Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Szerkesztőség
Események, tájékoztatók

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Angol rezümék
Szerkesztőség
Német rezümék
Szerkesztőség
Francia rezümék

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2006. ÉVFOLYAM - 3-4. SZÁM

Kelemen Elemér: NEVELÉSTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK (2007-2010)

Emlékeztető összeállításunkkal a következő évek neveléstörténeti évfordulóihoz kapcsolódó rendezvények, konferenciák szervezőit, illetve a kutatói tájékozódást kívánjuk segíteni.

2007

500 éve (1507)  született Sturm, Johannes von.

375 éve (1632)  született Locke, John.
    nagygimnáziummá alakult a fiumei kisgimnázium.

350 éve (1657)  foglalták írásba a debreceni református főiskola törvényeit.

250 éve (1757)  megkezdte működését a bajai ferences kisgimnázium.

225 éve (1782)  II. József feloszlatta a szerzetesrendeket (az ápolással, oktatással és
tudománnyal foglalkozó rendek kivételével);  - kiadta a közös   
iskolák látogatására vonatkozó rendeletet.
    Mérnöki Intézet létesült a budai egyetem bölcsészettudományi karán.
    született Fröbel, Friedrich Wilhelm August.

200 éve (1807)  adták ki Debrecenben a Ratio Institutionist, a tiszántúli református
    egyházkerület nevelési-oktatási szabályzatát.
    született Beély Fidél; Bocsor István; Vandrák András.

175 éve (1832)  a lőcsei líceumban szlovák irodalmi egyesület alakult.
    Marosvásárhelyen megjelent Bolyai Farkas Tentamen… című
    matematikai műve.
    született Klamarik János; Wundt, Wilhelm Maximilien.

150 éve (1857)  előírták a katolikus néptanítók évi rendszeres kerületi értekezleteit.
    a hódmezővásárhelyi református iskolában debreceni rektorok
    oktatták a kis-, illetve nagygimnáziumok tantárgyait.
    megkezdte működését az esztergomi, a pécsi és a sümegi városi
     alreáliskola, valamint a kecskeméti városi főreáliskola.
    megnyílt Pesten az Állatorvosi Tanintézet, a sárospataki református és
     a szarvasi evangélikus tanítóképezde, az Országos Izraelita
    Tanítóképző Intézet, valamint a Pesti Kereskedelmi Akadémia.
    született lord Baden-Powell; Nagy László.

125 éve (1882)  megépült a budapesti Műegyetem Múzeum körúti épülete.
    megnyílt a fiumei Kereskedelmi Akadémia.
    jóváhagyták a Zeneakadémia alapszabályait.
    született Bartók György; Huszár Károly; Kodály Zoltán; Maritain,
    Jacques; Quint József; Spranger, Eduard.


100 éve (1907)  kiadták az állami tanítók fizetésének rendezéséről szóló 1907. évi
    XXVI. és a nem állami iskolák jogviszonyairól, a községi és
    hitfelekezeti tanítók járandóságáról szóló 1907. évi XXVII. Törvényt.
    megalakult az Országos Evangélikus Tanáregylet és a Katolikus
    Középiskolai Tanáregyesület.
    átadták a Zeneakadémia új épületét.
    megalakult a Magyar Kémikusok Egyesülete.
    megjelent a Gyermek c. folyóirat.
    megnyílt a budapesti X. kerületi állami gimnázium és az „érseki
    katolikus gimnázium”, a „Miasszonyunk…” apácarend pécsi felsőbb
    leányiskolája, valamint a karánsebesi állami főgimnázium.
    született Bíró Sándor; Cser Andor; Eichler, Liese-Lotte; Kiss Árpád;
    Párkányi Sándor; Paulinyi Jenő.

80 éve (1927)   megjelent a polgári iskoláról szóló 1927. évi XII. törvény, valamint a
külföldi magyar intézetekről és a magyar művelődés célját szolgáló ösztöndíjakról szóló 1927. évi XIII. törvény.
    miniszteri rendelet szabályozta a nők felvételét a tudományegyetemekre,
     a műegyetemre, illetve a közgazdaság-tudományi karra.
    miniszteri rendelet jelent meg az ifjak kötelező testgyakorlásáról.

75 éve (1932)   Hóman Bálint lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter.
    megnyílt a Szent Szív szerzetesnővérek második budapesti
leánygimnáziuma és a mátyásföldi (Bp. XVI. ker.) – helyi fenntartású 
– Corvin Mátyás Reálgimnázium.
    született Antall József.
   
60 éve (1947)   Ortutay Gyula lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter.
    viták a fakultatív vallásoktatásról.
     megnyílt a budapesti és a szegedi pedagógiai főiskola.
    megalakult a Diákszövetség, a középiskolai tanulók egységes
     szervezete.

50 éve (1957)   megjelent a vallásoktatásról szóló 21/1957. sz. kormányrendelet.
    megalakult a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ).
    megjelent a Dörmögő Dömötör című gyermeklap.

40 éve (1967)   újjáalakult a Magyar Pedagógiai Társaság.

25 éve (1982)   kiadták a szakközépiskolák képzési céljainak átalakításáról szóló
    1982. évi 43. sz. törvényt.


2008


850 éve (1258)  alakult a Bolognai Egyetem.

525 éve (1483)  született Luther Márton.

475 éve (1533)  született Montaigne, Michel Eyquem de.

375 éve (1633)  megkezdődött a tanítás a zágrábi jezsuita akadémián.

350 éve (1658)  Apáczai Csere János javaslata egy új erdélyi egyetem felállítására.

300 éve (1708)  megjelent Pápai Páriz Ferenc latin-magyar és magyar-latin szótára;
    megkezdte tanári működését Bél Mátyás.

225 éve (1783)  II. József Budáról Pestre telepítette az egyetemet; elrendelte, hogy az
egyetemi tanári állásokat a vallási hovatartozás mellőzésével kell  
betölteni.
    a céhekben tanuló inasoknak előírták a vasárnapi rajziskola
    látogatását.
    Pozsonyban megnyílt az első zsidó nemzeti iskola.
    született Grundtvig, Nikolaj Federik Severin; Váradi Szabó János.

200 éve (1808)  kiadták a Ludovika Akadémia felállítását elrendelő 1808. évi III.
     törvényt.
    Selmecbányán állami Erdészeti Tanintézet létesült.
    született Horárik János; Horváth Mihály, Karacs Teréz; Szőnyi Pál;
Vajda Péter; Wargha István; Wichern, Johann Heinrich;   
Zimmermann, Jakob.

175 éve (1833)  született Bárány Ignác; Dielthey, Wilhelm.

150 éve (1858)  a református egyházkerületek egyetemes népiskolai választmánya
     elfogadta a „népiskolai szervezetet“.
    megnyílt a békéscsabai evangélikus alreáliskola, és a pesti „cs. kir.
           gymnasium” és a nagykikindai községi reáliskola.
    született Barth, Paul; Békefi Remíg; Durkheim, Émile; Morlin Emil;
         Simmel, Georg.

125 éve (1883)  elfogadták a középiskoláról és a középiskolai tanárok képzéséről
     szóló 1883. évi XXX. törvényt.
    megjelent az állami felsőbb leányiskolák első tanterve.
    a Szerb Önálló Párt mitrovicai konferenciája szerb nemzeti egyházi
    iskolai autonómiát, valamint az egyházi és kulturális intézmények  
    állami támogatását követelte.
    született Bognár Cecil Pál; Kemény Gábor; Neil, Alexander
    Sutherland; Pinkevics, Albert Petrovics; Sulyomi-Schulmann Adolf;
    Tóth Zoltán.


100 éve (1908)  kiadták az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló 1908. évi
    XLVI. törvényt.
    politikai jellegű diákkörök alakultak a budapesti egyetemen.
    megjelent a Magyar Középiskola című szakfolyóirat.
    megnyílt a budapesti „német birodalom iskola”;  a IX. kerületi állami
főgimnázium; a győri állami felsőbb leányiskola, valamint a   
gyergyószentmiklósi állami gimnázium.
    született Balassa László; Dénes Magda, Harkai Schiller Pál;
    Harsányi István; Kerezsi Endre; Maslow, Abraham Harold.

80 éve (1928)   Budapesten tartották a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszust.

75 éve (1933)   Gödöllőn rendezték meg a Cserkész Világtalálkozót („Jamboree”).
    megjelent a Cselekvés Iskolája.
    született Szebenyi Péter.

60 éve (1948)   kormányrendelet jelent meg a dolgozók iskoláinak szervezéséről
     (2730/1948. ME.sz.).
    megalakult a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ), az ifjúság
     egysége szervezete.
    megjelent az iskolák államosításáról szóló 1948. évi XXX. törvény.
    Budapesten tartották a IV. Nevelésügyi Kongresszust.
    kiadták a szakérettségire előkészítő tanfolyamok megszervezésére
     vonatkozó VKM-rendeletet.
   
