Kodolányi János Egyetem
INFORMÁCIÓ: +36 80 203 769, felveteli@kodolanyi.huAkadálymentes verzió
CONTACT: +36 22 543 377, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
contact: +36 22 543 342, FAX: +36 22 543 391 international@kjf.hu
Kodolányi János EgyetemKodolányi János Egyetem
Kodolányi János University of Applied Sciences
Kodolányi János University of Applied Sciences
Keresés
Egyetemről

Kulturális Tanulmányok Tanszék

Képzésről

Elérhetőségek:
e-mail cím:
cím: 1139 Budapest, Frangepán u. 50-56. fsz. 005.
telefonszám: (1) 238 93 34

A Kodolányi János Egyetem Kulturális Tanulmányok Tanszéke 2004-ben alakult meg azzal a céllal, hogy olyan  értelmiségi szakembereket képezzen, akik ismerik az emberiség történelme során felhalmozott alapvető egyetemes és nemzeti kulturális értékeket, ismerik az ember és környezet kapcsolatát, képesek és készek közreműködni abban, hogy a múlt és a jelen ismeretében szellemi életünk újabb értékekkel gyarapodjék, hogy az egyetemes magyarság és más nemzetek, nyelvi közösségek szellemi kapcsolata fennmaradjon és erősödjön, valamint képesek Magyarországot, a magyar kultúrát felelősen és hitelesen képviselni hivatalos és személyes nemzetközi kapcsolataikban. A tanszék kezdetben az andragógia és annak utódszakját, a közösségszervezés alapszakot gondozta, majd 2016 óta az Emberi erőforrások alapszakot is. A Kulturális Tanulmányok Tanszék munkáját a HR ismeretek oktatásában a Nexon külső tanszéki csoport támogatja.

 

A tanszék kutatásait a „Kulturális fogyasztás” kutatócsoport integrálja.

 

Bővebb információk a Közösségszervezés alapképzési (BA) szakról:

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/kozossegszervezes

 

 

Bővebb információk az Emberi erőforrások alapképzési (BSc) szakról:

 http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/emberieroforrasok

 

 

NEXON tanszéki csoport


A Kodolányi János Főiskola szenátusának jóváhagyásával 2016-ban alakult meg a Kulturális Tanulmányok Tanszék kihelyezett NEXON tanszéki csoportja.  

A tanszéki csoport vezetője: Ocskay Szilárd címzetes főiskolai docens, a NEXON ügyvezető igazgatója, tagjai:  

 • Dr. Henczi Lajos címzetes főiskolai tanár,
 • Ménesi Gizella címzetes főiskolai docens, 
 • Szücsy Márton címzetes főiskolai docens.   


A tanszék és a tanszéki csoport közös munkája lehetővé teszi, hogy a frissen végzettek más intézmények hallgatóinál gyakorlatorientáltabb és korszerűbb tudást vihetnek magukkal a munkaerő-piacra.

 

Az együttműködésnek köszönhetően a tanszék a későbbiekben is képes lesz a szakmai fejlődés követésére, hiszen a NEXON tanszéki csoport tagjai a fejlesztésben is részt vesznek eszközökkel, laboratóriumokkal, oktatókkal és fejlesztési, támogatási projektekkel.

Duális képzés

A NEXON és Kodolányi János Főiskola október 17-én együttműködési megállapodást írt alá a felsőoktatási duális képzés gyakorlati képzésének biztosításáról. Ennek keretében a NEXON, mint duális partnerszervezet vállalta, hogy három éven keresztül a Főiskola Emberi erőforrások alapszakjára felvett 2 hallgató részére gyakorlati képzést biztosít.

 

Mit jelent a felsőoktatási duális képzés?
A felsőoktatási duális képzés – mindenekelőtt – gyakorlatigényes alapképzési szakot feltételez és a képzés azon formáját jelenti, amelyben a szak tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik. A minősített szervezet az aláírt megállapodás szerint a NEXON lesz, azaz nálunk valósul meg az Emberi erőforrások alapszakra felvett 2 hallgató gyakorlati képzése.


