Tanulmányok

Közlemények

Megemlékezések

Események
Trencsényi László, Szabó Imre
Események, tájékoztatók

Interjú - Fórum
Kelemen Elemér, Trencsényi László
Pedagógiai örökségünk II.

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Német rezümé
Szerkesztőség
Francia rezümé

A 2004 – 2019 között megjelent Neveléstörténet jogutódja a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat.

2004. ÉVFOLYAM - 2. SZÁM

Jáki László: Kardos Pálné. Ordasi Péter, Rozgonyi Éva szerk.: Kardos Pál. OPKM, Bp. 2004. 152 p.Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tudós tanár - ta¬nár tudós című füzetsorozata Eötvös Lorándnak arra a koncepciójára épül, hogy az igazi tanár csak akkor hatékony, ha a maga „tanszakát" egyúttal tudo¬mányos szinten műveli. Ez fogalmazódik meg az 1881. évi gimnáziumi tanter¬vi utasításban, miszerint „csak, aki bőviből teheti, nyújthat valóban életreszó¬lót..."
Ennek jegyében került kiadásra a Fináczy Ernő, Német László, Fülep La¬jos, s még közel 20 tudós tanár életét és tudományos munkásságát bemutató füzet.
A sorozat utóbbi kötete egy neves, de a neveléstörténet fő sodrától távo¬labb eső zenepedagógus, Kardos Pál életművének bemutatására vállalkozik.
Kardos Pál 1927-ben született. Életútját alapvetően a nagykőrösi reformá¬tus tanítóképzőben eltöltött évek határozták meg. Amint azt a füzet beveze¬tő tanulmányában olvashatjuk, „A nagykőrösi intézet formálta őt minden szellemi értékre fogékony, művészi hatásokra érzékeny, a tanítványaiért szívvel-lélekkel küzdő pedagógussá."
További életének főbb állomásai: kántortanító Rákospalotán, zenetanár majd karigazgató a Miskolci Nemzeti Színházban, docens a szegedi tanárkép¬ző főiskolán, később a kecskeméti Kodály zeneiskola tanára. Élete tükrözi a korszakot: sikerek és kudarcok, harcok a bürokráciával és az érdektelenség¬gel, nemzetközi elismerések és méltatlan mellőzések, de közben csodálatos pedagógiai-zenei eredmények. Országosan és nemzetközileg is elismert kó¬russikerek, Liszt Ferenc-díj, külföldi szakemberek látogatásai és elismerései csak a felszínt jelentették. Az igazi sikert tanítványainak felszabadult öröme jelentette, akik „egyszerre élték át az éneklés felszabadult örömét, ugyan¬akkor boldogan vállalták a minőségi munkafegyelmét".
A füzet második fejezete részleteket közöl Kardos Pál írásaiból, tanulmá¬nyaiból. A zenepedagógia XX. századi kimagasló képviselőjét bemutató mun¬kát az ének- és zenetanítás iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Készítette