Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Francia rezümé
Szerkesztőség
Német rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2005. ÉVFOLYAM - 1-2. SZÁM

Szerkesztőség: Rövid tájékoztatás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadói tevékenységéről Az OPKM az 1970-es évektől végez kiadói tevékenységet. Kezdetekben ez elsősorban a könyvtár munkájához szorosan kapcsolódó bibliográfiák (Magyar Pedagógiai Irodalom, Külföldi Pedagógiai Irodalom, témabibliográfiák stb.) kiadását jelentette.

 Jelentős változást hozott a magyar iskola 1000. évfordulója, amikor jelentős támogatást kaptunk a neveléstörténet, illetve a neveléstudomány alapműveinek kiadására. A teljesség igénye nélkül említjük, hogy ekkor jelent meg Fináczy Ernő, Imre Sándor, Prohászka Lajos, Schneller István életműve hasonmás kiadása. Ezek mellett jelentős volt a Neveléstörténeti füzetek, A magyar pedagógiai gondolkodás klasszikusai, a Magyar Pedagógusok, valamint A magyar neveléstörténet forrásai című sorozatok kiadása is.

 A sorozatokon kívül minden évben mód volt 2-3, néha még több neveléstörténeti könyv kiadására is. Ezek között csak példaként említjük Mann Miklós (Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között), Tóth Gábor (A magyarországi tanítóképző intézeti tanárképzés története), Felkai László (Zsidó iskolázás Magyarországon), Bassola Zoltán (Ki voltam…Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai) stb. művét.

 A megváltozott személyi és pénzügy feltételek között jelenleg két sorozatunk van: a Tudós tanárok – tanár tudósok, valamint a Mesterek és Tanítványok. A Tudós tanárok sorozat az 1881. évi gimnáziumi tanterv utasításaiból indul ki, mely kimondta, hogy „Középiskoláink minden tanára át fogja látni annak szükségességét, hogy mindegyike, a tanítással haladva, a maga tanszakát folyton életreszólót alkot…” E gondolat jegyében adtuk ki többek között a  Jedlik Ányos, Kunc Adolf, Teleki Pál, Kerekes Ferenc, Németh László  életét és tudományos munkásságát bemutató füzeteket. Eddig 25 füzet jelent meg.
 A Mesterek és Tanítványok sorozat nehezebb feladatra vállalkozik. Ebben ugyanis a mester megtermékenyítő hatását kívánjuk bemutatni tanítványaikra. Volt, ahol ez kézenfekvő (Rácz…Mikola…Wigner…Neuman kapcsolat), volt, ahol ezt nehezebb megragadni (Balassa…Fodor József, illetve az egész XIX. századi közegészségügyi iskola). Sajnos, pénzügyi és technikai feltételeink rendkívül korlátozottak. A Kiadói Osztály összesen 4 főből áll (nyomda, kézirat-előkészítés, terjesztés, pénzügyi lebonyolítás), a nyomdai költségeket pályázatok útján szerezzük meg, de nem ritka, amikor maga a szerző vállalja a költségeket.
(Füle Sándor)

*   *   *

   A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága január 12-én tartott ülésén  megtárgyalta és elfogadta a Pukánszky Béla elnök által előterjesztett, a 2005-2006. évekre szóló programjavaslatot. 

   Az albizottság tagjai megtárgyalták a neveléstörténet, mint tudományos részdiszciplína helyzetét, a kutatás új orientációs pontjait, a neveléstörténet helyét és szerepét az egyetemi-főiskolai pedagógusképzésben és a pedagógia szakos oktatásban.

   Megállapodtak a további munka alapvető irányaiban is: 1. A rendezvények rendszeresebbé és differenciáltabbá tétele; 2. Nyitás a rokondiszciplínák irányába; 3. Bekapcsolódás a kutató-utánpótlás továbbképzésébe, publikációs és szakmai munkájuk támogatása; 4. A neveléstörténet oktatás színvonalának minőségi kontrollja.

A tervezett programok:
     a) A neveléstörténet és a társdiszciplínák helyzete, a neveléstörténet tartalmi gazdagodásának lehetőségei.
     b) Az egyetemi neveléstudomány fejlődésével és intézményesülésével kapcsolatos kutatás kutatási eredmények bemutatása.
     c) Egyetemtörténeti tudományos szimpózium.
     d) Neveléstörténeti éves felolvasó ülés.
     e) A neveléstörténet historiográfiája témakörben nemzetközi szimpózium.