Hogyan lesz a jelentkezőből felsőoktatási duális hallgató?
A Kodolányi János Főiskolára a központi felvételi eljárás során, a NEXON-hoz pedig a céges kiválasztás révén kerülhet be a jelentkező.
A duális képzésre történő jelentkezés tehát két, egymással párhuzamos fázisból áll:

 • az általános felvételi eljárásból, azaz a fiatal rendszerint minden év február közepéig jelentkezik a kiválasztott felsőoktatási intézmény megfelelő szakára, esetünkben a Kodolányi János Főiskola Emberi erőforrások alapszakjára;
 • a központi felvételi jelentkezést követően a fiatalnak jelentkeznie kell az általa választott felsőoktatási intézmény duális képzési partnerszervezetéhez is (esetünkben a NEXON-hoz).

Csak akkor lehet valaki duális hallgató, ha mindkét intézmény (a Főiskola és a NEXON is) felvette.

 

A két folyamat eredménye általában július végén, a ponthatár-húzásnál „találkozik”. A központi felvételi eljárásban felvételt nyert és a NEXON által is kiválasztott hallgató szeptemberben (legkorábban 2017 szeptemberében) duális hallgatóként kezdheti meg tanulmányait.


Milyen időszakra szól a megállapodás?
A Partnerek az első évfolyam teljes, hat féléves képzési időszakára, vagyis 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra kötötték meg a megállapodást, amelynek tényleges kezdete 2017. szeptember 1, a befejező időpontja pedig 2020. június 30.
A NEXON vállalása nem csak a gyakorlati képzésre terjed ki, hanem arra is, hogy munkaszerződést köt majd a 2 kiválasztott hallgatóval, így aztán az érintett hallgatóknak kettős jogviszonyuk lesz. A hallgatók egyrészt hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Kodolányi János Főiskolával, másrészt hallgatói munkaszerződéssel a NEXON munkavállalói lesznek.


Fizet-e bért a NEXON a hallgatóknak?
Mivel a munkaszerződés megkötése kötelező, ez együtt ját bérfizetési kötelezettséggel is. Munkavállalóként a duális hallgatónak – törvény által megszabott minimális mértékben – havi juttatás jár, amelynek legkevesebb összege a minimálbér 15%-a lehet (2016-ban a hallgatói minimumdíjazás havi 72 150 Ft juttatást jelent). Persze a NEXON, például a tanulmányi eredménytől vagy a cégnél nyújtott teljesítménytől függően, emelheti is a pénzbeli díjazás összegét.
A munkabér a képzés teljes idejére (évente 12 hónapra) jár, tehát arra az időszakra is, amikor a hallgató a főiskolán elméleti képzésben vesz részt.
A hallgatói jogviszony keretében fizetett összeg adó- és járulékkedvezményekkel jár, így arányaiban a normál minimálbérnél is alacsonyabb fizetési kötelezettséget jelent a NEXON számára.
 
Hogyan lehet valakiből a NEXON duális hallgatója?
A NEXON-nak, mint duális partnerszervezetnek regisztráltatni kell magát a DUKE felületen. A NEXON felsőoktatási duális képzésben való szándéka a regisztrációval válik érvényessé. A Duális Képzési Tanács egy minősítési eljárást folytat le a NEXON tekintetében, s ha alkalmasnak találja cégünket a gyakorlati képzésre, akkor erről határozatot hoz. Ezt követően előzetes jelentkezést hirdethetünk mindazok számára, akik duális képzésben kívánnak részt venni a NEXON-nál. Mindezek után a Főiskola Emberi erőforrások alapszakát választó bármely hallgató jelentkezhet a NEXON-hoz gyakorlati képzésre. Közülük a NEXON választja ki azt a 2 főt, akivel munkaszerződést kíván kötni a főiskolai évek időszakára. A NEXON köteles a jelentkezőt a kiválasztás eredményéről – a központi felvételi eljárás sorrend-módosítási határidejéig – értesíteni.

 

Mennyi időt töltenek a NEXON-nál a duális hallgatók?
A gyakorlati képzés időtartama 11 hét/félév, összesen 440 óra, évente 22 hét/880 munkaóra. A hallgatók nálunk töltött ideje tehát jelentős, még az öt hónapot is meghaladja. A gyakorlati képzés pontos ütemezését, valamint annak tartalmát (tanrendjét) a Partnerek közösen alakítják ki.


A duális képzés személyi felelősei
A gyakorlati képzés főiskolai felelőse Dr. Mócz Dóra intézeti tanszékvezető. Nálunk a Szücsy Márton a NEXON Akadémia igazgatója, címzetes főiskolai docens felel azért, hogy rendben folyjék a gyakorlati képzés.

 

Mire irányul a NEXON-nál folyó gyakorlati képzés?
A NEXON gyakorlati terepén folyó képzés tartalma négy komponensből tevődhet össze:
elméleti ismeretekből;

 • a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokból (konkrét „NEXON-os” gyakorlati feladatokból;
 • önálló projekt jellegű munkákból;
 • kompetencia- és készségfejlesztésekből (pl. vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektvezetés).

„Kulturális fogyasztás” kutatócsoport


A kutatócsoport missziója

A kulturális fogyasztás kutatócsoport létrehozásának legfontosabb missziója, hogy a kultúra területén kutató illetve oktató, a téma iránt elkötelezett tanárokat és kutatókat integrálja, közös szakmai munkára, kutatásra, az eredmények publikálására és konferenciaszereplésre sarkallja. További missziója, hogy a kutatási projektek eredményeivel hozzájáruljon a főiskolai oktatás színvonalának növeléséhez, esetleges új szakirányok kidolgozásra a tudományterület új eredményei alapján.

 

A kutatócsoport javasolt kutatási irányai:

 • A kulturális fogyasztás társadalmi rétegek szerinti különbségei
 • A kulturális fogyasztás területi differenciáltsága (kulturális fogyasztás a nagyvárosokban, vidéki térségekben, falvakban)
 • A kulturális fogyasztás intézményi meghatározottságai
 • A kulturális fogyasztás képzettség és iskolázottság szerint
 • Az oktatási intézmények szerepe a kulturális fogyasztás alakulásában
 • A kulturális fogyasztás és a város image
  kulturális fogyasztás és marketing
  kulturális fogyasztás és turizmus

 

A kutatási csoport feladatai

1.)    a kutatáshoz szükséges anyagi, infrastrukturális és személyi feltételek megteremtése,

2.)   a kulturális fogyasztáshoz kapcsolódó, kulturális területeket érintő pályázati forrásokat nyomon követése,

3.)    pályázatok kidolgozása, és benyújtása, biztosítva ezzel a kutatócsoport működését,   

4.)    Kutatási projektek kidolgozása, sikeres beadás esetén kidolgozása

5.)   A téma iránt elkötelezett és tehetséges hallgatók bevonása a kutatócsoport munkájába (tehetséggondozás)

6.)    Publikálás

7.)    Konferenciaszereplés rendszeresen

8.)    Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás

9.)    Disszemináció

            

A működéshez szükséges feltételek

1.)    A kutatócsoport működésének KJF által biztosított támogatása:

2.)    Az infrastrukturális háttér megteremtése. Egy kialakított hely, ahol a kutatócsoport tagjai rendszeresen találkoznak, megbeszélik az aktuális feladatokat (konferenciaszereplések, projektekkel kapcsolatos munkákat, kutatócsoport közös kommunikációs felülete ( honlap stb.)

3.)    Források, valamint a pályázati feltételekhez szükséges támogatások

 

A kutatócsoport tagjai lehetnek:

 • PhD fokozattal rendelkező oktatók, kutatók, akiknek már van kutatási gyakorlata
 • Hallgatók, akik elkötelezettek a tudományos munka iránt, akik szeretnének TDK-n részt venni

 

Disszeminációs tevékenység

 • Publikálás szakfolyóiratokban
 • Kutatócsoport honlap-Kodolányi tanszéki honlapról elérhető-(Ide fel lehetne tölteni a kutatócsoportról az információkat)
 • konferenciák

 

Munkatársak


Támogatónk:
Magyarország megújul Magyarország megújul
Kövesse az egyetemet a közösségi oldalakon is: