Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Trencsényi László, Szabó Imre
Események, tájékoztatók

Interjú - Fórum
Kelemen Elemér, Trencsényi László
Pedagógiai örökségünk II.

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Német rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2004. ÉVFOLYAM - 2. SZÁM

Lányi Katalin: Petró András szerk.: Olvasókönyv a pedagógusról. Személyiség, szakmaiság, pedagógusetika. BME Műszaki Pedagógia Tanszéke Közoktatás Vezetők Képzéséért Alapítvány, Bp. 220 p.

A mű összeállítója már az Előszóban ír a könyv keletkezésének történetéről. Az alapítvány támogatásával folyó program keretében indult a kezdeményezés. A tankönyvsorozathoz egy pedagógiai olvasókönyvet kértek Petró Andrástól, ami a pedagógus személyiségét, szakmaiságát (és még több jellemzőjét) fogja át. Ekkor eszébe jutottak a neveléstörténetből megismert jeles nagyok; valamint az, hogy manapság mi is a szerepe a pedagógusnak, és hogyan adhatja át a megőrzött értékeket a jövő nemzedékének.

A pálya szépségéhez Gyergyai Albert gondolatait idézte fel, továbbá köszönetet mondott több, segítséget nyújtó intézménynek, amelyek munkáját támogatták. Mi pedig belekezdhetünk a pedagógusról szóló szemelvények gazdag tárházával kapcsolatos részletek olvasásába.
 Elsőként A neveléstörténet üzenete című részben történeti nagyságokról, jeles személyiségekről, Pázmány Pétertől kezdve számos pedagógusról – J. A. Comeniusról, Apáczai Csere János, Tessedik Sámuel, Kazinczy Ferenc és a többiek, Kelemen Lászlóig – ír nem kifelejtve Vajda Pétert (1808-1846) sem, illetve idéz is tőlük.
 A pedagógiai és a pedagógusok című részben kortárs szerzők műveiből (fel)idéz sokakat, akik a pedagógus tanulásszervező szerepét, annak megváltozásáról, iskolai hatékonyságának tényezőiről szólnak illetve, akik a reformpedagógiai koncepciók pedagógus- felfogásával foglalkoztak, vagy foglalkoznak.
 A következő fejezetrészben,  A pedagógiai lexikonok nagy hasznossága címűben számba veszi azok jelentőségét. Megállapítja: a lexikon és a pedagógiai lexikon fontos, esetenként nélkülözhetetlen munkaeszköz napjainkban is, de már a múlt(előtti) században is nagy volt a jelentőségük. Létükről jelentős áttekintést kapunk a könyvből; és ez az áttekintő fejezet az „élő munkaeszközzel” (L.K.), a pedagógussal és személyiségének, illetve pályájának jellemzőivel folytatódik.
 A pedagógussal kapcsolatos elvárások, követelmények A pedagógusetika hivatásunk erkölcs fejezetrésszel zárul. Ebben az olvasó az etikai kódexek szerepét és jelentőséget tanulmányozhatja és a pedagógusetika követelményeiről tájékozódhat, valamint megismerheti a könyvben néhány szakmai szervezet illetve fórum erkölcsi előírását, valamint a pedagógus magatartását, és itt teret kapnak az egyházi közoktatási intézményekben dolgozó pedagógussal szembeni elvárások is.
 A továbbiakban a szerző Emlékek, élmények idézése címmel emlékezik egykori és még napjainkban is élő neves pedagógusokra. Sajnálatosan van olyan is, aki közülük a kötet megjelenése óta már nem él. Az ő emléküket is tisztelettel őrzi az utókor. Azonban a recenzens most is azt tapasztalta, hogy a szerző nem említette Gyulai Ágost, a nagy tudású, neves polgári iskolai tanár nevét, pedig feltételezhetően ismerhette, illetve legalábbis hallhatott róla.
 Ennek ellenére elolvasásra ajánlom a könyvet, mert az olvasók, feltételezhetően az egyetem hallgatói is sok szívből fakadó tanári emléket ismerhetnek meg belőle. Az olvasottak valószínűleg többeknek felejthetetlen példákat is nyújtanak. Remélhetőleg önértékeléssel sokan megállapítják magukról, hogy az eddigiekben milyen pedagógusok voltak illetve lettek, és a jövőben kellene-e változtatniuk tevékenységükön, vagy mit kell megőrizniük és tovább erősíteniük magukban.
A témakör megfontolása és a könyvben olvasottak átgondolása mindenki számára hasznos lehet. Sajnálatos, hogy ez a kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kerül. Ezért az érdeklődőknek marad egyfelől a BME központi könyvtára, másfelől a tanszéki könyvtár, ahonnan kölcsönvehető elolvasásra.
Készítette