06 80 203 769
   06 22 543 324
    felveteli@kodolanyi.hu
   

  

Szociális munka


Családbarát segítő szakma

Képzési helyszínek

 • Budapest: nappali,levelező, távoktatás
 • Székesfehérvár: nappali,levelező, távoktatás
 • Orosháza: távoktatás
Rövid képzési áttekintő a szakról

 

A Kodolányi János Egyetem Szociális munka BA képzése a hazai felsőoktatás egyik leginnovatívabb, gyakorlatorientált képzései közé tartozik, mely a HVG Diploma 2017 rangsorában a 11 intézmény közül a 3. helyen áll. A szakon családbarát, szakmaközpontú, gyakorlatorientált oktatás folyik, így a hallgatók a szakmai gyakorlatot, továbbá a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyükön, illetve különböző szakmai gyakorlóhelyeken teljesíthetik.  Képzésünk szakmai programja az első évtől kezdve kötelező gyakorlatokhoz kapcsolódik, hallgatóink részt vesznek civil szervezetek, iskolai szociális szolgáltatások, alapszolgáltatások és szakszolgáltatások tevékenységében.  A képzést normál felvételi eljárásban, duális formában is indítjuk, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. A személyre szabott oktatást és gyakorlati képzést mentori tevékenység támogatja. Szakunkon az Echo Nonprofit Network munkatársai is oktatnak, akik a szociális szakma legújabb és legkorszerűbb ismereteit közvetítik. Az Echo Tanszéki Csoport segíti a szociális munka alapszak képzési programjának folyamatos szakmai megújulását. Az együttműködésnek köszönhetően a munkaerő-piaci humán szolgáltatásokban, a civil információs munkában, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, valamint az ifjúsági munkában szerzel jártasságot, így a diploma megszerzése után gyorsan el tudsz majd helyezkedni.

 

A szakot gondozó Humánfejlesztési Tanszék vezetője Lőrinczné Dr. habil Bencze Edit, aki egyben a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület Felügyelő Bizottságaés az MTA VEAB Politikatudományi Munkabizottság elnöke.

 

Érettségi követelmények

Két tárgy választása kötelező a következők közül: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy vagy egy idegen nyelv. Ezekből legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni!

Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 után érettségiztek, és nem rendelkeznek azok számára kötelező letenni az emelt szintű érettségi vizsgát a bekerüléshez a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint. Érettségi vizsgára jelentkezésről bővebb információt a www.oktatas.hu oldalon található. 

Akik nem rendelkeznek emelt szintű érettségivel és 2005 előtt érettségiztek, azok számára az emelt szintű érettségi helyett lehetőség van felsőoktatási felvételi szakmai alkalmassági vizsgára maximum két tárgyból a www.felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztatóban írtak szerint.

 

Választható specializációk

Fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció specializációi:

 • Interdiszciplináris informatika
 • Mentálhigiénés tanácsadás
Társadalmi innováció és fejlesztés orientáció specializációi:
 •  Szociális és kreatív gazdaság

Két diploma egy áráért!

Egy tandíjért plusz két félév alatt két BA alapszakos diplomát szerezhetsz! Részletek

 A szociális munka szakhoz, második szaknak az alábbi szakok választhatóak:

 • közösségszervezés
 • emberi erőforrások
 • pedagógia
 • gazdálkodási és menedzsment
FIGYELEM!
Az angol nyelvű képzések csak nappalis formában indulnak, az angol nyelvű képzéseken való tanulás egész heti, napközbeni elfoglaltságot jelent, az idegen nyelvi szaknyelv használat-gyakorlás miatt pedig egyéni tanrend csak kimagasló szintű nyelvtudás alapján adható. A hatályos rendelkezések alapján ugyanis az angol nyelvű képzés végén kapott oklevél a C1 szintű nyelvtudással, azaz felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást igazol, értelemszerűen az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztése a teljes képzés alatt megvalósul, ez a magyar nyelven tanult tárgyakkal nem váltható ki.
 

Szakmai gyakorlat, gyakorlati tapasztalatszerzés

A gyakorlatorientált képzés részeként minden hallgató az 1-7. félévben csoportos és egyéni feladatokat végez. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatokhoz és a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves heti 4 napon, heti 24 órában végzett szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett és tereptanár irányításával valósul meg. A gyakorlatok célja az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, gyakorlati kompetenciák megszerzése, mely a munkaerőpiacon rendkívül nagy előnyhöz juttatja a nálunk végzett hallgatókat. A gyakorlatorientált képzés duális, vagy kooperatív formában valósul meg, melynek során a gyakorlati modellek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos gyakorlat, csoportos terepgyakorlat, egyéni és intenzív gyakorlat egyaránt megjelenik.

 

Duális formában

1. Duális képzés 

A képzést 2016. szeptemberében indítottuk el először duális formában is, melynek során a 48 hétből legalább 22 hetet a partnercégnél töltenek a hallgatók. Február 15-ig a duális képzést választó diákoknak vállalatot és iskolát is kell választania. A felvett hallgatók szeptembertől, a duális partnerekkel munkaszerződést kötnek és a minimálbér 60 százalékának megfelelő juttatásban is részesülnek.

