supplementje (oklevélmelléklete) vagy leckekönyve másolatát, vagy az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolását az oklevél minősítéséről.


Pontszámítás Nemzetközi tanulmányok MA szakra:
100 pontos felvételi rendszer, mely az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont;
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, jövőbeni terveiről, jelentkezés indokairól stb. – max. 80 pont

Felvételi időpont: 
Többletpontok legfeljebb 10 többletpont szerezhető:

Előnyben részesítésért legfeljebb 1 többletpont adható, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra jogosult.
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 1 többletpontra jogosult.
   
 • TDK 1-3. helyezés - 1 pont
 • Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga - 1 pont, egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga -  3 pont
 • Szakmai gyakorlat címén: 2 pont
 • Szakmai publikáció címén: 2 pont

 

Turizmus menedzsment mesterszak esetében

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.
 • A felvételhez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
 • Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást csak annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a már megszerzett oklevél másolatát és leckekönyve, vagy diploma supplementje (oklevélmelléklete) másolatát. E dokumentumok csatolása akkor is kötelező, ha a jelentkező korábban a Kodolányi János Egyetemen (korábbi néven: Kodolányi János Főiskolán) végezte tanulmányait. A kreditelismertetési nyomtatványt a jelentkező tölti ki. Üresen beküldött, vagy csatolmányok nélküli nyomtatványt nem fogadunk el. Magyar nyelvű képzés esetén a magyar nyelvű dokumentumot, angol nyelvű képzés esetén az angol nyelvű dokumentumot szükséges kitölteni és csatolni.

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidőben lehet.

A nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Turizmus menedzsment MA szak végzésével.

 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai. Amennyiben oklevele nem tartalmaz oklevél minősítést, csak abban az esetben kérjük csatolni diploma supplementje (oklevélmelléklete) vagy leckekönyve másolatát, vagy az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolását az oklevél minősítéséről.


Felvételi pontok számítása:

A 100 pontos felvételi rendszer az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont,
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés  - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, szakra történő jelentkezés indokairól, jövőbeli terveiről stb. - max 70 pont 
Felvételi időpont: 2024. január 8. 15:00 óra – online

Többletpontok - max 20 pont az alábbiak szerint:

Előnyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. 
 • A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. 
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult.
 • TDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • OTDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • középfokú (B2) komplex, a képzési területnek megfelelő, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga – 2 pont, egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga – 4 pont

 

Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében (Pótfelvételi eljárásban nem indul)

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevelek: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás
 • Egyéb alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató szakok.
 • Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok: azok az alap- és MA fokozatot adó alapképzési szakok, ill. a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az előzetes kreditelismerési eljárást csak annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel érkezik a képzésre.

Az eljáráshoz egy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez a jelentkezőnek csatolnia kell a már megszerzett oklevél másolatát és leckekönyve, vagy diploma supplementje (oklevélmelléklete) másolatát. E dokumentumok csatolása akkor is kötelező, ha a jelentkező korábban a Kodolányi János Egyetemen (korábbi néven: Kodolányi János Főiskolán) végezte tanulmányait. A kreditelismertetési nyomtatványt a jelentkező tölti ki. Üresen beküldött, vagy csatolmányok nélküli nyomtatványt nem fogadunk el. Magyar nyelvű képzés esetén a magyar nyelvű dokumentumot, angol nyelvű képzés esetén az angol nyelvű dokumentumot szükséges kitölteni és csatolni.

Az előzetes kredit-elismerési eljárást kezdeményezni az általános felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidőben lehet.

A nyomtatványt a melléklettel együtt a KJE Tanulmányi Hivatal számára kell a jelentkezőnek elküldeni elektronikus úton a tanhivatal@kodolanyi.hu e-mail címre. 

Amennyiben az előzetes kreditelismerési eljárás során megállapításra kerül, hogy a jelentkező nem rendelkezik a szükséges előtanulmányi kreditekkel, a hiányzó krediteket a képzés első két félévében meg kell szereznie, párhuzamosan a Vállalkozásfejlesztés MA szak végzésével.


A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

Oklevél másolata, többletpontra jogosító dokumentumok másolatai. Amennyiben oklevele nem tartalmaz oklevél minősítést, csak abban az esetben kérjük csatolni diploma supplementje (oklevélmelléklete) vagy leckekönyve másolatát, vagy az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolását az oklevél minősítéséről.


Felvételi pontok számítása:

A 100 pontos felvételi rendszer az alábbiak szerint épül fel:

 • Oklevél minősítésének duplázása, de max. 10 pont,
 • Pályaalkalmassági elbeszélgetés  - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, szakra történő jelentkezés indokairól, jövőbeli terveiről stb. - max 70 pont
Felvételi időpont: 2024. január 5. - online
Többletpontok - max 20 pont az alábbiak szerint:

Előnyben részesítésért legfeljebb 1 többletpont adható az alábbi jogcímeken, amennyiben a jelentkező megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlő módon a Tájékoztatóban megjelölt határidőig igazolja:

 • A hátrányos helyzetű jelentkező, 
 • A fogyatékossággal élő jelentkező,
 • Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül.
 • Szakmai gyakorlat címén: 2 pont
 • TDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • OTDK 1-3. helyezés - 2 pont
 • Egy idegen nyelvből államilag elismert, általános vagy szakmai középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga – 3 pont; egy másik idegen nyelvből államilag elismert, általános vagy szakmai középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 4 pont.

Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza