Tanulmányok

Események

Interjú - Fórum

Konferenciák

Könyvismertetések

Rezümék
Szerkesztőség
Rezümék - angol
Szerkesztőség
Rezümék - német
Szerkesztőség
Rezümék - francia

2004. ÉVFOLYAM - 1. SZÁM

Szerkesztőség: Események, tájékoztatókNeveléstörténeti munkabizottság Veszprémben. 2003. június 23-án átalakult a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága (MTA Veab) Történeti és Neveléstudományi Szakbizottsága. A két szakbizottság különvált és megalakult az önálló Neveléstudományi Szakbizottság. Elnöke dr. Poór Zoltán (Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar), alelnöke dr. Lükö Ist¬ván (Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézet, Sopron) és dr. Szlovák Éva (Budapesti Műszaki Főiskola Humánfejlesztési és Módszertani Intézet), titkára dr. Kovács Géza (Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gim¬názium - Önfejlesztő Iskolák Egyesülete) lett.
A szakbizottság 14 munkabizottsága: Alternatívpedagógiai, Általános és alkalmazott pedagógiai, Didaktikai, Felnőtt- és felsőoktatás-pedagógiai, Környezetpedagógiai, Neveléselméleti, Neveléstörténeti, Oktatásirányítási, iskola¬fejlesztési és minőségbiztosítási, Pedagógiai mérési és értékelési, Pedagógiai technológiai és pedagógiai informatikai. Pedagógusképzési, -továbbképzési, Projektpedagógiai, Szakmapedagógiai, Tanterv- és taneszköz-értékelési és -fej¬lesztési.
Az MTA Veab (és ezen belül a munkabizottságok) működése Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyék területére terjed ki. A munkabizottságoknak e megyék területén kívüli tagjai is vannak.
A neveléstörténeti munkabizottság szeptember 20-án alakult meg. Tagjai (főképpen főiskolai és egyetemi oktatók és kutatók, a közoktatásban dolgo¬zó pedagógusok) elnöknek dr. Szabó Péter főiskolai tanárt, a székesfehér¬vári Kodolányj János Főiskola főigazgatóját, titkárnak dr. Tölgyesi Józsefet, a Kodolányi főiskola docensét választották meg. (A munkabizottság elérhe¬tősége: Kodolányi János Főiskola Neveléstörténeti Munkabizottság 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 59- Telefon: 06-30-600-9186, e-mail: tolgyesij@uranos.kodolanyi.hu)

A munkabizottság 2004. évi rendezvényei:
2003. május 6.: Felolvasó ülés Győrben. Téma: A dualizmus kori pedagógia története.
Október: Tudományos konferencia Székesfehérváron. Téma: Oktatáspoliti¬kai szemléletváltás Európában a XX. században.
November: Részvétel a Neveléstudományi Szakbizottság által szervezett Fia¬tal Neveléstudományi Kutatók Napja rendezvényen.
December: Részvétel a Veab Neveléstudományi Szakbizottság által szerve¬zett Neveléstudományi Szakirodalom Napja rendezvényen.
A munkabizottság tagjai számára ajánlja és szervezi, hogy aktívan vegyenek részt a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága neveléstörténe¬ti albizottsága, a Magyar Pedagógiai Társaság neveléstörténeti szakosztálya valamint a más szervezetek, intézmények neveléstörténeti vonatkozású ren¬dezvényein.

***


2003- november 6-án Veszprémben a Veab Neveléstudományi Szakbizott¬ság által a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett Fiatal Nevelés¬tudományi Kutatók Napján a B-szekcióban Molnár Béla (Berzsenyi Dá¬niel Főiskola Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar Tanítóképző Intézet) A középfokú tanítóképzés struktúrájának változásai az értékek és a közoktatás tükrében 1945-1959 között címmel tartott előadást.