A szociális munka szakon az alábbi partnereknél végezhetsz duális képzést:

 • ÁTRIUM idősek otthona 
 • Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
 • Bolyai Gyermekotthoni Központ 
 • ECHO Network Koordinációs Beruházó és Finanszírozó Zrt. 
 • Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
 • Vésztői Református Szeretetotthon
 • Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 • Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

2. Kooperatív képzés

A képzés szervezése kooperatív formában történik, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatot, illetve a szakmai tárgyak egy részét a munkahelyén teljesítse. A KJE félévente 1 tárgyat, 5 kredit értékben kooperatív munkahelyi tárgyként beszámít.

A beszámítás módja:

 • levelező és távoktatásos hallgatók esetében munkaköri leírás igazolás
 • nappali hallgató esetében: rendszeres gyakornoki foglalkoztatás, önkéntes munkaigazolás, és kooperatív gyakorlat stratégiai szerződés a munkáltatóval. (Ebben az esetben a hallgató munkahelyi tanulását munkahelyi mentor támogatja, a hallgató a tanulási folyamatot gyakorlatorientáltan végzi.

Diplomában szereplő szakképzettség neve

Szociális munkás

 

Továbbtanulási lehetőségek az alapszakon megszerzett diplomát követően

Korszerű ismereteket nyújtó Szakirányú továbbképzési szakjainkon.


Szakmai karrierépítési lehetőségek a diploma megszerzését követően

A fizikai és mentális egészségfejlesztés orientáció választása esetén szociális szolgáltatás menedzsment munkakörökben helyezkedhetsz el: területi szociális munka, család- és gyermekgondozás, szociális szakellátás, közérdekű szociális munka, iskolai és ifjúsági szociális munka, klinikai szociális munka munkakörökben: igazságügyi szociális munka, gyámügy és gyermekvédelem, mentális fogyatékkal élők gondozása, egészségügyi szociális munka, drog- és függőséggel élők gondozása, iskolai erőszakot elszenvedettek gondozása, szociális magánpraxis kialakítása: öngondozó szociális munka, gerontológiai szociális munka, hospice és palliatív gondozás, szolgáltatásszervező és ügyfélszolgálati kapcsolatok (SSC és BSC szolgáltató központok). A társadalmi innováció és fejlesztés orientációval elhelyezkedhetsz: civil szervezetekben, ahol speciális szociális szolgáltatást nyújtanak, falusi és városi szociális munkakörökben: utcai szociális munka, munkaügyi központ, fejlesztési ügynökségeknél pályázatíró munkakörökben; európai uniós projektekben.

 

Érdekességek a Humánfejlesztési tanulmányok tanszékről

 • Egyedülálló stratégiai partnerségeinknek köszönhetően Székesfehérvár és Orosháza városával kialakított kapcsolat révén az általuk fenntartott szociális intézményekben végzett szakmai gyakorlattal nappali tagozatos hallgatóink már az első félévtől kezdve bekapcsolódhatnak a szakterületi munkába.

 • A KJE Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszéke a KJE más tanszékeivel együtt társadalmi jól-léti kutatásokat folytatott és folytat a munkahelyi jól-lét témakörében, beleértve a szociális terület jól-léte fejlesztését is.

 • A szociális munka szakon oktatók és kutatók között számos elismert személyiség található:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér habilitált egyetemi tanár, a Szociális munka alapszak OTDT Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett szakfelelőse, aki szakértő az Educatio Kht. Integrált Pedagógiai Modell programja továbbfejlesztésében, a szociálpedagógiai nézőpont kidolgozója, a szolgáltatásminőség az oktatásban és a szociális munkában kutatója;

Lőrinczné Dr. Bencze Edit, habilitált főiskolai tanár, a Humánfejlesztési Tanulmányok tanszék tanszékvezetője, a gazdálkodás és szervezéstudományok doktora, az Európai Unió, a térszervezés és regionális tudományok szakértője;

Prof. DSc Szirmai Viktória Széchenyi István-díjas egyetemi tanár; Szentgyörgyi Albert-díjas professzor, aki a Four Cities UNICA Euromaster in Urban Studies c. mesterszak oktatója;

Dr. Bordás Sándor főiskolai tanár, a határon túli magyarság és az etnikai konfliktusok nemzetközi pszichológiai szakértője;

Dr. Kovács László a KJE oktatási rekorhelyettese programigazgatója, német nyelvtanár, a modern filológia és irodalomtudomány doktora;

Jankó Judit adjunktus, a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületének elnöke.

 

2016 szeptemberében megkezdte munkáját a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék ECHO tanszéki csoportja

Domokos Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Zrt. vezérigazgatója, fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról;

Ruff Tamás, címzetes egyetemi docens, az ECHO Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója;

Dr. Kincses Zsolt Dávid, címzetes egyetemi docens, Székesfehérvár Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály;

Dr. Zugor Zsuzsanna, mesteroktató, az ECHO Zrt. gazdasági igazgatója.

A képzés ára*

Képzési szintMunkarendHelyszínFinanszírozási formaKöltségtérítés (félév)Képzési idő
Alapképzés Nappali Budapest,Székesfehérvár Költségtérítéses 263 000 Ft 7 félév
Alapképzés Levelező Budapest,Székesfehérvár Költségtérítéses 231 000 Ft 7 félév
Alapképzés Távoktatás Budapest,Székesfehérvár,Orosháza  Költségtérítéses  231 000 Ft 7 félév 

 

 


Kodolányi János Egyetem
Budapesti Nemzetközi Campus


Kodolányi János Egyetem
Székesfehérvár


Kodolányi János Egyetem
Orosháza