50 éve (1958)   az 1958. évi 26. tvr. felső fokra emelte a tanító- és óvónőképzést.
    kiadták a Parlando című zenei folyóiratot.
    megjelent az MTA Pedagógiai Bizottsága kiadványsorozatának
     első kötete (Tanulmányok a neveléstudomány köréből).

25 éve (1983)   létrejött az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kara.
    rendkívüli ifjúsági parlament tárgyalta a felsőoktatás távlati
      fejlesztési tervét.

20 éve (1988)   megalakult az Országos Rektori Konferencia.

15 éve (1993)   megszületett a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII., a szakképzésről szóló LXXVIII., a közoktatásról szóló LXXIX., valamint a felsőoktatásról szóló LXXX. törvény.
    Budapesten ülésezett a VI. Nevelésügyi Kongresszus.
   
 
2009


800 éve (1209)  alapították  a cambridge-i egyetemet.

500 éve (1509)  született Kálvin János (Calvin, Jean).
    megnyílt a gyöngyösi jezsuita kisgimnázium.

350 éve (1659)  elhunyt Apáczai Csere János.

325 éve (1684)  született Bél Mátyás.

300 éve (1709)  született Losontzi István.

250 éve (1759)  született Kazinczy Ferenc; Schiller, Friedrich von; Scwartner Márton.

225 éve (1784)  II. József nyelvrendeletei (latin helyett a német a birodalom hivatalos
    nyelve, valamint a középiskolai tanítás nyelve is).
    megkezdte működését a kiskunfélegyházi kisgimnázium
    született Kerekes Ferenc; Mednyánszky Alajos.

200 éve (1809)  született Steinacker Gusztáv Vilmos; Vállas Antal.

175 éve (1834)  megalakult Pesten a Szlovák Nyelv- és Irodalom Kedvelőinek Társasága.
    akadémiai pályázatot nyert Hetényi Pál „A lélektudományok nevelési
    fontossága” című munkája.
    született Gyertyánffy  István.

150 éve (1859)  megnyílt a pesti református  főgimnázium és a sepsiszentgyörgyi
    református algimnázium.
    született Benedek Elek; Bergson Henri; Böngérffy János; Dewey,
Johann;  Kőrösi Henrik; Mika Sándor; Molnár Viktor; Pályi Sándor;   
Sásdy-Schach Béla.

125 éve (1884)  elfogadták a tanoncoktatás megszervezését is előíró „második
     ipartörvényt”, az 1884. évi XVII. tc-t.
    született Blonszkij, Pavel Petrovics; Froeschels Emil; Kratofil Dezső;
Marcell Mihály; Merész Fülöp; Padányi Frank Antal; Petersen, Peter;  
Rorschach, Hermann; Tettamanti Béla; Vincze Frigyes.

100 éve (1909)  átadták a József Műegyetem új, lágymányosi épületeit.
    megjelent a Magyar Gyógypedagógia című folyóirat.
    megalakult az Ideges Gyermekek Alsó- és Középfokú Állami Intézete.
    született Bayer István; Bihari János; Filla István; Hepp Ferenc; Mérei
    Ferenc; Sztehlo Gábor; Zimándi Pius István.

80 éve (1929)   megjelent a Gyermekvédelem c. lap.

 

75 éve (1934)   elfogadták a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és
   Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről szóló 1934. évi X.,
    valamint a középiskoláról szóló 1934. évi XI. törvényt.
    megnyílt Szegeden a szegény iskolanővérek apácarendje által
    fenntartott leánygimnázium.
    született Illyés Sándor, Salamon Zoltán

60 éve (1949)   feloszlatták a NÉKOSZ-t.
    megjelent az 1949. évi IV. törvény az ipari tanulók képzéséről.
    az 1949. évi 5. sz. tvr. megszüntette a kötelező iskolai vallásoktatást.

50 éve (1959)   a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet egyesítették a Babes
    Tudományegyetemmel (→ Babes-Bolyai Tudományegyetem).
    megjelent a továbbképző iskolák létesítéséről szóló kormányrendelet
    (36/1959. Korm. r.) és a kilencéves tankötelezettséget előíró 1959. évi
    29. sz. tvr.
    négy évre emelték a képzési időt a tanárképző főiskolák nappali
    Tagozatán.
    megjelent a Könyv és Nevelés és a Rajztanítás című folyóirat,
    valamint az OPKM Magyar Pedagógiai Irodalom című bibliográfia
    kiadványa.

25 éve (1984)   alternatív tantervvé nyilvánították a Zsolnai József által kidolgozott
    Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programot.

20 éve (1989)   újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség.
    megszűnt az iskolákban az orosz nyelv kötelező oktatása.

 


2010


600 éve (1410)  újraalapították az óbudai egyetemet.

450 éve (1560)  a nagyszombati katolikus egyházi zsinat határozatot hozott
    népiskolák létesítéséről.

375 éve (1635)  Pázmány Péter egyetemet alapított Nagyszombatban, amelynek
    irányítását a jezsuita rendre bízta; az egyetem hittudományi és   
    bölcsészettudományi karral kezdte meg működését (november 13.).

250 éve (1760)  Mária Terézia megalakította az államtanácsot és az Udvari Tanügyi
    Bizottságot.

225 éve (1785)  van Swieten kidolgozta a közös községi népiskolák tervét.
    megszűnt a jobbágygyermekek tanulásának földesúri engedélyhez
    kötöttsége.
    bevezették a gimnáziumi tandíjat.
    született Beke Kristóf; Bibanco Gyula; Schmid József; Zákány József.

200 éve (1810)  szerb gimnázium létesült Újvidéken.
    született Rendek József.

175 éve (1835)  megjelent Kiss Pál: A magyar literatúra remek darabokban című
    kézikönyve – kortárs magyar írók és költők műveivel.
    nagygimnáziummá alakult a kisújszállási református iskola.

150 éve (1860)  az októberi diploma tanügyi tekintetben is visszaállította a
    Helytartótanács korábbi  hatáskörét.
 megnyílt Budán a Vincellér- és Kertészképző Gyakorló Tanintézet.

125 éve (1885)  megkezdődött az iskolaorvos-képzés a pesti egyetemen.
    megjelentek az első diáksportolók a MAC versenyein.
    született Hanselmann, Heinrich; Hóman Bálint; Kisparti János;
Kornis Gyula; Lukács György;  Medinszkij, Jevgenyij Nyikolajevics;  
Öveges József; Révész Margit; id. Zibolen Endre.

100 éve (1910)  Székely Ferenc, majd Zichy János a vallás- és közoktatásügyi
     Miniszter.
    megnyílt a kisvárdai állami főgimnázium.
    új tanképesítő szabályzatot vezettek be az állami tanító- és
    tanítónőképző  intézetekben.
    önálló intézménnyé vált a Calderoni Műszer és Tanszer
    Részvénytársaság, az egykorú tanszergyártás legjelentősebb vállalata.
    Ménesi úti épületébe költözött az Eötvös Collegium.
    született Földes Ferenc.

75 éve (1935)   jelent meg a közoktatás igazgatásáról szóló 1935. évi VI. törvény.
    megnyílt a mohácsi városi gimnázium.
    született Fábián Zoltán; Montágh Imre; Porkolábné Balogh Katalin.

60 éve (1950)   megalakult a Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DISZ).
    megjelent az általános iskolai tanárok képzését szolgáló pedagógiai
    főiskolákat létrehozó 1950. évi 21. sz. törvényerejű rendelet.
    megállapodás született a kormány és a katolikus egyház között a
    katolikus egyházi iskolák – 4 hittudományi főiskola és 8 középiskola
    – fenntartásáról.
    megjelent az 1952. évi 42. sz. tvr. a hároméves, középfokú óvónő, és
    az 1952. évi 43. sz. tvr., a négyéves, középfokú tanítóképzésről,
    valamint az 1952. évi 40.sz. tvr. az ipari technikumokról.

50 éve (1960)   rendelet jelent meg a tanítók és az óvónők arany és gyémánt
    okleveléről  (1/1960.MM, sz. rendelet).
    a Művelődésügyi Minisztérium irányelvei a magyar oktatási
    rendszer  továbbfejlesztésére.

25 éve (1985)   megjelent az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény.
    rendelet a pedagógusok továbbképzéséről (12/1985.MM.sz. rendelet).

20 éve (1991)   az országgyűlés módosította az oktatásról szóló 1985. évi I. törvényt
    (1990. évi XXIII. törvény).
   
15 éve (1995)   országgyűlési határozat született a felsőoktatás fejlesztéséről.
    kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kidolgozására.

IRODALOM

Kardos József-Kelemen Elemér (1996): 1000 éves a magyar iskola. Bp. Korona Kiadó.
Kardos József-Kelemen Elemér-Szögi László (2000): A magyar felsőoktatás évszázadai. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó.
Mészáros István (1988): Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. Általánosan képző középiskolák. Bp. Akadémiai Kiadó.
Mészáros István (1996): A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996-1996. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó
Pedagógiai lexikon (1997): Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. I-III. Bp. Keraban Kiadó.

Készítette