***

2003. november 7-én és 8-án az MTA Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Neveléstudományi Munkabizottsága, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Debreceni Egyetem szervezésében Debrecenben, a DAB-székházban tartották meg a III. Kiss Árpád Emlékkonferenciát/«fe/vfer-ciplináris pedagógia és az elvárások forradalma címmel.
A nagy szakmai érdeklődést jelzi, hogy a konferencia-előadások tizenegy szekcióban hangzottak el. Szekcióvezetők voltak Brezsnyánszky László, Sza¬bó László Tamás, Orosz Gábor, Sáska Géza, Kozma Tamás, Trencsényi László, Németh András, Nahalka István, Vámos Ágnes, Rozgonyi Ibolya és Papp János.
Előadók voltak (zárójelben a neveléstörténeti vonatkozású előadások cí¬me): Németh András, Balogh Tibor, Fenyő Imre, Heiszler Vilmos, Falvay Károly, Bárdos Jenő, Derichs Gisela, Fábián Gyöngyi, Hausmann Jutta. Mikonya György (Életreform és a pietizmus pedagógiai törekvései), Dom¬bi Mária Adrienn („Szólj, gondolj, tégy jót..." Nevelési elképzelések a XIX században), Fáyné Dombi Alice (Tanító egyéniségek - pedagógus szerepek a XIX. században), Kézi Erzsébet (A tanulói rekrutáció változásának okai következményei a sárospataki református gimnáziumban a két világháború között), Neszt Judit (A két világháború közötti tanítóképzés problémái), Nahalka István, Golnhofer Erzsébet, Ollé János, Falus Iván, Kőműves Zsu¬zsanna, Lénárd Sándor, Petriné Fejér Judit, Vámos Ágnes, Papp János, Rozgonyi Ibolya, Naumark Tamás, Rapos Nóra, Fónai Mihály, Réthy Endréné, Abari Julianna, Makai Éva, Varga Csaba, Buda András, Boldizsár Klára, Hudra Árpád, Poór Zoltán, Úrban Kristóf Jakab, Brezsnyánszky László (A tudományos iskolateremtés feltételei a 20-as, 6Oas évek debreceni egye¬temén), Békésy Tímea (Karácsony Sándor és Német László kapcsolata), Klebelsberg Éva (A tanyasi iskola programja), Orosz Gábor (A pedagógia szakos képzés elindítása a debreceni egyetemen), Szerepi Sándor (Makkai Sándor a debreceni egyetemen), Mann Miklós (Miniszterhelyettesek és államtitkárok a XX. század második felében), Trencsényi László, Knausz Imre, Tóth András, Szívak Judit, Hegedűs Judit, Torgyik Judit, Tóth Péter, Duró Zsuzsa, Regös Pál, Bojda Beáta, Angelus Iván, Öri Józsefné, Sáska Géza, Redling Ágnes, Karikó Sándor, Karlovitz János Tibor, Kóti Réka, Erdei Gábor, Lányi Kata¬lin (Kiss Árpád 1945 után), Hagymásy Tünde (Kiss Árpád és az Országos Köz¬nevelési Tanács), Nyilas Bernadett (A debreceni egyetem neveléstudományi tanszékének részvétele az 1956-os balatonfüredi konferencián), Ketter Mag¬dolna (Kiss Árpád és a programozott oktatás), Márkus Edina (Az Európa Ta¬nács permanens nevelési modellje - A permanens nevelés megjelenése Kiss Árpád Műveltség és iskola című munkájában), Kiss Endre (Kiss Árpád peda¬gógiájának első korszaka). (Forrás: Az emlékkonferencia programja)

***

2003. november 10-én Budapesten az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Könyves Kálmán körúti székházának dísztermében Vajda Kornél, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros felelős szerkesztője mutatta be az OPKM kia¬dásában megjelent Orosz Lajos: Apáczai Csere János válogatott művei; Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola és a Szontagh Pál: Kotsis Iván című köteteket. A könyvbemutató alkalmából tájékoztató hang¬zott el az OPKM kiadói tevékenységéről.

