Kodolányi János Főiskola - Tanfolyamok, nyelvtanfolyamok és szakirányú továbbképzések
Nyt.sz:02-000 8-04 | Akkr. sz.: ALF-025
Belső nyelvi vizsga | Nyelvtanfolyamok | Egyéb tanfolyamok | Szakirányú továbbképzés | Emelt szintű érettségi felkészítők  

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Nyilvántartásba vételi szám: OH-FRKP/18030/2007.

Indítási engedély száma: FF/845-4/2012.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A közoktatási vezető és szakvizsga szakképesítést - mint képesítési követelményt - a közalkalmazott besorolásánál figyelembe kell venni. A Köznevelési törvény 38. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 67. §  (1)Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: (…) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A képzés célja
a közoktatásban dolgozó kollégák számára a közoktatás rendszerének, benne az egyes intézmények működésének folyamatairól olyan korszerű, átfogó ismereteket nyújtani, amelyekre alapozva munkakörüket szakszerűbben láthatják el.

A képzésben való részvétel feltétele

 a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

vagy

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzés felkészítést nyújt
 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához.
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához.
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre.
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során fejlesztendő képességek, kompetenciák:

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készég,
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
 • kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • képzések gazdasági tervezése szervezése,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

A szakképzettség alkalmazási területei:

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.
Legfontosabb ismeretkörök

Kötelező ismeretkör: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek: a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata.

Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata.

Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné,drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek: iskolaigazgatás, alkalmazott vezetéselmélet, oktatásirányítási gyakorlat, módszertani tréning

Szabadon választható ismeretek (1 választása kötelező): oktatásirányítás, szakképzés-igazgatás, minőségirányítás, mérés-értékelés, felnőttképzés, szervezési technikák, tantervi ismeretek, érdekvédelem a közoktatásban

Szakdolgozat: 10 kredit

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit

 
A képzés formája: e-learning alapú távoktatás, félévente 4 konzultációs napra (szombatok) kerül sor


A képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza


Tudnivalók a jelentkezés módjáról, menetéről
 
Jelentkezési határidő:

2014/15 tanév I. félévében (2014. ősz) induló képzésre: 2014. augusztus 31.

 


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat, 3 év szakmai gyakorlat igazolása

 

Érdeklődés:

tel/fax: (22) 543-475, (22) 543-391
e-mail: felnottkepzes@kodolanyi.hu

 

Minimális létszám: 15 fő

A képzés ára:

144.000,- Ft/félév, ebből a jelentkezéskor fizetendő regisztrációs díj: 14.400,- Ft

 

A képzési előleget a következő bankszámla számra kérjük átutalni:

Commerzbank 14220108-38728002

 

 

 

Várható kezdési időpont:

 • Budapest, 2014 október      
 • Orosháza, 2014 október      
 • Székesfehérvár, 2014 október      

Hallgatóink mondták

“Munkám során sokszor kell idegen nyelvű szabályzatok, tervek, szabványok és egyéb iratok alapján dolgoznom, külföldiekkel együttműködnöm, illetve angol nyelven (is) elkészíteni dokumentumokat, ezért a Kodolányin elsajátított szakmai fortélyoknak, nyelvi és nyelvtani tippeknek, trükköknek sok hasznát veszem a mindennapokban.”

Illési Zsolt

“Távoktatás képzésben, Turisztikai vállalkozás menedzsment szakos hallgatója vagyok a főiskolának. A szakot mindenkinek erősen tudom ajánlani, aki érdeklődik e terület iránt. ”

Gera Magdolna

“A tanfolyam során is többször tapasztaltuk, hogy egy-egy borhoz időre van szükség, amíg kinyílik...”

Kertesi Anna

Tovább »
Tel.: +36 (22) 543 475
Fax: +36 (22) 543 391


Az e-maileket a

címre várjuk!
Budapesten személyesen:
Gyenis Alex

XIII. ker. Frangepán u. 50-56
FR.008-as irodában
Kedd – Szerda
10-től 15 óráig

Székesfehérváron személyesen:
Kozma Edit, Marton Márta

Felnőttképzési Központ, Fürdő utca 1. I. em. 106-107-es iroda
Kedd – Szerda – Csütörtök
10-től 15 óráig
Sitemap    Copyright © 2014 Kodolányi János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. Tel: 22 543 475