*    *    *

    A Neveléstörténet szerkesztőbizottsága március 3-án a Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézetében tartotta ülését Szabó Péter főigazgató, a szerkesztőbizottság elnöke vezetésével, amelyen értékelték a folyóirat első évfolyama lapszámai tartalmi és szerkesztési, valamint nyomdatechnikai vonatkozásait, majd a kiadói és szerkesztői munka további teendőiről határoztak. A szerkesztőbizottság elnöke bejelentette, hogy készül a folyóirat elektronikus változata, amelyben a fontosabb tanulmányok teljes terjedelemben, angol nyelven lesznek olvashatók.

*   *   *

    A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága és a Veszprémi Egyetem Zsolnai József  professzort 70. születésnapja alkalmából az MTA székháza dísztermében  köszöntötte. Hámori József, az MTA alenöke köszöntője és laudációját követően szakterületükhöz kapcsolódva Andrásfalvy Bertalan, Báthory Zoltán, Gazsó Ferenc, Mátrai Zsuzsa, Nagy József és Vámos Tibor tartottak előadást.  Az ünnepelt köszöntésére tudományos emlékkötet készült.

*   *   *

    A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya, a Kodolányi János Főiskola, valamint az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága március 25-én a főiskola Budapesti Intézetében Kutatások a magyar nevelés- és iskolatörténet évszázadaiból címmel tartott konferenciát, amelyet Szabó Péter, a főiskola főigazgatója, a munkabizottság elnöke köszöntője után Benő Kálmán, a szakosztály elnöke vezetett. Az elhangzott előadások: Mann Miklós (Budapest): Gondolatok Budapest oktatásügyéről; Fehér Katalin (Budapest): Emlékezés Apáczai Csere Jánosra születése 380. évfordulója alkalmából. (Tanulmányát távollétében Kereszty Orsolya PhD-hallgató olvasta fel); Tatai Zoltán (Budapest): Egy falusi feminista tanítónő a XX. század elején; Lányi Katalin (Budapest): Az 1918-ban készült Mese az óvodában c. kötet első kiadása (2004); Balogh László (Budapest): Törekvések az értékelés-osztályozás objektívvá tételére a XX. század első felében; Mihalovicsné Lengyel Alojzia (Veszprém): Halle, a professzionális pedagógia bölcsője; Tölgyesi József (Székesfehérvár): Neveléstörténeti kutatások az észak-pannon-(Veab-)térségben; Benő Kálmán (Budapest): A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztály 2005. évi programja. 

*   *   *

      Az MTA Neveléstörténeti Albizottság, a Nevelésszociológiai Albizottság és a Művelődéstörténeti Albizottság április 1-jén  A neveléstörténet és a művelődéstörténet oktatásának lehetőségei a felsőoktatásban témában tartott vitaülést az Országos Széchényi Könyvtárban.

*   *   *

      A Magyar Pedagógiai Társaság Korczak Munkabizottsága a Korczak-hagyományokat feltáró pályázatot hirdetett. Érdeklődni lehet Simon Mária szakosztályi elnöknél a smaria@index.hu címen.

*   *   *

    Április 7-én a Magyar Pedagógiai Társaság, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, az MTA Pedagógiai Bizottsága, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat, a Sulinova Alternatív Pedagógiák Központja, a Fővárosi Pedagógiai Intézet és az OKKER Rt. szervezésében konferencia volt Budapesten a XII. kerületi Művelődési Otthonban  a 90 éve Budán alapított Új Iskola, valamint az alapító igazgatónő, Domokos Lászlóné Löllbach Emma születése 90. évfordulója emlékére.
    Trencsényi László, Németh András, Vekerdy Tamás és Fehér Márta a reformpedagógia hagyományairól tartottak előadást, majd Áment Erzsébet, az egykori kollégák és a tanítványok Domokos Lászlóné emlékét idézték fel. Az évfordulók alkalmából került sor Áment Erzsébet Domokos Lászlónéról, illetve az intézményről írott könyveinek bemutatójára. A résztvevők megkoszorúzták az egykori iskolaépületen lévő emléktáblát. (Bíró utca 16.)

Készítette