***

2003. november 17-én Budapesten az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú¬zeum Könyves Kálmán körúti kihelyezett részlegében Ködöböcz József emlékülést tartott a Magyar Pedagógiai Társaság neveléstörténeti szakosztálya. Dr. Benő Kálmán szakosztályi elnök és Balogh Mihály OPKM-főigazgató köszöntőjét követően Földy Ferenc tartott megemlékező előadást Ködöböcz József, a tanítók tanítója címmel. Az OPKM Tudós tanárok - tanár tudósok című könyvsorozata keretében jelent meg és került bemutatásra Demjén Ist¬ván kötete Ködöböcz Józsefről, amelyet a szerző dedikált is a résztvevők szá¬mára.
Benő Kálmán Két évtized a neveléstörténeti szakosztály élén címmel foglal¬ta össze a szakosztály szerteágazó tevékenységét, amelynek különösen a ma¬gyar iskola millenniumát előkészítő időszakban, majd a millenniumi évben voltak jelentős programjai Budapesten és számos vidéki helyszínen. Végezetül a rendezvény részvevői emlékidézőként megtekintették a Ködöböcz Jó¬zsefről a Magyar Televízió által 2000-ben készített portréfilmet. (A nap folya¬mán az OPKM kedvezménnyel árusította neveléstörténeti kiadványait.)

***

2003. december 19-én Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskolában tartotta felolvasó ülését a MTA Veab Neveléstörténeti Munkabizottsága. Dr. Szabó Péter főigazgató, munkabizottsági elnök megnyitóját követően öt előa¬dás hangzott el. 1. Dr. Mihalovics Árpádné (Veszprémi Egyetem): Nyelvpoliti¬ka és a nemzetiségi német nyelv oktatása Magyarországon; 2. Dr. Martinkó József (Kaposvári Egyetem): Az erkölcsi nevelésről. Imre Sándor üzenete a mának; 3. Dr. Surányi István (Székesfehérvár): Gondolatok Székesfehérvár alapfokú (elemi iskolai) oktatásának történetéhez 1777-1945; 4. Dr. Tungli Gyula (Pápa): Az egykori pápai tanítóképző intézet tudós pedagógusai; 5. Dr. Tóth Dezső (Veszprém): Dáka kisközség iskolatörténete. Az előadásokat köve¬tően élénk eszmecsere bontakozott ki a résztvevők között, majd a 2004, évi programok megbeszélésére került sor.

***

2004. január 14-én Veszprémben (a Veab-székházban) a Magyar Kultú¬ra Napja alkalmából hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a MTA Veab Neveléstudományi Szakbizottsága a Neveléstudományi Szakirodalom Napját. A több szekcióban megtartott szakkönyvismertetések és az ezekhez kapcsolódó előadások között több neveléstörténeti vonatkozású téma is sze¬repelt. Dr. Kriston Vizi József: Kiss Áron és a játék neveléstudományi publi¬kációi ma; Szontagh Pál (Vajda Péter Általános Iskola, Budapest): Tudós ta¬nár - tanár tudós; Kotsis Iván építészprofesszor; Dr. Tatai Zoltán (Budapest): Értékteremtő Veszprém megyei tanítók; Dr. Tölgyesi József (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár): A polgári iskolák története írásának helyzete a ré¬gióban. A programot befejező plenáris ülésen négy pedagógiai folyóirat be¬mutatkozására került sor, amelyen a főszerkesztők lapjuk szakmai koncep¬cióját, a megjelenés körülményeit és terveiket ismertették. Az Új Pedagógiai Szemlét Schüttler Tamás, az Iskolakultúrát ár. Géczi János, a Mentort Gyar¬mati Szabó Éva, a Köznevelést Szunyogh Szabolcs képviselte.

 

Készítette